Hvordan er egentlig bemanningssituasjonen i våre kommunale tjenester?

Ørland kommune står, som alle offentlige enheter, nå i en prosess frem mot å vedta neste års budsjett. Det er viktig og riktig at alle behov og idealer løftes frem, samtidig som kroner og øre må telles og fordeles.

I Ørland kommunestyre hadde vi i siste møte en sak fremmet av rødgrønn posisjon der man ønsker å øke bemanningen i barnehagen. Argumentet for dette er at barna fortjener det, og at de voksne som jobber i barnehagen også fortjener det. At det vil bidra til å senke sykefravær, og vi ser i vår lokalavis at det også vil kunne bidra til at folkevalgte bekymringsløst kan ivareta sine verv. Høyre ønsker ikke å gå imot noen av disse argumentene. Trygge og kompetente vikarer vil helt sikkert gjøre arbeidsdagen i våre barnehager bedre. En styrket grunnbemanning vil helt sikkert senke stressnnivå og sykdomsfremkallende bekymringsnivå.

Ørland Høyre ønsker heller ikke på noen måte å bagatellisere opplevelsen folkevalgte kan ha av å ikke kunne ta fri på jobb selv om det å delta i folkevalgte organer er et rettighetsfravær som skal gå automatisk. Vi har vel alle vært der at jobben har ropt høyest. At vikaren ikke kunne oppdrives, og at det politiske møtet var det som måtte få forfallsmeldingen.

Ørland Høyre ønsker på ingen måte å bagatellisere den onde sirkelen som så ofte skapes av at en ansatt blir syk, de andre stresser mer og så kommer sykmeldingsraset som skaper våre svært uheldige statistikker over sykefravær. Høyre er kjent med alt dette. Og vi ønsker å bidra til å gjøre arbeidsdagen bedre for kommunens ansatte i alle ledd.

Vårt Høyrehjerte banker for alle våre brukere og ansatte. Vi vil gjøre alt for at alle skal få den aller beste mulige kvaliteten i de tjenestene vi tilbyr. Vi ser ikke at økt bemanning i barnehagene kan være noe annet enn godt og bra.

Det vi ikke ønsker å være med på er å legge føringer for budsjettet for neste år der en gruppe roper høyt og velartikulert mens andre grupper ikke engang vet at diskusjonen går. I kommunestyrets debatt 23.9. ble kun behov i barnehagene diskutert.

Hva med helse? Vi er kjent med at sykefraværet er høyt og smertefullt også der. Vi hører ofte situasjonen beskrevet med at "vi springer hælene av oss". Stress skaper sykdom. Kvalifiserte vikarer er vanskelig å oppdrive også her. Vi må også spørre om dette tjenesteområdet greier å oppfylle de eksisterende kravene til kompetanse og kunnskap. Hvordan vil det oppleves av arbeidstakere innen helse dersom barnehagene får legge slike føringer før budsjettbehandlingen? Vi vet at barnehagene driver på det som er satt opp som en bemanningsnorm. Denne normen er ikke tatt ut av løse luften. Den er satt opp etter beregninger av hva som er forsvarlig og godt.

Hvordan er dette for barne- og ungdomsskolene i Ørland kommune? Har de kvalifiserte vikarer? Har alle elevene kvalifiserte lærere i fagene? Har vi språklærere? Har vi mattelærere? Hvor store er klassene/gruppene? Blir elever med spesielle behov ivaretatt i skolen og av kompetente lærere og spesialpedagoger? Kanskje vil en balansert diskusjon føre til at vi får øye på at skolene har en verre situasjon enn barnehagene?

Hvordan vil elever, foreldre og lærere oppleve det dersom barnehageansatte som jobber innenfor vedtatte normer for bemanning, får legge føringer i budsjettprosessen som skolene ikke får?

Skal tiltaket økt grunnbemanning gjelde for alle barnehager og alle avdelinger? Hvordan vil de private barnehagene oppleve slike prosesser? Vil den nye ønskede bemanningsnormen for barnehager også gjelde dem? Vi har absolutt det inntrykket at disse jobber godt innenfor eksisterende bemanningsnorm. Kunne de offentlige barnehagene lære noe her?

Vi ser at Oslo kommune skal drive frem et toårig forsøksprosjekt der de skal lære om virkningen om slike tiltak. De vil gjøre dette i enkelte barnehager. Statsforvalteren i Oslo og Viken mener at en slik skjevfordeling av midler kan være ulovlig.

Som man vil se, er det mange spørsmål som berører fordelingen av penger og ressurser i neste års budsjett. Høyre ønsker og trenger avklaringer og svar på dem før vi begynner å fordele pengene. Vårt motforslag til det rødgrønnes ønske om å legge føringer for fordelingen av penger i budsjett-22 gikk kun på at vi merker oss problemstillingen, men at vi ikke ønsker å legge slike føringer nå. Vi vil ha en helhetlig debatt der vi setter ønsker og behov i de rette sammenhenger og prioriteringer.

Høyre jobber for et budsjett der vi får den aller beste fordelingen av penger, slik at våre tjenester når det høyeste nivået som overhodet er mulig.

Og vi står fast på vårt løfte til velgerne om å få til dette uten å kreve inn en ekstraskatt på boliger og fritidsboliger - det vi kaller eiendomsskatt.

Dette vil være en komplisert og krevende prosess. Høyre vil gjøre alt for å få en helhetlig forståelse av situasjonen slik at vi kan legge de nødvendige avklaringer til grunn for gode beslutninger. Disse vil i sin tur gi oss et ansvarlig budsjett og som ivaretar alle kommunens ansatte og brukere på den aller beste måte. Anne Bjørnerud Gruppeleder For Høyres kommunestyregruppe

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.