Uttalelse fra ansatte ved Mælan skole

Nok en gang trues det med flytting av ungdomstrinnet ved Mælan skole. Nok en gang føler både ungdommene og vi ansatte en usikkerhet om framtida for skolen vår, arbeidsplassen vår og bygdene våre.

Mælan skole er en fådelt skole. Forskning viser mange fordeler ved fådeltpedagogikk. Artikkelen «Bygdeskoler med fådelt ordning – en aktuell politisk og pedagogisk utfordring», skrevet av professor Vegard Kvam, publisert på nettstedet Utdanningsforskning.no viser forskning som belyser flere positive sider ved fådelte skoler:

•Fådeltpedagogikken er en fremtidsrettet modell for organisering av læringsgrupper i skolen. Fådelte skoler med aldersblanding og færre elever per lærer har gode muligheter for å fremme aktive og selvstendige elever

•Elever som får undervisning i aldersblandede grupper, kommer godt ut både faglig og sosialt

•Elever i fådelte skoler får en dypere sosial samhandling enn elever i fulldelte skoler

•Desto mer gjennomgående aldersblandingen praktiseres, desto lettere har lærere for å tilpasse opplæringen til den enkelte elev

•Det har god læringseffekt at eldre elever hjelper yngre elever i læringsarbeidet

•Barn i aldersblandede grupper har bedre forutsetninger for å tilpasse seg samfunnslivet enn barn i aldershomogene grupper

Stabilitet er viktig for god utvikling i skolen.

•Ved Mælan har vi hatt en svært stabil arbeidsstokk de siste 20 – 30 årene

•Personalet har den fagkompetansen som kreves

•Vi har høyt nærvær

•Vi har et meget godt arbeidsmiljø, med 100 % oppmøte ved de fleste sosiale sammenkomster

•Personalet er svært utviklingsorienterte

Sterke fagmiljøer er viktig for en god skole, sa KS Konsulent da nedleggingsspøkelset truet for knapt et år siden. Hva skjer med Mælan skoles fagmiljø om ungdomstrinnet flyttes til Åsly?

•Det blir slutt på fagsamarbeid på tvers av trinn ved skolen vår

•Det gode fagmiljøet vi har ved Mælan skole vil ødelegges og bli enda mindre (på nivå med nåværende Fevåg/Hasselvika skole som blir beskrevet som så liten og sårbar at den anbefales nedlagt)

•Skolen mister flere lærere med svært god kompetanse

•Og vil de godt kvalifiserte lærerne nødvendigvis bli i Indre Fosen? Flere ansatte snakker allerede om å flytte fra bygda – og til en annen kommune - om ungdomstrinnet flyttes.

Mælan skole er en veldrevet og utviklingsorientert skole, med en god ledelse som loser personalet gjennom utviklingsarbeidet skoleledelsen i kommunen har bestemt vi skal jobbe med. Vi jobber, og har jobbet, grundig med relasjonsarbeid i mange år. Forskning (Hattie m.fl., 2009) sier at et proaktivt og støttende forhold mellom lærer og elever har vist seg å forbedre læring og å redusere læringsforstyrrende atferd. I rapporten fra ekstern vurdering av Mælan skole fra 2019, uttrykker elevene blant annet at:

• de voksne viser omsorg gjennom interesse og anerkjennelse

•de opplever å være en betydningsfull del av et trygt læringsfelleskap

•de voksne støtter dem positivt og konstruktivt i læringsarbeidet

De som skrev rapporten så mange eksempler på lærere som møter elevene på en varm og relasjonsfremmende måte. Elevundersøkelsen sier også det samme som rapporten.

Så langt er det ikke lagt frem tall som viser en økonomisk gevinst ved å flytte ungdomstrinnet til Åsly. Vi mener det derfor er uforsvarlig å vedta noe som helst angående skolestruktur før følgende fakta ligger på bordet:

•Hvor store blir skoleskyss-kostnadene?

•Hvor mye koster det å gjøre om Mælan skole til oppvekstsenter?

•Hvor mye koster det å tilrettelegge for økt elevtall ved Åsly?

•Hvor mye koster det å bygge om Johan Bojer videregående skole?

Noe av begrunnelsen for å flytte ungdomstrinnet til Åsly er antall elever ved Mælan skole om 10 år.

•Hvorfor må ungdomstrinnet da legges ned nå?

•Mange ungdommer har flyttet tilbake til bygdene våre, og er i etableringsfasen. Klarer vi å få disse til å bo her uten en ungdomsskole i bygda?

•Hva skjer med befolkningsveksten i bygdene våre når nedleggingsspøkelset stadig truer?

•Hvor ble det av Indre Fosen kommunes satsning på økt bolyst?

Tidligere kirke- og undervisningsdepartementet anbefalte at reisetiden én vei for 7. – 9. trinn ikke overskred 75 minutter (gangtid til holdeplass, reisetid og ventetid til undervisning begynner) (Veiledningshefte N-4/85). Ifølge barneombudet er heftet trukket tilbake, men barneombudet synes anbefalingene som ble gitt den gangen er i overkant av det som er barnas beste.

For de fleste av våre elever blir reisetiden lengre enn det som den gang ble anbefalt, om ungdomsskolen flyttes til Åsly. Hvilke konsekvenser får dette for ungdommene våre?

•Elevene må opp tidligere om morgenen

•De kommer hjem langt senere enn i dag

•Mindre tid til lekser

•Mindre tid til fritidsaktiviteter – økt inaktivitet

•På skolebussen er det ingen voksne som ser og trygger elevene. For sårbare og utsatte elever kan det bli mange smertefulle timer i buss hver uke

Vi har en flunkende ny skole, et skolebygg med velfungerende spesialrom, god plass til alle ansatte og et godt kvalifisert personell som brenner for skolen og for bygda vår. Nye elever ønskes velkommen til oss - vi har plass til flere ved Mælan skole. Ungdommene i bygda bør få lov til å gå på den flotte skolen vår, også i framtida.

For klubben ved Mælan skole

Arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet

Berit Jøssing