Klappet og klart for unikt prosjekt i Norge

Nytt vatn på 250 til 300 dekar og et elveløp på 240 meter vil være klart i 2016.

-Etter mye fram og tilbake har vi nå blitt enig, sier Knut Ring og roser blant annet grunneierne i området som har vært veldig samarbeidsvillig. 

Kultur

- Nå kommer vi endelig i gang, sier Knut Ring, varaordføreren i Ørland, om reetableringen av Rusasetvatnet på Opphaug i Ørland. Ring har i mange år stått på for å få gjennomslag for planene. Anbudspapirene er nå sendt ut. Hvem som får anbudet vil være klart om noen uker, og arbeidet kan starte til våren med mål om å være ferdig i 2016.

Finansieringen av det unike prosjektet er klar med 13,5 millioner kroner som står og venter på konto for å realisere arbeidet. Restaurering av vatnet er det største restaureringsprosjektet av denne typen i Norge.

Våtmarksdag

Ørland kultursenter markerer Verdens våtmarksdag søndag, hvor alle kan få innblikk i planene. Dette er programmet for dagen:

Innledere:
Knut Morten Ring, varaordfører
- Restaurering av Rusasetvatnet fra plan til handling
Terje Brattberg, Herregårdshistoriker
- Rusaset i historisk perspektiv
Berit Langdahl Andresen, Landbrukskontoret i Ø/B
- Restaureringsplanens faglige innhold og framdrift
Odd Morten Reitan, styremedlem Røstad Sameie
- Grunneiernes syn på saken
Jørgen Søraker, NOF Fosen
- Rusasetvatnet som fuglekikkerarena

Historie tilbake til 1600-tallet

På Ørland kultursenter sin nettside står det følgende om den historiske bakgrunnen for reetableringen:

"Rusasetvatnet ble demt opp så tidlig som på 1600-tallet. Oppdemmingen ble gjort for møllevirksomhet og seinere som drikkevannskilde. Kraftig vannvegetasjon som følge av sterk avrenning fra landbruk og spredt avløp førte til at vatnet etter krigen ble en interessant fuglebiotop. Rusasetvatnet ble derfor en del av nasjonal verneplan for våtmark på slutten av 1970-tallet. I 1981 opphørte kommunens bruk av vatnet som drikkevannskilde, og frem til 1998 ble vannivået senket slik at opprinnelig vannareal ble redusert fra 444 da til 17 da. Ny reguleringsplan for området ble vedtatt i 2005, og grunneierne organiserte seg i Austråt Grunneierlag og begynte aktivt å arbeide for å få på plass nytt vannspeil i samsvar med reguleringsplanen.
Bioforsk utarbeidet i 2006 en plan for restaurering av vatnet – inkludert reetablering av vannspeil. Planen inneholder forslag om tilrettelegging for vilt og biologisk mangfold, samt etablering av stier og annen tilrettelegging for friluftsliv utarbeidet i tett".

Omfattende prosjekt

Dette er vedtaket som er gjort i kommunen:

- Reetablere et vannspeil med ca. 250–300 daa

- Kartlegge økologiens nå-tilstand og følge utviklingen under og etter restaureringen

- Formidlingsarena - bruke området som læringsarena

- Etablere nytt tettstedsnært område for friluftsliv, naturopplevelse og rekreasjon

- Styrke biotoptilgangen for vannfugl i et område med flere sjøtilknyttede Ramsarområder

- La befolkningen oppleve fuglelivet på nært hold

Ny elveløp på Ørlandet

Et nytt elveløp skal på plass for å ivareta kotehøyden. Elva skal graves over i en ny kanal på utsiden av demningen og ledes inn i en sedimentasjonsdam. Lengden på det nye elveløpet blir 240 meter.

Roser grunneierne

Knut Ring forklarer at det er mye jobbing som ligger bak vedtaket.

-Etter mye fram og tilbake har vi nå blitt enig, sier han og roser blant annet grunneierne i området som har vært veldig samarbeidsvillig.

- Det er satt av penger i noen år og det er flere som har bidratt til finansieringen. Ørland kommune er den største bidragsyteren, sier Ring, og mener at det er viktig å bruke midler på dette i en større sammenheng.

Gjør det enda mer trivelig å bo her

Han er klar på at det viktigste i arbeidet er å sikre og reetablere våtmarksområdet. Han framhever at Rusasetvatnet i sin tid var et eldorado med bilogisk mangfold.

- Når det ble tappet ned mistet vi mye. I forhold til de andre våtmarksområdene som er i sjøområder på Ørlandet er det viktig at vi har et ferskvatn. Det er mange fugletyper som er avhengig av dette, sier han.

Han minner også om at restaureringen vil bidra til en større helhet, både i forhold til andre våtmarksområder og til Austråttlunden.

-Det et veldig mye mye besøk i lunden. Med det nye vatnet blir tilbudet større, samtidig med at den blir avlastet.

Ring er også klar på at reetablingen er en veldig viktig del av det å trekke flere innbyggere til Ørlandet, sett i forhold til den nye kampflybasen.

-Dette vil bidra til å gjøre det enda mer trivelig å bo her, sier han, og understreker at målet er å øke folketallet med 35 prosent, og at dette er en del av planene for å utvikle Ørlandet til å bli et godt tilbud.

I nærheten av Rusasetvatnet vil det for øvrig være gåavstand til flere gamle og nye boligområder.