Uttalelse fra klubben ved Vanvikan skole.

Nok en gang trues Vanvikan skole med nedleggelse av trinn. Enda en gang føler folket i Vanvikan og vi ansatte på en usikkerhet knyttet til fremtiden for bygda, skolen vår og arbeidsplassene våre.

Vanvikan er ei bygd i vekst, og med et potensial for enda større vekst. Vår nærhet til Trondheim er unik i Indre Fosen, og fører med seg et enormt potensial for tilflytning – spesielt barnefamilier. Når industrien, med CTM Lyng i spissen, i tillegg reagerer bør det sende et kraftig signal til våre politikere. CTM Lyng varsler behov for 100 nye ansatte innen kort tid, noe som uten tvil vil generere mer inntekt enn det som spares på å legge ned deler av Vanvikan skole – hvis de bosetter seg i bygda. Dessuten vil det føre med seg et betydelig oppjustert elevtall ved skolen. Med forslaget fra kommunedirektøren vil CTM Lyng sin satsing derimot føre til økt pendling fra andre kommuner, eller enda verre – at CTM Lyng tar med seg veksten ut av kommunen.

En annen viktig del av Vanvikans vekst er byggingen av en ny felles videregående skole for hele kommunen, plassert midt i sentrum av bygda vår. Vi ansatte ved skolen ser en stor verdi i å kunne få et større faglig nettverk og samarbeid med den nye videregående skolen, blant annet i språkfag. Vi kan ha lærere som går på tvers av skolene og dermed øke kompetansen ytterligere for våre elever. Det er høyst usikkert om de samme lærerne er villige til å pendle fra Trondheim til Rissa, og vi ser på det som unaturlig at en bygd skal ha videregående, men ikke mellom- og ungdomstrinn. Et godt skoletilbud og et fullstendig skoleløp i Vanvikan vil gjøre at vi kan beholde familier her, samt tiltrekke oss flere tilflyttere. Med et fullstendig skoleløp på samme sted vil det bidra til økt kompetanse, et oppvekstmiljø med variasjon i alder, variasjon i sammensetning og ikke minst muligheter og aktivitet i lokalmiljøet.

Vanvikan skole er en hjørnestein i lokalsamfunnet. Vi har hatt gode resultater på nasjonale prøver og ikke minst har vi lave mobbetall. Vi har et høyt utdannet kollegium med god kompetanse, blant annet takket være nærheten til byen. Vi har god erfaring med samarbeid med bedrifter i nærmiljøet vårt, og vi har også muligheten til å benytte oss av de faglige tilbudene som finnes i Trondheim. Vi mener at elevene har best av å gå på skole i sitt eget nærmiljø. Mange har fritidsaktiviteter på kveldstid, og med lengre skoledager vil ettermiddagene bli kortere. Et bygdesamfunn er avhengig av skolen, og skolen er avhengig av bygdesamfunnet.

Hva vil skje med elevene fra Hindrem og Seter hvis mellom- og ungdomstrinnet flyttes fra Vanvikan? Deres reisevei til Rissa er såpass lang at mange nok vil trekke andre veien, til Leksvik. I så fall vil de måtte gå i barnehage og på småtrinnet med en klasse, for å deretter bytte klasse fra 5.trinn. Dette er uheldig og er et element forslaget fra kommunedirektøren ikke tar hensyn til.

Miljøaspektet og reisetid er også et viktig element i dette. Hvor mange busser trenger vi? Hvilke ruter kjører de? Hva koster dette? Vi regner med Indre Fosen kommune også har ambisjoner om en grønn omstilling, og dette er ikke i tråd med det. Dessuten vil barna og ungdommene våre få mindre tid til lekser, mindre tid til fritidsaktiviteter og de må tidligere opp om morgenen. På skolebussen er det dessuten ingen voksne som ser de sårbare og usikre elevene, og med opptil en time i buss hver dag kan det få store konsekvenser.

Når vi snakker med barna og ungdommene på skolen hører vi et unisont ønske om å beholde skolen vår slik den er i dag. Vi hører argumenter om at flytting av trinn vil føre til lang skolevei, større klasser med dårligere klassemiljø og at det ikke er miljøvennlig all den ekstra skoleskyssen det fører med seg. Utvalgte sitat fra elever på ungdomstrinnet:

«Det er godt å gå seg en tur til skolen på morgenen, i stedet for å starte dagen med å sitte i en full, bråkete buss»

«Jeg synes små klasser har et mye bedre miljø enn store. Jeg har gått på en skole med mange elever, og der var det mye mer bråk fordi vi var så mange»

«Hvis mellomtrinnet og ungdomstrinnet på Vanvikan skole blir flyttet, kan de i Vanvikan miste fritidstilbudet sitt, og da begynner kanskje folk å flytte»

«Det er bedre å være i små klasser å få hjelp av voksne, enn i store klasser og ikke få like mye hjelp fordi den voksne ikke rekker å se om deg»

«Det blir kanskje en brå overgang for fjerde klasse etter sommerferien å begynne i femte klasse et helt annet sted»

Tenker man på barnas beste, potensial for vekst, miljøet, bolyst og bygdeutvikling er det ikke tvil om hva som er det riktige for Indre Fosen kommune. La Vanvikan skole bestå slik den er i dag.

For klubben ved Vanvikan skole Arbeidsplasstillitsvalgt for Utdanningsforbundet Tobias Kobberrød