Forrige uke styrket vi i Sentrum - Høyre det politiske samarbeidet i fylkestinget da Miljøpartiet De Grønne (MDG) inngikk en avtale om samarbeid og bidro til en oppdatering av Stiklestadplattformen. Den reviderte plattformen innebærer forsterket innsats innen beredskap, klima og naturvern. Utgangspunktet i det blågrønne samarbeidet er å styre plattformen innenfor fylkeskommunens økonomiske rammer for å oppnå best mulige resultater i årene som kommer.

I Stiklestadplattformen tar vi initiativet til å lede og støtte Trøndelag gjennom de store endringene fylke står overfor. Det er et grunnleggende mål å forberede ungdommene gjennom våre videregående skoler til å bli morgendagens helter, klare for et arbeids- og samfunnsliv i endring. Dette vil kreve prioriteringer for å utvikle større motstandskraft og forståelse for hva det innebærer å leve og virke i en tid med større forandringer.

Å drifte og utvikle fylkesveinettet på en bedre måte er nødvendig for å bidra til at mennesker kommer seg fram i et værutsatt fylke og gjøre vareleveransene mulig. Med et godt tilbud gjennom ferger, hurtigbåter og busser skal vi bidra vi til at trønderne kommer seg rundt i fylket.

 Vi ønsker å legge grunnlag for et handlekraftig Trøndelag med trøndere som ser muligheter i en mer uforutsigbar tid. Vi starter derfor en omorganisering av den politiske virksomheten. I takt med en ny administrativ organisasjonsprosess vi vil opprette et hovedutvalg for beredskap, klima og naturvern.

Det er på tide at sivilsamfunnet i Trøndelag utvikler tverrfaglige og sektorovergripende løsninger for samfunnssikkerhet og beredskap. Fylkeskommunen vil spille en viktig rolle i dette arbeidet. Vi erkjenner at våre felles naturressurser – mat, mineraler, skog og ren energi – sammen med trøndernes innovative skaperkraft, danner grunnlaget for bosetting og velstand i Trøndelag. Vi ønsker å utvikle dette i samarbeid med næringslivet og kommunene, for å finne en balanse mellom bruk og vern, og sikre en bærekraftig forvaltning for fremtidige generasjoner.

Trøndelag skal være en ledestjerne innen grønne næringer, med nye mål for fremtiden:

Vi støtter derfor målet om en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen, som skissert i Norsk Industris veikart mot null lus, null utslipp, og null rømming innen 2030.Dessuten vil vi arbeide for å gjenopprette bestanden av trøndersk villaks til nivåene fra 1980-tallet.

Vi vil videreutvikle vår matregion, anerkjent som en av verdens beste matregioner, og styrke skognæringens komplette verdikjede, samt støtte oppunder Trøndelags ledende posisjon innen energiproduksjon.

Vi tror grønne bedrifter vil dominere fremtidens marked, der distriktene spiller en nøkkelrolle i samfunnets overgang til lavutslippssamfunnet. Samarbeidet mellom by og land er et av  Trøndelags store fortrinn. Det gjør at fylket vårt har robusthet og en stor konkurransefordel. Sammen skal vi jobbe for et bærekraftig og sterkt Trøndelag, klare til å konkurrere globalt, skape verdier, øke konkurransekraften, og sikre gode liv i vårt fantastiske fylke.

Tomas Iver Hallem, Fylkesordfører i Trøndelag