Indre Fosen (IF) har nettopp vedtatt budsjett for 2022 og samtidig også gebyrsatser for kommunale tjenester.

Det er tidligere vedtatt som prinsipp at VAR-området, (Vann- og avløp) skal være brukerbetalt.

Det samme gjelder for feiing som nå også omfatter fritidseiendommer.

Det samlede avgiftstrykket vil etter hvert bli betydelig for de som eier boliger og fritidseiendommer i kommunen. På toppen av det hele kommer nå også eiendomsskatt.

I gebyrheftet for IF er alle priser oppgitt uten merverdiavgift og dette er ulik praksis fra det man finner hos nabokommunene, som det er naturlig å sammenligne seg med.

Det er vel nesten ingen av de som blir berørt av disse gebyrene som har fradragsrett for mva. så da bør prisene oppgis inklusive mva.

For å koble seg på kommunalt vann vil det nå koste kr. 32.591.- i IF både for bolig og leilighet, hytte og fritidseiendom og for næringsbygg, driftsbygning.

I Åfjord er satsen for tilknytningsavgiften for både vann og avløp er på kr. 13.596.- for neste år. Altså ca. kr. 19.000.- lavere for vann og ca. kr. 13.000,- mindre for avløp. For avløp, som man etter hvert blir tvunget til å knytte seg på, vil det koste kr. 26.479. I IF + kostnad med graving/legging av rør på egen eiendom fram til den kommunale ledningen. Det siste kan variere fra eiendom til eiendom, men her på Kvithyll, som nå står foran en sanering, sier vi at denne kostnaden fordeles likt med kr. 12.500.- per eiendom slik at samlet kostnad blir kr. 39.000.-. For alle som bor i området og ikke minst barnefamilier og minstepensjonister så er jo dette en regning man helst hadde sett betydelig lavere.

I siste kommunestyremøte ble det foreslått av Kommunelista at tilknytningsavgiften skulle reduseres til kr. 15.000.- + mva. og at årsavgiften heller kunne justeres noe opp slik at ordningen fortsatt var å betrakte som brukerbetalt.

Dette var beregnet å påvirke årsavgiften med inntil kr. 50.-.

Da ville totalkostnaden i Kvithyllområdet blitt redusert til

ca. kr. 31.000.-. Forslaget fikk 18 stemmer for og 19 stemmer mot.

Dette viser jo at det var en viss sympati for forslaget til tross for at dette ble framsatt av Kommunelista (KL). Forslaget kom jo som en oppfølging av den protokolltilførsel som undertegnede fikk med tidligere i år om at dette gebyret burde settes ned i samsvar med det som KL nå foreslo.

Arealutvalget kan kanskje se på dette en gang til i og med at stemmegivingen var så jevn. Årsavgiften for avløp blir fortsatt konkurransedyktig med sammenligningskommunen. For vann ligger imidlertid IF kr. 450,- over. Et annet gebyr som jeg som innbygger reagerer på er feieavgift for fritidseiendom.

Her betales det en lik årlig avgift på kr. 595.- uansett om det feies hvert år eller hvert 6. år.

Feieren fastsetter visstnok hyppigheten av feiingen og det kan vel gå helt opp i 10 år mellom hver feiing har jeg blitt meg fortalt.

Det vil si at man da betaler helt opp i kr. 5.950.- for den aktuelle feiingen. Men dersom man tilkaller feier ekstra, så koster dette kr. 1.112.- inkl. mva. Det er vel dette som er beregnet selvkost for en feiing da? Her er det noe som ikke stemmer eller i hvert fall ikke er rettferdig.

For å fortsette sammenligningen med Åfjord så er det her halve prisen per år, Kr. 300.- per år. Hvorfor er det så mye dyrere å feie en pipe i Indre Fosen kan man spørre seg om? Har TBRT noen forklaring på dette?

På henvendelse til TBRT (Trøndelag Brann og Redningstjeneste) så får jeg bl.a. følgende svar angående differensiert gebyr for feiing :

«Når det gjelder differensiert gebyr, så er det her snakk om at det er frekvensen som skal si noe om størrelsen på gebyret. Tanken er at årlig feiing skal koste mer en feiing hvert 8.år. Dette er ikke innført enda, og det er opp til hver kommune hvordan de velger å ta inn feiegebyret. Det er politikerne i hver kommune som fastsetter feiegebyret og gebyret for ekstra utkjøring.» Så ut fra dette kan det vel på sikt bli en forandring til en mer rettferdig ordning her da? Dersom en familie fra for eksempel Trondheim skal vurdere å skaffe seg fritidseiendom på Fosen, så er det vel naturlig å se på avgiftsnivået i aktuelle kommuner så her er det kunsten å ikke bli betraktet som en versting.

Kåre Trøen