Søndag 6. februar feires samenes nasjonaldag. Godt hjulpet av den norske stat har samene gjennom de siste 200 årene vært utsatt for en språklig og kulturell utmagring. Rødt Ørland mener at det er den norske stats oppgave å beskytte samiske kulturen. Reindriften må ivaretas og vernes om slik at den kan fortsette å være et viktig kulturelt bærende element.

På den samiske stjernehimmelen ser man i mørketiden en jaktscene utspille seg. Først kommer elgoksen Sarve til syne på himmelen, og deretter jegeren Faavna. Faavna tar til å jakte på Sarve, og i stjernebildet ser man hvordan Faavna har spent buen og forsøker på få Sarve i skuddlinje. Men mellom jegeren og byttet står Noerhte-naestie, polarstjerna. Om Faavna treffer Noerhte-naestie vil det bety jordens undergang, for ifølge samisk tradisjon holder Polarstjerna himmelen oppe.

Hver natt forsøker Faavna å få Sarve i skuddhold, men når han har oksen i skuddhold er polarstjerna i veien og jegeren kan ikke skyte.

Denne fortellingen bærer vitne om to ting. Den forteller hvordan den samiske kulturen gjennom tidendene alltid har balansert forholdet mellom jakt, natur og dyreliv.

Og den forteller hvordan urbefolkningen med sin tradisjonelle drift har levd i pakt med naturen, og balansert forholdet mellom det man kan ta- og det man må la være.

Den samiske reindriftsnæringen er unik. Både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Den sesongmessige forflytningen mellom ulike årstidsbeiter sørger for at dyrene har nok og riktig mat, samtidig som det må tas hensyn til hvor mye et beiteområde tåler.

Reindriften er organisert i siidaer, familiegrupper som samarbeider om drifta og områdene reinen beveger seg over. Og denne nomadiske næringen er en avgjørende faktor for kultur og identitetsbygging innenfor den samiske befolkningen.

Språk er en avgjørende kultur og identitetsbærende faktor, og det sørsamiske språket står i fare for å dø ut. Den språklige og kulturelle utmagringen har gjennom de siste 200 årene fått god hjelp av den norske stat.

Reindrifta og språket er flettet inn i hverandre som bror og søster. Reindrifta bidrar daglig til å videreføre og holde i hevd språket og kulturen.

På mange måter møtes de to elementene i fortellingen om den samiske stjernehimmelen. Drift og språk. Den ene like avhengig av den andre. Når språket trues, trues reindrifta. Og når reindrifta trues, trues språket.

Rødt Ørland mener at det er den norske stats oppgave å beskytte samiske kulturen. Når samiske interesser oversees og tilsidesettes i moderne politikk er vi med på å holde prinsippene fra fornorskningspolitikken i live. Det er på tide å ta et oppgjør med den systematiske diskrimineringen som fortsatt finner sted i det norske samfunnet, i media og fra politisk hold.

Reindriften må ivaretas og vernes om slik at den kan fortsette å være et viktig kulturelt bærende element. Slik at vi i fremtiden også kan glede oss over lignende fortellinger, slik som den om Faavna, Sarve og Noerhte-naestie.

Kjære alle, Læhkoeh biejjine!

Rødt Ørland