«Etter gjentatte oppfordringer er jeg blitt bedt om å fremlegge med egne ord våre planer for utviklingen av selskapene og videre hvordan vi ser for oss utviklingen av Uthaug havn i den pågående planprosess i kommunen.

For oss er det like viktig og ivareta fellesskapets interesse og betydning ved vår tilstedeværelse både på Kråkvåg og Uthaug, men for å drive næringsutviklingen videre i Ørland er det viktig å ivareta primær interessene for fellesskapet, og tilpasse sekunder interessen til dette (ja takk begge deler er et politiker språk som ikke alltid er like lett og gjennomføre)

Jeg kan derimot berolige de på Uthaug som er skeptisk til en naturlig samfunnsutvikling (endring), hvor vi er like engasjert i og ivareta det historiske miljø i skjønn forening med de nødvendige tiltak innenfor en riktig havne utvikling i nåtid. I dette ligger det at havna vil bli tilpasset alle brukerne innenfor sine felt og interesser kystverket som havneeier finner naturlig.

Det ser videre ut til å være et glemt faktum at det er kystverket (staten) som er eier av havna og som naturlig nok vil legge føringer for å ivareta fellesskapets interesse som havneeier.

Pelagisk sektor er inne i en stor stilt omstrukturering med færre aktører og langt større anlegg langs kysten. Det er i dag en sterk kamp blant kystkommunene for å få tak i og videre beholde disse anleggene, og hvor kystkommunen Ørland har Grøntvedt Pelagic As som et av landets ledende selskaper.

Grøntvedt Pelagic As er i dag verdens største produsent av tønnemarinert sild (kjølevare) og bygger i disse dager landes mest moderne innfrysningsanlegg for sild som også kan benyttes til andre pelagiske arter eks makrell m.m. som åpnes i september 2014.

Samlet mottaks kapasitet ved anlegg vil komme opp i 800-1000 tonn i døgnet (80-100 000 tonn) pr år og som bringer Ørland og Uthaug havn til en av landets ledende fiskerihavner.

Målet for Grøntvedt Pelagic As er å kunne utnytte kapasiteten fult ut og gradvis nå en omsetning på over milliarden. En ytterligere videreutvikling som går i retning av større bearbeiding av selskapets produkter vil gi betydelige nye og spennende arbeidsplasser og ennå høyere omsetningstall i årene fremover.

Vår tilstedeværelse på Ørland er drevet av en sterk patriotisme i det og ta vare på tradisjoner, steder, ansatte og de familier vi har i våre virksomheter, og vi føler et ansvar i å videreføre slike verdifulle tradisjoner i årene fremover.

Begrepet bærekraftig industri har alltid opptatt oss i Grøntvedt, i det ordet ligger å utvikle bedrifter som er i stand til å konkurrere nasjonalt og internasjonalt uten statlige tilskudd og overføringer, det er på den måte vi i fremtiden kan bygge sterke kommuner og lokal samfunn og som står godt rustet mot nasjonale økonomiske svingninger.

Begrepet industri turisme er et nytt og sterkt voksende marked innen reiseliv og turisme.

Gjennom en urbanisert verden er det de færreste som får oppleve hvordan varene og verdiene skapes. Industri besøk har blitt en svært populær aktivitet hvor besøkende hos Grøntvedt Pelagic As under sesongen med selvsyn får se hvordan teknologien bearbeider nærmere 30-40 tonn sild pr time.

I motsetning til hva som blir fremstilt er vi opptatt av å ivareta (bryggerekka), nå er riktig nok bryggerekka et sterkt begrep i å omtale slike bygg, og hvor de heller ikke har noen historisk plassering der de står i dag. Byggene tjener derimot mer som en naturlig avslutning på Sjøgata og en naturlig del av vandringen fra gammel til ny tid, dette uavhengig om bryggene blir stående uten berøring til sjø. (se de gode løsningene fra Skagen i Danmark)

Industri er ikke farlig, industri har vært og vil være det som tar oss videre for å fremme vekst og utvikling i samfunnet.

I Ørland er det liten tradisjon for slikt (industri) men vi er nødt til å tenke nytt i kommunen både dere på Uthaug som i dag er mot endring til noe nytt og annerledes, da er det bedre og med stolthet kunne si til barn og barnebarn at dette var vi med på å legge til rette for slik som i 1924 da havna ble bygd.

Til dere politikere i Ørland, ja takk begge deler, her er vår oppfordring at dere står sammen om å føre en omforent næringspolitikk til det beste for fellesskapet i kommunen uavhengig av hvilket parti og klokt hode som fremmet forslaget.

Vårt planforslag til hvordan havna skal kunne tilfredsstille de primære behov for næringsutvikling vil naturlig nok være vårt førende argument, og vi kan nok en gang berolige de fleste med at dette skal bli en flott og attraktiv havn for de fleste i kommunen.

Jeg vil derfor avslutningsvis mane til saklig ro rundt hvordan vi i felleskap skal kunne utvikle Ørland og Uthaug havna i tiden fremover, og har stor tro på at vi skal finne gode løsninger sammen».