Ørland kommune har en kystlinje som er attraktiv for mange formål.

– Turisme og rekreasjon

– Fritidsfiske og matauk for lokalbefolkningen

– Havbruk av ymse typer som blåskjell, snegleplukking og lakseoppdrett..

Dessverre går ikke disse tingene særlig bra i kombinasjon når man stadig erfarer at lakseoppdrett har “forkjørsrett” i alle sammenhenger. De får velge seg de beste stedene for sin virksomhet og hensyn til naturmangfold og allmennhetens tradisjonelle bruk av “den blå allmenningen” har til nå måttet vike.

Hva kan gjøres for å bedre forholdene og legge til rette for at havbruk og annen bruk av den blå allmenningen kan sameksistere?

MDG mener det er mulig! Og at det er nødvendig. Kommunen er avhengig av at folk bor i grendene ytterst i kommunen. “Bolyst” er her tradisjonelle aktiviteter som turisme og fritidsfiske/fiske. Folk må ikke fordrives fordi havbruksnæringa skal “velge fritt”. Det er nemlig ikke likegyldig hvor man kaster ut fiskesnøret.

Nøkkelen ligger i overgang til utslippsfrie (lukkede) anlegg.

Ved å peke ut aktuelle arealer i sjøen for utslippsfrie anlegg, vil industrien se at det er hensiktsmessig å gå over til lukkede anlegg. Anlegg der fiskeskitt og spillfor samles opp og bringes til lands for foredling til gjødsel og biodiesel. Slike anlegg kan plasseres på steder som er mindre sjenerende enn dagens åpne anlegg. Fordelene med utslippsfrie anlegg er mange - også for lakseoppdretterne: Bedre kontroll med sykdomsspredning, bedre fiskehelse, ingen lakselus og dermed ingen behov for avlusing og rensefisk for å nevne noen punkter.

For lokalbefolkningen og kommunen gir utslippsfrie anlegg også flere fordeler. Først og fremst vil jakta på nye lokaliteter for åpne anlegg stoppe. Lukkede anlegg må ikke flyttes eller brakklegges over lengre tid. Kommunens arealer utnyttes dermed bedre.

Lokalbefolkning og turistfiskere får beholde sine utfartsområder og fiskeplasser. I dag er situasjonen at tradisjonell matauk av sei i nærheten av oppdrettsanlegg opphører fordi seien er forspist på laksefor.

Utslippsfrie anlegg vil gi miljøgevinster og nye arbeidsplasser.

Den rødlista villaksens vandringsveier blir ikke forurenset med lakselus slik det skjer i dag når åpne anlegg ligger midt i vandringsveien.

Fiskeskitt og spillfor er en ressurs som kan samles opp og gjenbrukes. Spesielt er fosforet en viktig bestanddel i gjødsel og en ressurs som det ikke er uendelig mye av på jorda. (Bellona: 14.400 tonn gikk ut i havet i 2020.) Gjenvinning av dette er en egen industri som gir nye arbeidsplasser. Slammet fra oppdrettsanlegg kan også brukes som mat til larver som igjen skal brukes til laksefor.

Dette er en mulighet til en ny næring i Ørland kommune!

Hensyn til miljøvern og naturmangfold

Havbruksnæringa tar ikke hensyn til vern av natur og sårbare maritime miljø og arter. Flere steder langs kysten blir verneområder ønsket brukt for plassering av oppdrettsanlegg. I Ørland kommune har vi nå et ferskt eksempel der MOWI planlegger lakseoppdrett ved Melstein. Melstein er et naturreservat og inngår i Verneplan for sjøfugl i Trøndelag. Statsforvalteren har frarådet plasseringa og bebudet klage om kommunen likevel godkjenner plasseringen. En lik sak ved Sklinna fuglereservat ble nylig stoppet av Miljødepartementet. Det er ingen grunn til at Ørland kommune skal gi dispensasjon til MOWI og ofre Melstein Naturreservat. Det er bedre å finne områder for utslippsfrie (lukkede) anlegg.

La oss også nevne MOWI sine planer for stamfiskanlegg i Gullvika. Det forutsetter utslipp til sjø som akvakulturanlegg. Rømmesvika er en terskelfjord med dårlig vannutveksling. I tillegg vokser en del viktige arter på bunnen. Statsforvalteren har dermed innsigelser til planen.

Mulig løsning er også her utslippsfritt anlegg.

Ny arealplan må ha områder for utslippsfrie anlegg!

Ørland kommune skal nå revidere arealplan og det er riktig tidspunkt for å stille krav til arealdisponeringer i blå sektor. Og som balanserer hensyn til eksisterende bruk og ny bruk for å unngå konflikt. Med striden omkring Lønngrunn der over 500 skrev under mot etableringen, og Statsforvalteren frarådet plasseringen i friskt minne, må politisk ledelse nå vise ansvar og unngå gjentakelser.

MDG mener at åpne anlegg for oppdrett bør være historie, og at nye anlegg blir utslippsfrie (lukkede). Videre må eksisterende åpne anlegg inn i lukkede anlegg innen f.eks. 2027.

Fakta.

Det finnes teknologi og løsninger som gjør dette mulig og er i bruk flere steder.

Det er forskning som understøtter fordelene med lukkede anlegg.

Det er bare politisk vilje til å styre som mangler for å få ryddet opp i havbruksnæringa slik at den blir miljømessig bærekraftig.

Norge bør også se til andre land.

Danmark, Argentina, Chile, Canada, Skottland, Island og Tasmania har alle vedtatt, eller arbeider med vedtak for å begrense åpne oppdrettsanlegg.

Så hvorfor skal Norge fortsette med forurensende åpne anlegg?

Knut Hellesvik, MDG Ørland