3. desember er FNs internasjonale dag for funksjonshemmede. Dagen er viktig fordi den skal gjøre oss mer bevisste om situasjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Vi som jobber i NAV Hjelpemiddelsentral har ambisjoner om å bidra til at alle, uavhengig av funksjonsevne, skal ha de samme mulighetene til å mestre, delta i samfunnet og ha et aktivt liv.

Vi er i dag over en million pensjonister i Norge, og i omverdensanalysen til NAV regner vi med en økning i antall hjelpemiddelbrukere på ca. 38% fram til år 2030.

Et vanlig anslag er at ca.15 prosent av befolkninga har en eller annen funksjonshemming. Det kan være bevegelseshemming, nedsett syn eller hørsel eller psykososiale funksjonsnedsettelser. Tallene er avhenger av hvordan vi definerer funksjonshemming.

De fleste er enige i at alle mennesker har samme verdi, og at vi derfor må sikre at samfunnet behandler alle likeverdig.

Funksjonshemming er ikke en individuell egenskap, men et forhold eller en situasjon som kan oppstå i individet sitt møte med samfunnet. Det er derfor viktig at gapet mellom individet sine forutsetninger og omgivelsene sin utforming eller krav til funksjon blir så liten som mulig.

Ved universell utforming av omgivelsene vil det derfor i mange situasjoner ikke oppstå en funksjonshemming. Universell utforming bidrar til bedre løsninger for alle.

Universell utforming omfatter mange fagfelt, men vi kan starte med å se oss rundt i nærområdet, f.eks. på inngangsparti til offentlige bygninger. Det bygges fortsatt offentlige bygg som ikke er universelt utformet, men som tilrettelegger med en særløsning for enkeltgrupper. Tilrettelegging løser atkomsten, men bidrar til å stigmatisere grupper av mennesker.

I et aldrende samfunn og med økning i hjelpemiddelbrukere er det helt nødvendig at vi har universell utforming med oss i tankene når vi planlegger utforming av omgivelsene.

Da bidrar vi til deltakelse, likestilling og vi unngår diskriminering.

I bildet ser vi Bjugn Sparebank. Inngangspartiet her er et godt eksempel på universell utforming. Unødvendige trappetrinn er erstattet med fyllmasse.

En slik løsning er bra for alle, enten det er rullestolbrukere, foreldre med barnevogn eller en som drar på en tung koffert.

Ellen Braarud, NAV Hjelpemiddelsentral Trøndelag