Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er meget utfordrende og vi følger det som skjer med argusøyne. Jeg er som sjef for kampflybasen og kampenheten 132 luftving opptatt av at man tilrettelegger optimalt for driften av Ørland Flystasjon. For å nå dette målet, må stasjonen ha tilgang på kompetente medarbeidere innenfor mange fagfelt, og da er god infrastruktur og gode pendlermuligheter helt avgjørende. Dette gjelder hurtigbåt, ferje og fly.

Jeg vil med denne kronikken understreke betydningen av dette.

Det er mange hensyn å ta når man er sjef for Norges største flystasjon i Forsvaret, kampflybasen på Ørland. Ikke minst gjelder dette hvordan vi håndterer vår viktigste ressurs, nemlig personellet. For at jeg skal kunne håndtere mitt personell må de imidlertid få kommet seg på jobb! Jeg må i tillegg ha tilgang til alle de ressursene som trengs for å drifte basen og de systemene vi har.

Det er med stor forundring jeg leser at ATB ønsker å kutte i rutetilbudet med hurtigbåt og ferje. Ekstra spesielt blir dette når jeg og flere med meg har signalisert at vi har behov for både flere avganger og større båter. Når det nå kommer tydelige signaler på at det vil komme reduksjon i både hurtigbåttilbudet og ferjetilbudet, er det min plikt å signalisere at dette vil få betydelige konsekvenser.

Her ved 132 luftving på Ørland har vi i dag ca. 1.200 ansatte og i løpet av et år har vi ca. 500-600 vernepliktige inne til førstegangstjeneste. Da Ørland ble valgt som kampflybase i 2012 var dette av strategiske grunner. Ved denne plasseringen av basen kan man forsvare hele landet og våre kyst- og havområder med våre kampfly. I tillegg vil vi ha evne til å forflytte basens kapasiteter raskt og effektiv til andre steder i Norge, eller utenfor landets grenser.

På Ørland flystasjon er det investert milliarder av kroner i infrastruktur, nye redningshelikopter og nye jagerfly for å nevne noe. Det sier nesten seg selv at en slik organisasjon trenger spesialkompetanse for å kunne drifte på en god måte. Denne kompetansen finnes nødvendigvis ikke her på Brekstad. Forsvaret er, og vil alltid være en organisasjon med mye pendling. Luftforsvaret er intet unntak i så måte. Selv om Ørland kommune har gjort en veldig god jobb med å legge til rette for bo- og bli lyst, er det slik at vi alltid vil ha en stor grad av pendlere i Luftforsvaret. Det er ikke alltid lett å finne den kompetansen vi trenger i nærområdet, og spesielt gjelder det personell som allerede har etablert seg i andre deler av landet med familie. På Ørland kan det være utfordrende for partner å finne seg jobb som er egnet. Derfor ønsker noen å bo f.eks. andre steder på Fosen, i Trondheim eller i Oslo.

Innslaget av vernepliktige ved Ørland flystasjon er stor og ivaretagelse av dette personellet er også meget viktig. De vernepliktige trenger et godt tilbud, da dette er personell fra hele landet som er helt avhengig av et bredt og godt kollektivt tilbud ifm. både permisjonsreiser og rekreasjonsreiser. De ønsker spesielt å bruke nærmiljøet rundt seg, og da er tilgangen til Trondheim by viktig.

Med kampflybase på Ørland, så innebærer dette store mengder tungtransport til og fra Fosen. Mengden og tidspunkt for dette er ofte uforutsigbar, og vi er trenger et solid tilbud for å være robust og for å sikre tilstrekkelig beredskap. Dette er elementer jeg som sjef må være trygg på er ilagt tilstrekkelig vekt når reduksjon i tilbudet vurderes. Jeg opplever ikke at det foreslåtte nedtrekket har tatt dette elementet med i vurderingen.

Det jeg her har beskrevet er det behovet Forsvaret har og da må man selvsagt også ta med behovet til Forsvarsbygg, samt alle de andre aktørene som har sitt virke innenfor gjerdet ved Ørland Flystasjon. Det er også planlagt stor vekst i alliert øvingsaktivitet ved flystasjonen i årene som kommer, noe som setter ytterligere krav til god hurtigbåtkapasitet og hyppighet, samt god kapasitet og regularitet for fergetrafikk.

På bakgrunn av det som er beskrevet, er Ørland flystasjon helt avhengig av gode kommunikasjonsmidler til og fra Ørland. Dette gjelder i denne sammenhengen hurtigbåttilbudet og fergetilbudet. Disse tilbudene må bedres i forhold til dagen nivå, og ikke reduseres!

Vi kan ikke la dårlig kollektivtilbud stoppe vår tilgang på personellet som er Forsvarets fremste spydspiss i forsvaret av Norge og NATO.

Oberst, Martin Thu Tesli, sjef Ørland flystasjon & 132 Luftving