Hvordan kan Åfjord kommunestyre sitte i ro med et arealdisponeringsvedtak til et ulovlig vind-industrianlegg? Høyesterett har enstemmig kommet til at skjønnet skal oppheves for de to vind-industrianleggene Storheia og Rognan. Både ekspropriasjonstillatelsen etter oreigningslova og konsesjonsvedtaket etter energiloven ble vurdert som ugyldige. Hvordan kan arealdisponeringsvedtak truffet av Åfjord kommune til de samme vind-industrianleggene da være gyldig?

Bruksrettigheten til området, som var kjernen i dommen, er jo knyttet til arealene og ikke til de 151 turbintårnene? Det er jo Åfjord kommune som av Stortinget er bemyndiget til å vedta hvordan arealene i kommunen skal anvendes. Det er jo Åfjord kommune som skal påse at utbygger inngir de opplysninger som er nødvendig for å kunne treffe gyldige arealvedtak. Åfjord kommune skal jo ivareta dem som har rettigheter og er naboer og gjenboere til vind-industrianleggene før vedtak treffes.

Det er jo tiltakshaver som etter loven bærer søknadsplikten og plikten til å inngi riktige og tilstrekkelige opplysninger. Når Høyesterett nå har slått fast at de som har rettigheter til arealene vindkraftverket krever ikke er ivaretatt, hvordan kan da kommunen unnlate å stille spørsmål ved gyldigheten av sitt eget arealvedtak? Arealvedtaket må jo nødvendigvis bryte de samme menneske-rettighetene? Det er ingen foreldelsesfrist for ugyldighet.

Når Åfjord kommune av en enstemmig Høyesterett er brakt i kunnskap at de har disponert sine arealer i strid med FNs menneskerettighetskonvensjon og til et vind-industrianlegg som viser seg å ha et ugyldig konsesjonsvedtak, kan kommunen som offentlig forvaltningsorgan da lukke øynene for spørsmålet om gyldighet av sitt eget vedtak? Skal ikke kommunestyret i Åfjord se til at loven de har fått delegert ansvaret for blir fulgt og innbyggerne ivaretatt i henhold til sine rettigheter? Gjelder loven kun for enkelte av innbyggerne eller gjelder grunnlovens krav om likhet for loven for alle i Åfjord? Kan Åfjord kommune i det hele tatt havne på noen annen konklusjon enn at arealvedtaket som åpnet for vind-industri er ugyldig og derfor skal oppheves?

Vind-industrianleggene er jo nå i ulovlig drift og ble også utbygd i strid med loven. Hvordan kan man bli sittende med et vedtak som gir tillatelse til et ulovlig vind-industrianlegg? Loven gir jo kommunen plikt til å iverksette ulovlighetsoppfølging. Det er nesten så en kan mistenke Åfjord kommune for å ha erstattet lovboka med lommeboka. Energiloven er jo en særlov som kun kommer til anvendelse på produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi. NVE er etter loven ikke bemyndiget til å treffe arealdisponeringsvedtak. Slike vedtak ligger utenfor energilovens virkeområde.

Som innbygger i dette landet blir man til tider sittende med en ekkel følelse av at vardene må tennes for kringvern om våre lover og vårt demokrati. Deler av vårt embetsverk kan synes å ha glemt at de er underlagt loven, Høyesterett og vårt Storting. De har også glemt Haavamål – «med lov skal landet byggjast og ikkje med ulov øyast.»

Eivind Mauland, Naturviter