Bøndene er grunnleggende for å sikre matforsyningen, og det er derfor viktig å ta vare på bøndenes helse. Dessverre er bondens helse ofte en oversett faktor i debatten om dyrevelferd. Men med et landbruk hvor bonden er presset til å produsere mest mulig, fortest mulig og billigst mulig - vil det gå ut over både bondehelsen og dyrehelsen.

De siste 50 årene har det skjedd store endringer i bondeyrket i Norge. På den ene siden har det blitt mer effektivt og produktivt, med økt bruk av teknologi og avansert utstyr. Dette har ført til at bøndene har kunnet produsere mer mat med færre ressurser, noe som har bidratt til å sikre en stabil matforsyning for befolkningen. Men Norge har ikke lyktes med å øke sin selvforsyningsgrad, tross all effektivisering og stadig større bruk.

Gårdsbrukene har gått fra å være familiebruk der kanskje tre generasjoner var på innsiden av fjøsdøra hver dag, til at det i dag ofte er bare én person som er innom fjøset. Et viktig sikkerhetsnett ble borte i prosessen.

Samtidig har det blitt flere dyr på gårdene, noe som har økt produksjonen av kjøtt, melk og egg. Dette har også ført til at bøndene har måttet håndtere større utfordringer knyttet til dyrevelferd.

Bondeyrket kan for mange være stressende og krevende. Bøndene opplever økt konkurranse og økonomiske bekymringer, samt økt press for å møte kravene til bærekraft og dyrevelferd. Dette kan føre til økt stress og psykisk belastning for bøndene, noe som kan påvirke deres helse og velferd. Samtidig som man ikke har en god nok lønn.

Økonomisk sett, har bøndene ikke sett en økt lønnsutvikling sammenlignet med industriarbeidere i Norge. Bondelivet er ofte preget av usikkerhet og økonomiske utfordringer, og mange bønder har svært lav inntekt.

Så selv om bondeyrket har blitt mer effektivt og produktivt, har det også medført flere utfordringer for bøndene, både på det personlige og økonomiske plan. Det er viktig å ta hensyn til disse utfordringene når vi diskuterer bærekraft og dyrevelferd, og sørge for at bøndene har de verktøyene og ressursene de trenger for å kunne drive et bærekraftig og lønnsomt bondeyrke.

Bønder jobber ofte under svært krevende forhold, med lange arbeidsdager og fysiske krav. Mange av deres arbeidsoppgaver, som å håndtere dyrene og utføre tunge løft, kan føre til skader og smerter. I tillegg kan bøndene være utsatt for stress og psykisk belastning på grunn av økonomiske bekymringer og ansvar for å sikre dyrene og jordene sine. Undersøkelser gjort av AGRI analyse viser at 66% av bøndene opplever bekymringer og depresjon.

Dårlig helse hos bønder kan føre til at de ikke kan utføre sine arbeidsoppgaver effektivt, noe som kan påvirke både deres egen og dyrenes velferd. Bønder med dårlig helse kan ha mindre energi og motivasjon til å ta vare på dyrene sine, noe som fører til dårligere forhold for dyrene.

Derfor er det viktig å ta vare på bøndenes helse for å sikre at de kan utføre sine arbeidsoppgaver på en god måte og ta vare på dyrene sine. Dette kan gjøres ved å sørge for at bøndene har tilgang til helsetjenester og støtte, samt å sørge for at de har rimelige arbeidsvilkår og tid til å hvile.

Fra partiprogrammet vårt: “I et landbruk hvor bonden ikke lenger er presset til å produsere mest mulig, fortest mulig og billigst mulig vil det være mer rom for dyrevelferd og mindre intensiv drift. Landsbrukspolitikken er et viktig instrument for å heve mange dyrs status og livsvilkår i Norge. Matproduksjonen og produksjonstilskuddene må innrettes slik at det lønner seg å satse på bærekraft og dyrevelferd.”

Det er viktig å huske at bøndene og dyrene er avhengige av hverandre, og at det ikke er mulig å ha god dyrevelferd uten å ta vare på bøndenes helse. Vi må arbeide for å sikre både bøndenes og dyrenes velferd for å sikre en bærekraftig matforsyning for fremtiden.

Tommy Reinås, MDG