Etter sin debut på Arendalsuka i august har Einar Aaland oppnevnt seg selv som folkets redningsmann. Han har oppretter FB-gruppa «Gjenopprett Bjugn og Ørland som selvstendige kommuner». Både der og på sin egen FB-side driver han sin aksjon for å reversere sammenslåingen av Bjugn og Ørland kommune.

Dette ser ut til å være en videreføring av aksjonsgruppa Bjugn For Framtida (BFF). I F-F siste uke serverer han en vanvittig lang tirade som angivelig skal være et svar på kommunedirektør Emil Raaens åpne brev og synspunkter (F-F 20. oktober) i den pågående debatten i Ørland kommune. Der forsøker han å så tvil om kommunedirektørens integritet, samt svekke hans autoritet. Han påstår at Raaen serverer halvsannheter og at han driver med feilinformasjon. Han forsøker sågar å dokumentere dette.

Innledningsvis i sin tirade skryter han Raaen opp i skyene og beklager at han snart skal forlate sin stilling. Etter hvert kommer den ene beskyldningen etter den andre. Han påstår at Raaen og hans administrasjon er politisert og driver «snikpolitikk» i sin saksbehandling.

Under overskriften «Fryktkultur» trekker han inn saker som ikke har noen som helst relevans til Raaens innlegg. Han blander inn tidligere varslingssaker i Ørland Høyre, varslingssaken mot ordføreren, ordførervalget, - saker som for lengst er avsluttet. Han unnlater for øvrig å nevne eksklusjonssaken i Trøndelag Høyre i 2019, der han selv var hovedperson. Adresseavisen omtaler sakens konklusjon 7.november 2019:

«Nå beklager Aaland at han har vært for pågående.» «Det beklager jeg, og tar selvkritikk på», heter det og som konsekvens av dette trekker han seg fra sine verv, og vil avstå fra å delta i den politiske debatten det nærmeste året.» «Mitt håp er at min tilbaketrekning kan bidra til ro i partiet, slik at både tillitsvalgte og folkevalgte kan fokusere på politikk i stedet for interne stridigheter, heter det videre.»

«Jeg har hatt gode intensjoner for Høyre og lokalsamfunnet i Ørland og Bjugn i mitt politiske arbeid. I ettertid innser jeg imidlertid at jeg ved enkelte anledninger har opptrådt på en måte som ikke er i tråd med Høyres retningslinjer og forventninger til oss som tillits- og folkevalgte. Jeg har også kommet med uttalelser som har blitt oppfattet som illojale både mot partiet, og noen av partiets kandidater. Jeg innser at jeg i løpet av mitt politiske virke har latt mitt engasjement gå for langt, slik at jeg har opptrådt for pågående i enkelte saker.»

Gode intensjoner høsten 2019 synes nå å være glemt, gjemt og pakket bort. Han omtaler ikke andre enkeltpersoner i innlegget sitt, men han gjør ett unntak. Han peker på leder i Ørland SV og sår tvil om hans habilitet som kommunepolitiker. Dette begrunnes i hans private forhold som beboer i gul støysone. Helt urimelige påstander, etter min mening. Han viser en helt spesiell interesse og omsorg for medlemmer i Ørland SV, som skal være kneblet av sin leder. Helt uvanlig og uventet omsorg fra en Høyre-mann. Det er da helt vanlig at en leder i et parti også opptrer som partiets talsmann. Aaland påstår også at det nå legges til rette for flytting av legekontoret fra Bjugn til Brekstad.

Hvor tar han det fra? Alle som er noenlunde kjent med forholdene vet at det ikke er plass til flere leger på legekontoret på Brekstad. I omtalen av ulike prosjekter i kommunen påstås at det er en bevisst skjevfordeling og at Bjugn kommer dårlig ut. Han nevner ikke at det er brukt langt mere penger i Bjugn enn i Ørland etter sammenslåingen. Det passer liksom ikke inn i fiendebildet. Konspirasjonstanker kan være en passende beskrivelse på hans antydninger. Plankontoret er det neste som omtales. Det gamle rådhuset i Bjugn er i særdeles dårlig bygningsteknisk forfatning, noe som ikke overrasker noen av oss. Det er derfor nevnt som aktuelt salgsobjekt i Eiendomsstrategien som nylig har vært under behandling i kommunestyret. Byggets forfatning var vel godt kjent da man bestemte at administrasjonssenteret skulle ligge i Bjugn, og nå ser vi store utfordringer knyttet til de ansattes geografiske plassering. Hvor skal de ansatte plasseres dersom bygget skal selges? Aaland mener å vite at Plankontoret nå er «på full fart utover mot byen». Meg bekjent er det ikke gjort noe vedtak som tilsier det.

Aaland benytter krigsretorikk i sin tirade, for eksempel begrepet «rustningskappløp». Et slikt begrep har jeg bare hørt brukt i helt andre sammenhenger. Da handler det om krigsfare og forholdet mellom stater. Her brukes det i forholdet mellom Bjugn og Ørland. Dette forteller bare hvordan Aaland oppfatter situasjonen. Her handler det altså om krig!! Det kan virke som om Aaland mener at kommunen skal styres av «folket» og at «makteliten» i Ørland kommune ikke utgår fra «folket». I Norge har vi representativt demokrati, og velgerne gir sin stemme til de politikerne de ønsker skal representere seg. Folket må da forholde seg til de som er valgt, men har selvsagt mulighet til å velge andre ved neste kommunevalg. Aaland framstår nå som representant og talsmann for «folket» i påvente av neste valg. Han skal tale deres sak opp mot «makteliten og en «dysfunksjonell» kommuneledelse.

Man kan undres over hva han ønsker å oppnå ut over at han åpenbart ønsker å reversere kommunesammenslåingen. Splitt og hersk er en kjent metode når man har fiender og har behov for oppslutning om sitt prosjekt. Han skal altså redde folket fra makteliten og oppnevner seg til talsperson og redningsmann for et «kneblet» folk. Kanskje ser han seg selv som ordførerkandidat for Bjugn Høyre i kommunevalget 2023? Krigsretorikk, konspirasjonstanker og mistenkeliggjøring egner seg særdeles dårlig hvis man har gode intensjoner og ønsker det beste for befolkningen i Ørland kommune.

Greta Solbakk