Rødt vil ha sikker sjølforsyning av mat, inntekts- og velferdsløft for landbruket, styrt kjedemakt, forbedret tollvern, inntektsjamstilling og friske penger nå.

Landbrukspolitikken er ikke til for bøndene, men for matsikkerheten til befolkninga.

Likevel har bøndene lenge stått ganske aleine om å etterlyse en landbrukspolitikk som virker, som faktisk når sine mål. Det er bøndene og landbruksnæringa som er våre spesialister på matproduksjon, dem vi må lytte til når temaet er trygg mat og nok mat til befolkningen.

I Norge har vi Europas laveste sjølforsyningsgrad, godt under 40%, og vi har de siste 20 åra mistet 2 matprodusenter – daglig. Antall jordbruksbedrifter (gårdsbruk) er nesten halvert på 20 år og er redusert fra ca. 100.000 til under 40.000 på 30 år. I flere bygder er det en og to aktive bønder igjen. Hva slags beredskap er dette? Bøndene, de få som er igjen, er slitne, blakke og forbanna etter at landbruket har drevet brannslokking for en hel nasjon gjennom flere generasjoner.

Skal pengene redde oss ved at vi kjøper maten på verdensmarkedet, ut av munnen og hånda på andre folk?

Rødt mener krisepakka denne gangen må gå til sikring av egen matproduksjon og evne til å brødfø egen befolkning.

Vi bruker en svært liten andel av statsbudsjettet på landbruk og matberedskap, langt mindre nå enn da landet var fattigere på penger.

Nå lever vi i utrygge tider. Verdens matproduksjon er i krise. Landene rundt oss varsler massiv mobilisering for matsikkerhet. Vi har et moralsk ansvar for å maksimere egen produksjon vi også, på linje med alle andre land.

De som i dag er aktive bønder og matprodusenter må skaffes et økonomisk sikkerhetsnett. De enorme kostnadsøkningene på grunnleggende innsatsfaktorer som strøm, gjødsel og drivstoff må dekkes inn. Store investeringsbehov som følge av samfunnets økte krav må finansieres av fellesskapet. Renovering og ombygging av driftsbygninger må skje uten samtidig krav til produksjonsøkning og økt gjeldsbyrde.

Inntektsmulighetene i landbruket må oppskaleres kraftig og velferdsordningene må styrkes. Effektivitetskravet i jordbruksforhandlingene må bort, en effektivitetsgevinst i produksjonen må tilfalle bonden.

Faglaga i landbruket måtte ta i bruk utestemmen når de framla årets krav. Beredskap er mer enn mat. Mangfold av sysselsatte, lokalkunnskap, faglig kunnskap og all den merverdien som det multifunksjonelle landbruket skaper.

Vi trenger flere bønder, ikke færre. Vi trenger at bonden har mulighet til å ta sine lokale vilkår på alvor, ikke springe fortere for hvert år. Jorda og dyra må stelles med innsikt, landbruk er tilpassing til naturvilkår.

Ørland Rødt