Sertifiseringsordningen Livsgledehjem tilrettelegger for meningsfulle dager for beboere ved sykehjem og boliger med heldøgnsomsorg, trygghet for pårørende og økt arbeidsglede for de ansatte. Så hvordan kan regjeringen foreslå å redusere tilskuddet til dette tilbudet? Har vi ikke et felles mål om å øke kvaliteten på eldreomsorgen, eller er det jeg som har misforstått?

I min første praksis som sykepleierstudent på sykehjem, møtte jeg «Hans». Han hadde ingen nære pårørende og fikk svært sjeldent besøk. Dagene hans besto av å kikke på et byggeprosjekt utenfor vinduet, og vente på det neste måltidet. Dette var for meg så forferdelig trist. Hvordan tror du dagene hans hadde vært uten byggingen utenfor? «Hans» glemmer jeg aldri, han har vært en konstant påminnelse for meg, vi trenger innhold og mening i hverdagen til eldre på sykehjem.

Da jeg selv ledet en sykehjemsavdeling, så jeg hvordan engasjerte medarbeidere skapte gode øyeblikk for våre beboere. Det ga hverdagen et betydelig løft. Med mange positive tilbakemeldinger fra pårørende, var det også lett å få til et godt samarbeid. Samholdet i personalgruppa var sterkt, og det skapte muligheter.

I dag befinner helse- og omsorgstjenesten seg i en krevende situasjon. Høyt arbeidspress og lav rekruttering bidrar ikke akkurat til gode og meningsfulle dager for våre eldre. Og da blir det desto viktigere å benytte seg av tilgjengelige verktøy, for å skape innhold i hverdagene og spre livsglede.

For meg innebærer livsglede å ivareta det enkelte mennesket, gjennom personsentrert omsorg. Det handler om å tilrettelegge for pårørendeinvolvering og godt samarbeid. Og det betyr å øke kvaliteten på tjenestene, så ansatte opplever å gå hjem fra jobb med “godfølelsen” i stedet for en gnagende dårlig samvittighet. Slik jeg ser det, må vel det være en vinn - vinn situasjon?

Dette er bakgrunnen for at jeg i dag er veileder og sertifisør i Livsglede for eldre. Jeg ser at Livsglede for Eldre har et system som tilrettelegger for livsglede, uavhengig av hvem som er på jobb – og uavhengig av beboers funksjonsnivå. Det er viktig for meg. Når jeg hører ledere fortelle om Livsgledehjem som styringsverktøy, og effekten de opplever som følge av det, kjenner jeg selv på en glede. Glede over mulighetene som finnes.

Vi snakker ikke lenger bare om morgendagens utfordringer i helse – og omsorgstjenesten, men dagens situasjon. Jeg kjenner til mange kommuner som virkelig ønsker å heve kvaliteten på tjenestetilbudet, men som hindres av økonomiske eller bemanningsmessige hensyn. Det er jo bare trist.

Jeg vet hvor krevende arbeidshverdagen som leder i kommunehelsetjenesten kan være. Livsgledehjem er en nasjonal sertifiseringsordning, som jeg har stor tro på. Fordi det setter ting i system, og tar utgangspunkt i det enkelte mennesket.

Det at det nå foreslås å kutte mer enn 30% av tilskuddet på statsbudsjettet gir derfor ingen mening for meg. Vi befinner jo oss allerede midt i morgendagens utfordringer, hva er det vi venter på?

Hanne Kveset, sertifisør og veileder i Livsglede for Eldre