Vi har ikke en strømkrise i Norge, men en strømpriskrise. Produksjonen av elektrisk kraft i 2021 var rekordhøy. Forbruket var også rekordhøyt, men produksjonsoverskuddet var på 17,4 TWh. Dette betyr at det ikke er mangel på elektrisk kraft som er problemet, det er prissettingen. Det haster nå å få kontroll med strømprisene og hjelpe de som sliter mest. Rødt mener at strømprisene må styres politisk. Strømprisene er historisk høye, og strømregningene vil blir flere tusen kroner dyrere hver måned denne vinteren. Det gjør at de aller fleste i Norge nå merker de høye strømprisene på lommeboka.

Mesteparten av norsk kraftproduksjon er eid av staten. Krafta er vår felles eiendom. Det betyr at vi ikke trenger å overlate strømprisene til markedet alene, men kan regulere kraftmarkedet politisk. Den voldsomme prisøkningen er urettferdig av flere grunner: • For det første opplever husholdninger og en rekke næringer at utgiftene stiger voldsomt og plutselig.

• For det andre er produksjonskostnadene for strøm svært lave i Norge.

• For det tredje tjente staten i fjor nærmere 30 milliarder som følge av de høye prisene, i form av økt utbytte og grunnrenteskatt.

Rødt ønsker å sikre demokratisk, politisk styring av strømprisene og kraftpolitikken. Slik vil Rødt løse strømpriskrisa: • Innføre makspris på strøm på 35 øre kWt for både privatkunder og næring. • Pålegge alle strømselskap å droppe «rushtidsavgiften» på strøm som gjør at dersom man får høyere nettleie dersom man bruker mye strøm samtidig.

• Bruke økte inntekter til staten som følge av høye strømpriser til strakstiltak mot de høye strømprisene og eventuelle tiltak for energieffektivisering i folks hus. • Stortinget skal instruere Norges vassdrags- og energidirektorat om å ikke øke nettleien. •Innføre et regulert to-prissystem, der vanlig forbruk er rimelig og luksusforbruk koster mer. Dette vil skåne folk flest for høye strømregninger, mens de som bruker altfor mye strøm må betale mer. • Begrense krafteksporten via kabler til utlandet, for å holde strømprisene nede og unngå å importere europeiske strømpriser til Norge. Elektrisk kraft er en samfunnskritisk tjeneste på lik linje med rent vann. Vi må stille spørsmålet: Hvorfor er prisen på vann satt til kostpris mens prissetting av elektrisk kraft er overlatt til et marked hvor hovedmålet er profitt? Strøm skal være et fellesgode – ikke en vare på et marked.

Rødt Ørland