Ørland kommune skal utarbeide Kommunedelplaner for Drikkevann, Klima og Miljø samt Naturmangfold. I planarbeidet med Klima og Miljø samt Naturmangfold skal innbyggerne i kommunen gis mulighet til å komme med innspill og si sin mening. I planarbeidet for Drikkevann vil dialogen primært være med ansatte i kommunen. Det har Kommunestyret bestemt.

I møtet 21.3 behandlet kommunestyret Planprogrammet for Kommunedelplanene for Drikkevann, Klima og Miljø samt Naturmangfold. For Klima og Miljø skal kommunen bruke flere ulike kanaler og aktiviteter for informasjons- og meningsutveksling slik at flest mulig av kommunens innbyggere får gitt sine innspill. For Naturmangfold legger kommunen opp til bred medvirkning for å sikre lokal forankring.

Rødt Ørland har vedtatt å arbeide for at kommunen legger til rette for mer åpenhet, offentlighet og innsynsrett i behandling av politiske saker. Vi støttet derfor punktet Medvirkning og Involvering i Planprogrammet for Klima og Miljø samt Naturmangfold.

I planarbeidet for Drikkevann skulle dialogen primært være med ansatte i kommunen, og innbyggerne skulle kun involveres gjennom høringsrunden. Det syntes jeg var merkelig og foreslo at også for drikkevann skulle innbyggere i kommunen gjøres godt kjent med at det skal utarbeides en kommuneplan, samt gis mulighet til å komme med innspill og si sin mening om innhold og mulige løsninger. Det ble nedstemt med 15 mot 16 stemmer.

Drikkevann er viktig for alle og kommunen skal drive vannforsyningen etter selvkost. Det vil si at kostnadene blir lagt på abonnentene gjennom vannavgiften. Framdriftsplan legger opp til at Kommunedelplanen for Drikkevann kommer på 6 ukers høring i løpet av mai. Jeg vil oppfordre alle til å gi innspill på planen. Vannavgiften er allerede endret slik at det blir dyrere for vanlige folk og mye billigere for storforbrukerne. Når kommunestyret ikke ønsket å involvere innbyggerne i prosessen må vi passe på å benytte høringen.

Ole Edvard Antonsen, kommunestyrerepresentant Rødt