Forrige uke vedtok et politisk flertall alvorlige kutt i Indre Fosen kommunes kultursektor. Noen mener dette var uunngåelig. Da må vi stoppe opp og belyse kulturens viktige plass for mennesket, for samfunnet, og de alvorlige konsekvensene disse kuttene vil ha.

Hvorfor trenger vi kunst og kultur?

Deltagelse i kulturlivet gir arenaer for samhold og fellesskap. Vi blir kjent med oss selv, med andre og livet får innhold og mening. Gjennom kunst og kultur kan vi uttrykke og bearbeide følelser, og gjennom kunst og kultur kan vi oppleve engasjement, mestring, trygghet og styrke. I tillegg er det forsket på at dette kan påvirke områder i hjernen som styrer blodtrykk, språkferdigheter, konsentrasjon og motoriske ferdigheter. Kunstner og tidligere førsteamanuensis ved Dronning Mauds Minne Høgskole, Brit Paulsen, oppsummerer det så fint når hun sier at - estetiske og kreative aktiviteter er en nødvendighet for å utvikle og bevare menneskets og samfunnets sunnhet.

Når 6-åringen nå har blitt dyttet inn i skolen, barnehagen har blitt mer skolsk, og skolen mer teoretisk, er det viktig at det ropes høyt om dette. I tillegg til å ha en helt klar egenverdi som er viktig i seg selv, er kunst og kultur en viktig ingrediens i vår helhetlige læringsforståelse, som omhandler alt som må være på plass for at læring skal skapes. Kulturfeltet er i seg selv en arena for å lære, og å jobbe for å nå et mål. Det er også en arena for å lære seg samspill med andre, og å være en del av noe som er større enn seg selv. Forskning viser at barn som har mulighet til å utøve kunst gjør det bedre på skolen, og har flere venner.

Vi trenger kultur, fordi det bringer oss sammen, og knytter forbindelser mellom mennesker og ideer. Her møtes og samskaper vi på tvers av etnisitet, alder og yrke. Dette blir avgjørende for å løse vår tids, og framtidas største utfordringer. Framtidens yrker og samfunnsoppdrag vil fordre kreative og løsningsorienterte mennesker, som evner å se flere løsninger, utfordrer sannheter, tenker kritisk og ser ulike perspektiver.

Kulturskolen er mer enn en fritidsaktivitet

I likhet med grunnskolen, er kulturskole en lovpålagt tjeneste. Ifølge Utdanningsdirektoratet er målet med kulturskole å bidra til å bygge barn og unges estetiske, sosiale og kulturelle kompetanse og evne til kritisk refleksjon og selvstendige valg. Kulturskole er å utvikle identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. Kulturskole er skaperglede, engasjement og utforskertrang. Kulturskole er erkjennelse, opplevelse, innlevelse, utfoldelse og deltakelse. Kulturskole er for alle. Parallelt med at Indre Fosen kommune har jobbet med prosjektet Inkludering på alvor, har kommunestyret nå bestemt at kulturskolen skal bli 50 % dyrere – noe som vil ramme de familiene med dårligst råd. Vi bryter med FNs barnekonvensjon, artikkel 31, som sier at - alle barn har rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet. Barn har rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv, med tilgang til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.

Helsemessige og økonomiske konsekvenser

Kultur påvirker vår fysiske og mentale helse, og kutt i kultur vil gi helsemessige og økonomiske konsekvenser for kommunen. Forskere ved HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) har funnet ut at mennesker som deltar i kulturlivet, har bedre helse, er mer tilfreds med livet sitt, og har mindre forekomster av angst og depresjon. Når vi nå tar bort denne forebyggende måten å leve helsemessig gode liv på, vil trykket på helsesektoren i kommunen øke betraktelig. Samtidig har vi kunnskap om lav rekruttering til denne sektoren, om eldrebølgen som kommer, og om kommunens utfordrende økonomiske framtidsutsikter. Jeg kan ikke se at dette regnestykket går opp.

Kan vi unngå å gjøre samme feil i framtida?

Konsekvensene er altså store. Kutt i kultur rammer kommuneøkonomi, helse, livskvalitet for enkeltmennesket, setter kjepper i hjulene for sosial bærekraft, og gir dystre framtidsutsikter. Og på spørsmålet om dette kunne vært unngått, så mener jeg at ja, det kunne det.

Dette er resultater av valg tatt på feil premisser, om utsettelser, uheldige prioriteringer og at faglige råd har blitt oversett. Indre Fosen SV har lenge ment at innføring av eiendomsskatt og en noe endret skolestruktur har vært nødvendig i kommunen vår. Vi har tidligere pekt på at å samlokalisere ungdomstrinn i kommunen har klare fordeler, ikke bare økonomiske, men også av psykososiale og faglige grunner. Vi ønsker en skole av høy kvalitet, og mener innholdet er viktigere enn hvor mange bygg vi har rundt i kommunen.

Om mindre enn to år er det kommunevalg. Jeg håper vi sammen kan stemme fram et kommunestyre som evner å se sammenhenger, framtid, og det store bildet. Jeg håper både dagens og framtidige kommunestyrer vil sette barn og unge først, vil verdsette kultursektoren, tør å lytte til fagfolk, og tør å ta gode valg for innbyggerne våre.

Avslutter med høyaktuelle ord av den kloke pedagogen Loris Malaguzzi, - Et barn har hundre språk, men frarøves nittini.

Ida Husby, Indre Fosen SV