Forsvaret har mange skyte- og øvingsfelt langs hele Norskekysten. Nå sendes et endringsforslag ut på høring, der noen felt videreføres, andre avvikles mens nye etableres. Vi har hittil hatt såkalt tidsavgrensede faresoner slik at det har vært mulig å kombinere aktiviteten med annen ferdsel adskilt i tid. Forsvaret foreslår nå at feltene fastsettes som forbudsområder. Det vil si sambruk av områdene ikke blir mulig å få til.

49 områder tas ut, nye områder tas inn

Aller først; vi synes det er svært positivt at Forsvaret tar ut felt og rydder opp i områdene. Dette gjelder i hovedsak for kommunene Frøya, Hitra og Ørland i fylket vårt. Samtidig ser vi at skytefeltet på Halten er foreslått vesentlig utvidet. Det har naturlig nok en sammenheng med etablering av kampflybasen på Ørlandet. Det er en stor fordel for kampflybasen å ha et stort skytefelt i umiddelbar nærhet, feltet skal dekke nye behov. Dette er også fornuftig i et bærekraftsperspektiv. Halten I og II skal kunne brukes av kampfly til missilskyting og slipp av presisjonsbomber med lang rekkevidde. Slik det er beskrevet i høringsdokumentet skal områdene kun brukes noen uker i året. Kort oppsummert kan vi si at dagens områder i Frøya, Hitra og Ørland reduseres fra 1300 til 700 km2 mens området Halten utvides fra 2000 til 19500 km². Dette er en veldig stor økning.

Forbudsområder

Dersom Forsvarsdepartementets forslag i høringen blir lagt til grunn vil det si at et betydelig stort område på Trøndelagskysten blir båndlagt kun for bruk til Forsvarets aktiviteter. All annen aktivitet, sjøl om området kun brukes noen uker i året, blir forbudt. Dette kommer til å ha store konsekvenser for næringsutviklinga langs hele Norskekysten, og for Trøndelag sin del vil dette ha konsekvenser for næringsutvikling knytta til kystfiske og havbruksnæringa som vi vet er viktig for hele Trøndelag. I tillegg vil en slik båndlegging av store områder heller ikke tillate utvikling av andre faste installasjoner som f.eks havvind.

Er dette lov?

Fylkesutvalget behandlet denne saken like før jul. Det er etter vårt syn gjort et godt vedtak der vi anerkjenner Forsvarets behov for revisjon av sine skytefelt, men vi savner en mer grundig vurdering av lovanvendelsen og forholdet mellom sikkerhetsloven og plan- og bygningsloven. Har Forsvaret lov til å sette plan- og bygningsloven til side? Det er i praksis det de gjør ved å si at et så stort område skal båndlegges. Et område som bare brukes noen uker hvert år slik at de som bor ved kysten ikke kan utnytte lokalt og regionalt ressursgrunnlag til lokal verdiskaping. Vi mener at det må kunne gå an å fortsette å bruke disse områdene sammen. Dersom det ikke er mulig må det vurderes å redusere størrelsen på feltene slik at viktige områder for fiskeri, havbruk og havvind blir holdt utenfor.

Hurdalsplattformen sier at det skal legges til rette for et tettere samarbeid mellom Forsvaret og resten av samfunnet, både for å styrke forsvarsevnen vår men også for å styrke vår totale samfunnsberedskap. Vi tror at Forsvaret er tjent med at det skapes og videreutvikles arbeidsplasser langs kysten som igjen sikrer en spredt bosetting langs hele vår lange kystlinje i hele Norge. Derfor må vi samarbeide og dele på områdene - til felles beste for oss alle.

Hallgeir Grøntvedt og Steinar Aspli, Trøndelag Senterparti