Åfjord kommunes forbruk har vist seg å ikke være bærekraftig i møte med økte kostnader. Kommunen skal derfor spare penger. Samtidig blir vi flere eldre som skal ivaretas av et helsevesen med få hender og trang økonomi. Høy deltakelse i kulturlivet kan bidra til å avhjelpe disse utfordringene.

Sektorene i kommunen har sammen med konsulentselskapet PwC undersøkt mulige områder for innsparinger og vurdert konsekvensen av tiltakene. En grunnleggende forståelse på tvers av sektorene er at innsparing i helsesektoren gir større og mer dramatiske konsekvenser enn i andre sektorer. Uten riktig helsehjelp kan det stå om liv. Innsparinger i kultursektoren vurderes som udramatiske. Det er imidlertid å undervurdere helseeffekten av deltakelse i kulturaktiviteter.

De positive helsevirkningene av å ha et rikt kulturliv utvikler seg over en lengre tidshorisont og er vanskeligere å tallfeste. Det er vanskelig å beregne hvor mye mindre helsevesenet belastes som følge av at befolkningen deltar i korps, kor, besøker kunstutstillinger, eller ved at kommunene ansetter musikkterapeuter i kulturskolene. Det gjør det lettere å undervurdere hvor betydelig helseeffekten av kulturdeltakelse kan være. En studie av Løkken et. al (2021) basert på data fra HUNT4-undersøkelsen i Trøndelag viser at deltakelse i kulturlivet gir lavere dødelighet. Personer som deltok i musikk, sang, og teater-aktiviteter viste redusert dødelighet relatert til kreft og kardiovaskulære sykdommer sammenliknet med de som ikke deltok. Forfatterne påpeker i denne studien at samfunnet må legge til rette for deltakelse i kulturlivet for å redusere byrden disse sykdommene legger på helsevesenet.

Helseeffekten som deltakelse i kulturlivet gir, er godt dokumentert også i øvrig forskning. Rapporten CultureForHealth av Zbranca et al. (2022) oppsummerer at deltakelse i kulturaktiviteter kan redusere plager ved kronisk sykdom, angst og depresjon, motvirke kognitiv degenerering, gi positive fysiske, psykiske og sosiale effekter for personer med KOLS, forsterke bånd mellom nyfødt og mor, og forbedre rekonvalesens. Det kan gi bedre psykisk helse hos barn, ungdom og voksne (Jensen et al. 2020 i Zbranca et. al 2022), redusere risikoatferd (Bungay & Vella-Burrows 2013 i Zbranca et. al 2022), øke mental velvære og forsterke motstandsdyktighet mot psykisk sykdom (Efstathopoulou & Bungay, 2021 i Zbranca et. al 2022). Deltakelse i kulturaktiviteter kan redusere kortisol-nivå og bidra til å redusere stress (Sun & Buys, 2016 i Zbranca et. al 2022), lindre sorg (Bosticco & Thompson, 2005 i Zbranca et. al 2022), og lindre depresjon etter fødsel (Fancourt & Perkins, 2018 i Zbranca et. al 2022).

En nevrovitenskapelig metastudie av Navarro et. al (2023) forteller om at mer enn 93% av forskningen de undersøkte fant positive helseeffekter av musikk. I ulike former har altså kultur en rolle i å redusere belastningen sykdommer og lidelser gir helsevesenet. Da er kanskje konsekvensene av å redusere kulturtilbudene mer alvorlige enn de umiddelbart kan virke som.

Kommunestyret i Åfjord har vist forståelse for kulturlivets betydning for å skape en attraktiv kommune å bo i. I det videre økonomiske arbeidet håper jeg det tas hensyn til at et rikt kulturliv fremmer god helse i befolkningen.

Referanser

Løkken, B. I., Merom, D., Sund, E. R., Krokstad, S., & Rangul, V. (2021). Association of engagement in cultural activities with cause-specific mortality determined through an eight-year follow up: The HUNT Study, Norway. PloS One, 16(3), e0248332–e0248332. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248332

Navarro, L., Gómez-Carballa, A., Pischedda, S., Montoto-Louzao, J., Viz-Lasheras, S., Camino-Mera, A., Hinault, T., Martinón-Torres, F., & Salas, A. (2023). Sensogenomics of music and Alzheimer's disease: An interdisciplinary view from neuroscience, transcriptomics, and epigenomics. Frontiers in Aging Neuroscience, 15, 1063536–1063536. https://doi.org/10.3389/fnagi.2023.1063536

Zbranca, Rarita & Dâmaso, Mafalda & Blaga, Oana & Kiss, Kornélia & Dascaăl, Marina & Yakobson, Dana & Popescu, Oana. (2022). CultureForHealth Report. Culture’s contribution to health and well-being. A report on evidence and policy recommendations for Europe.

Brian Christer Nebb Rånes, rektor i Åfjord kulturskole