I formannskapsmøte sist uke fikk vi en orientering om at sykefraværet i enkelte avdelinger i helsesektoren har vært opp mot 30 %. Når det er så vanskelig å finne vikarer, fører dette til et enormt arbeidspress på de som er igjen. De må løpe enda fortere og ta på seg mange ekstravakter. Dette går en stund, men dette har vært situasjonen siden mars 2020. Det sier seg selv at dette ikke går lenger.

Tenk deg at du er utdannet helsefagarbeider eller sykepleier. At du har en givende og interessant jobb i helsetjenesten. Tenk deg at du kommer på jobb og får høre at flere av dine kollegaer er syke og at vikarer ikke er å få tak i. Du vet det blir en hektisk dag i dag også. Du skjønner at det blir dobbelvakt. Tenk deg at du heller ikke i dag får spise middag sammen med resten av familien eller legge barna dine. Du kommer hjem etter en lang arbeidsdag der du kjenner på at tida ikke strakk til. Du scroller gjennom nettavisene og Facebook og ser flere ytringer fra folk som ikke er fornøyd med jobben du gjør. Det stikker litt ekstra i magen fordi du vet at morgendagen blir likedan.

Dette er hverdagen til ansatte i helsesektoren i Ørland. En tjeneste vi er helt avhengige av. En tjeneste som nasjonalt har store problemer med rekruttering. Tall fra NAV viser at det på landsbasis mangler nesten 16000 ansatte i helsesektoren. I Ørland er det også stor mangel på folk.

Og dette er et økende problem. Statistisk sentralbyrå sier at vi vil mangle 18000 helsefagarbeidere og 28000 sykepleiere i 2035. Og hvordan skal vi tro at unge mennesker i dag vil utdanne seg innen denne retningen når altfor mange fortsatt må ta til takke med deltidsstillinger, jobbe turnus når andre har fri, oppleve høyt arbeidspress og følelsen av å aldri strekke til. Og i tillegg oppleve hets i sosiale media.

Ansatte i helsesektoren har stått i en ekstrem-situasjon siden pandemien startet i 2020. De måtte endre måten de jobbet på for å best mulig ivareta pasienter, brukere og pårørende. Mens mange av oss andre satt på hjemmekontor og kjedet oss, var de en av arbeidsgruppene som hadde travlere og vanskeligere dager enn før. Og mens vi andre har kunnet vende tilbake til en ordinær hverdag, har ansatte i helsesektoren fortsatt arbeidsdager med høyt arbeidspress og mangel på folk. Innføringen av helseplattformen har også gitt større arbeidsbelastning for de ansatte. Summen av dette har ført til at sykefraværet har eksplodert.

Så hva kan vi gjøre for å forbedre situasjonen? Først og fremst må omdømmet og annerkjennelsen til helsefagarbeidere, sykepleiere og vernepleiere bedres. Vi må fremsnakke dem som gjør denne jobben. Under pandemien var det mye applaus, men applausen har stilnet og andre virkemidler må tas i bruk. Så må negativ omtale i media stilnes. Ikke fordi det ikke skal stilles krav til tjenesten, for det må det. Vi må forvente at det leveres forsvarlige og gode tjenester. Men de ansatte må slippe å bli hengt ut for jobben de gjør.

Vi må også gjøre noe med lønninger for turnusarbeid. Altfor mange helsefagutdanna flykter fra helsetjenesten på grunn av at det er vanskelig å jobbe turnus. Å øke lønningene kan være en gulrot for å få folk til å ta den jobben og stå i den. Tilrettelagte turnuser som lar seg kombinere med f.eks. familieliv er et annet virkemiddel.

Samtidig må heltid være hovedregelen. Ørland Arbeiderparti er glad for at det har blitt jobbet mye med heltidskultur i Ørland de siste årene. Nå utlyses det kun hele stillinger i helsesektoren. I budsjettet for 2023 har vi sammen med Senterpartiet gjort en rekke andre tiltak for å bedre situasjonen. Vi har satt fokus på arbeid med rekruttering ved å bevilge en halv million til et prosjekt som skal ende opp med en handlingsplan for å bedre rekrutteringen. Vi har også bedt administrasjonen jobbe enda mer med hvordan sykefraværet kan reduseres. Vi har bedt om jevnlig rapportering og ser frem til å se resultater av dette. Vi økte også bevilgningen til hjemmesykepleien med to millioner for å ta ned noe av arbeidspresset. Vi har sørget for at det har blitt åpnet sju nye sykehjemsplasser, men vi er klar over at det ikke er nok. Det skal vi jobbe mer med. Dessverre hjelper det lite med flere plasser når vi ikke har ansatte til å bemanne dem. Derfor må vi sørge for bedre arbeidsforhold for våre ansatte og løfte omdømme slik at flere velger å utdanne seg og jobbe innenfor helsefag. La oss framsnakke de som hver dag går på jobb for å yte gode helsetjenester for innbyggerne våre.

Gunnhild Tettli, gruppeleder for Ørland Arbeiderparti