Sps Ann Elisabeth Solbue Valaas innlegg på Fosna-folkets debattside viser engasjement for jobbsituasjonen i våre barnehager. Hun tar for seg egne opplevelser fra arbeide i barnehage og innrømmer at det er problematisk å sitte på begge sider av bordet - altså både som ansatt i barnehage og som politiker.

At hun har behov for å lufte personlige følelser og dyptfølt engasjement for arbeidsplassen sin, er det slett ikke noe galt i.

Men den måten hun fremstiller saken på, så bruker hun Høyres syn og vår gruppeleder som en slags boksebag, og det er vel heller ikke forbudt, men når dette kan bidra til å sette vår politiske mening i et dårlig lys, da trenger vi å presisere vårt syn og å sette det inn i den rette sammenheng.

For dette er jo Høyregruppas syn, og ikke synet til vår gruppeleder personlig. Vår mening i saken er tydelig:

1. Vi har aldri vært motstander av å gi ansatte i barnehagene våre de best mulige arbeidsforhold.

2. Vi har stemt nei til å på forhånd love en bevilgning i budsjettet som kanskje vil gå utover andre gode formål.  Vi har sagt at vi ønsker å se budsjettet i sin helhet for å kunne sette inn pengene der de trengs mest. Kanskje er dette i barnehagene, men det må vi se i sammenheng med andre behov i kommunen. Det er jo som kjent ikke ubegrenset med penger til disposisjon i budsjettet.

Vi ønsker en åpen og helhetlig budsjettdebatt der alle forhold ligger på bordet før viktige beslutninger blir tatt.

Hvis bemanningsnormen for barnehager virkelig er for dårlig, må dette opp til videre politisk behandling. Men dette skal ikke foregå i kommunestyrets budsjettdebatt.

I Høyre vil vi ikke uten videre se denne saken isolert slik de rødgrønne legger opp til.

Sykefraværet i barnehagene er høyt. Det er riktig. Fravær grunnet sykdom er et alarmsignal som kommunestyret, i kraft av å være øverste ansvarlige myndighet i kommunen, skal og må ta på største alvor. Slikt fravær kan skyldes flere faktorer, og vi må aldri slutte å undersøke årsaker og virkninger slik at vi kan gjøre kvalifiserte tiltak.

I septembers kommunestyremøte, fikk vi gå gjennom siste tertialrapport fra kommunens drift. Dette er en lang rapport, og siden det handler om fortiden og vi som politikere ofte er mer opptatt av fremtiden, kan enkelte opplysninger her gå under radaren. Men en liten rubrikk i tertialrapporten har fanget vår oppmerksomhet. Det er den med overskrift «sykefravær».

Her ser vi at sykefraværet i barnehagene er på 12,92 prosent hittil i år. Det er høyt. Og det er stigende sammenlignet med fjoråret. I hjemmetjenesten er det også høyt med 11,62 prosent - også her er det stigende. Disse tallene gir grunn til uro.

Det er to områder i kommunen vår har faktisk høyere sykefravær enn barnehagene. Det er bygg, drift og renhold som ligger på hele 13,67 prosent. Det er nesten doblet fra fjoråret.

Oppfølgingstjenesten har også høyere sykefravær enn barnehagene hittil i år med 13,37 prosent.

Disse tallene forteller oss at det er mange områder i kommunen som kan trenge ekstra tiltak. Det betyr ikke at vi går imot å styrke barnehager. Men vi trenger å se på helheten før vi legger inn summene i neste års budsjett. Kanskje skal barnehagene få en slik styrking som de rødgrønne ønsker seg. Men kanskje er det faktisk andre arbeidstakere som også trenger støtte. Kanskje må de dele. Det vet vi faktisk ikke før vi har fått et bilde av det helhetlige behovet.

Stort sykefravær er alvorlig. Vi vet at de ansvarlige i kommunen jobber seriøst med å finne årsaker og rette opp de største utfordringene. Og noen ganger, men ikke alltid, skyldes det forhold på arbeidsplassen. Det er disse vi har ansvar for. Og da ligger vårt ansvar i å ivareta alle medarbeidere i alle avdelinger.

Det er årsaken til at Høyre mener og står for at vi MÅ se helheten før vi begynner å binde opp store summer.

Med hilsen

Thor Bretting

Ørland Høyre