Forsvarsbygg skal leie nær 100 boligenheter, hovedsakelig i Ørland, på langtidskontrakter. Forsvarets egen boligleverandør går nå ut lokalt for å kartlegge hvor mange boenheter det private markedet her kan levere innen 2025.

Kanskje er det lov å håpe at et mer mangfoldig serverings- og aktivitetstilbud blir en av effektene av at Forsvaret nå flytter boligene til flere av sine ansatte utenfor gjerdet og inn i lokalsamfunnet rundt.

Samtidig tror jeg utbyggerne gleder seg over utsiktene til langsiktige kontrakter med en svært solid motpart: Staten.

En langtids leiekontrakt med en statlig aktør utgjør utvilsomt en stor verdi, ved at den gir en forutsigbar inntektsstrøm for eiendomsaktøren som blir motparten.

Det er derfor ikke urimelig at denne statlige inntektsstrømmen også kommer lokalsamfunnet til gode.

Der spiller Ørland kommune en nøkkelrolle som reguleringsmyndighet, altså aktøren som avgjør hvilke nybygg som skal settes opp og ikke.

Kommunen kan stille krav til utforming av byggene som settes opp, lage avtaler om gode fellesarealer i tilknytning til dem og aller viktigst:

Sørge for at boligene som settes opp har gode bokvaliteter.

Og ofte henger alt dette sammen - altså sørge for at ikke aller billigste og kjappeste løsning blir valgt, men isteden sikre en utforming som også gjør at bygget som settes opp, gir et løft til omgivelsene rundt.

Thomas Engen, kommunalsjef i Ørland kommune, er inne på hva som er den egentlige målsettingen for kommunen i denne saken.

– Ørland kommune ønsker ikke bare at folk kommer inn i forsvarsboliger, men er opptatt av at folk så kjøper rekkehus, leiligheter og lignende. Det handler om å få folk inn i Ørland kommune, sier Engen til Fosna-Folket.

Han gjør det også klart for utbyggerne at de her ikke kan forvente en kjapp saksbehandling ved bruk av unntak og dispensasjoner.

Det tror jeg er riktig å understreke. Det bør lønne seg å gjøre dette skikkelig. For gevinsten kan bli hyggelig:

Et godt bosted kan gjøre at tilflytterne faktisk trives her. Omgivelser med høye kvaliteter kan gjøre at de finner det meningsfylt å tilbringe tid her. Og da er kanskje sjansen større for at de forsvarsansatte etter hvert flytter ut av sine statssubsidierte boliger og etablere seg her med egen bolig.

Staten gir eiendomsaktører på Fosen en gylden mulighet ved disse langtidskontraktene. Men det er opp til oss å gjøre det beste ut av denne muligheten.