Vil få senket gaupekvota

Naturvernforbundets avdelinger i begge trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal klager på rovviltnemndas vedtak.

Gaupe. Foto: Wikipedia 

New Articles

Kvota ble nylig satt til 37 gauper i region 6, som består av Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Naturvernforbundet i de tre fylken vil ha senket denne kvota til 25 dyr.Her er klagebrevet i sin helhet:

Til: Miljøverndepartementet 2009-01-16
Via sekretariatet for Rovviltnemnda i region 6,
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Klage på vedtak i rovviltnemnda i region 6 om kvote for betinget kvotejakt på gaupe i 2009.

Norges Naturvernforbund i Nord- og Sør-Trøndelag, samt Møre og Romsdal klager med dette inn for Miljøverndepartementet vedtaket om gaupekvote fattet av rovviltnemnda i region 6 i møte 12.januar 2009. Vi ber om at klagen får oppsettende virkning

Begrunnelsen for dette er at vedtaket er gjort så sent at det ikke er noen reell mulighet for å få behandlet klagen før jakten starter 1.februar. Dette er en høyst udemokratisk saksbehandling. Det var lovt fra Rovviltnemnda at vedtak om gaupekvote skulle fattes tidlig i desember 2008.Vi beklager sterkt at dette ikke ble gjort.

Norges Naturvernforbund mener på et faglig grunnlag at det er satt en alt for høy totalkvote og hunndyrkvote og vi ber om følgende kvotereduskjon:

1. Totalkvoten må senkes til maksimum 25 dyr.

2. Hunndyrkvoten må senkes til maksimum 15 dyr

Samtidig vil vi særlig understreke at det er prinsippielt beklagelig at nemnda også i år driver politisk forvaltning og ikke en biologisk og faglig basert forvaltning. Dermed reduseres ytterligere den tilliten som nemnda skulle etablere til samfunnet rundt seg. Vår begrunnelse for klagen er som følger:

1. Forskrift om forvaltning av rovvilt, fastsatt ved Kgl.res. 18. mars 2005. Vi har tatt utgangspunkt i denne forskriften. Vi mener at Rovviltnemda i region 6 ikke har fulgt opp denne forskriftens intensjon:

§1 Formål, første ledd, kommentarer til forskriftens enkelte bestemmelser; ”formål med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe.?.. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser.

Med henvisning til viltloven står det: ”?..at det å ta vare på viltet og viltets leveområder har forrang fremfor høsting av viltressursene”. Videre står det: ”Gaupa er en jaktbar art, men også denne er fåtallig, og krever forvaltningsmessige tiltak for å sikre overlevelsen. Dette innebærer at målsettingen om en bærekraftig forvaltning er et overordnet hensyn ved forvaltningen av disse artene”.

I sekretariatets saksfremstilling - som for øvrig ikke er særlig utfyllende - fremgår at det er mangelfull kunnskap og dokumentasjon av den faktiske bestanden. I rødlista er gaupa oppført som sårbar art, og det vil være naturlig at føre-var prinsippet må veie tungt når kvoten for jakt fastsettes. Vi minner om den høye avgangen de siste 2 årene. Likevel går Rovviltnemnda inn for en meget høy kvote også i år, til og med høyere enn sekretariatets forslag, uten noen form for begrunnelse.

Etter vår mening er kvoten på 37 gauper og reservekvote på inntil 7 gauper - derav en meget høy andel av voksne hunngauper - uforsvarlig høy i forhold til den foreliggende kunnskap om bestanden. Når vi ser bort fra 2007 og 2008, har det ikke siden 1997 vært en høyere totalkvote, startkvote og hunndyrkvote i perioden vi har oversikt over (fra 1996). Det har i denne perioden ikke vært høyere hunndyrkvote enn 15 gauper i noe år, mens den nå er på 27 (25+2).

Vedtaket vil innebære en svært høy fellingsprosent i forhold til den bestanden som fylkesmannen anslår - og i tillegg må det antas å bli en avgang av andre årsaker. For sau har det vært en økning i skadeomfang i 2008 sammenlignet med 2007, mens det har vært mindre skadeomfang for rein. Skadeomfanget begrunner ikke en så høy gaupekvote som nemnda har vedtatt. Innvirkningen av kvotejakt på skadeomfanget er også i følge gaupeforskere noe usikker.

2. Vi reagerer i likhet med i fjor spesielt på vedtaket når det gjelder kvotejaktområde 11, i år med 7 gauper, hvorav alle kan være voksne hunngauper.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i sin uttalelse 8.9.06 til forvaltningsplanen for region 6 pekt på at dette området nord-øst i Nord-Trøndelag ”har historisk sett vært og er fortsatt et viktig område for utveksling av gaupe mellom Norge og Sverige, og det registreres årlig ynglinger av gaupe innenfor området. Høy avskytning av gaupe i dette området vil kunne ha innvirkning på bestanden og bestandsutviklingen både i Nord- Trøndelag og i Nordland.” (Vår understrekning.).DN peker også på at dette er et område som vil bli prioritert ved fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak. I DNs faglige tilrådning av 1.2.08 i forbindelse med klagene i fjor vises det til denne uttalelsen, og konsekvensene av kvote og hunndyrkvote gjentas, sitat: ”Konklusjon. Etter en helhetsvurdering av nemndas vedtak om kvotestørrelse og hunndyrkvote anser direktoratet det ikke for sannsynlig at bestanden etter årets yngling fortsatt vil oppfylle det nasjonalt fastsatte bestandsmålet på 12 ynglinger i regionen hvis de vedtatte kvoter effektueres.”

Det er meget forbausende og sterkt beklagelig at nemnda også i år har valgt å se bort fra DNs påpekninger, og til og med har økt kvoten i forhold til sekretariatets tilrådning. Etter vår mening er dette uforsvarlig forvaltning basert på rent politiske vurderinger uten faglig grunnlag.

3.Nemnda har sett bort fra sekretariatets konklusjon om at det ikke er forsvarlig å åpne for kvotejakt i kommunene Melhus, Meldal, Orkdal.Vi støtter fullt ut sekretariatets vurdering og viser også til forvaltningsplanen.

4.Når det er et mål å øke bestanden i nordre del av Møre og Romsdal , burde det ikke være kvotefri jakt på sørsida. Økt uttak på 3 dyr i stedet for 2, som er tilrådd fra sekretariatet, i Oppdal og Rennebu kommuner bedrer heller ikke situasjonen.

Konklusjon:

Vi krever at kvoten må reduseres vesentlig i forhold til nemndas vedtak, og dette gjelder både totalkvoten og hunndyrkvoten. Vi mener at også sekretariatets tilrådning er høy, og reagerer sterkt på at nemnda har økt denne vesentlig. De faglige innvendinger som DN har når det gjelder høy avskytning i området nord-øst i Nord-Trøndelag må føre til en revurdering av kvoten der.

Med hilsen

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
Per Flatberg/s Steinar Nygård/s

Naturvernforbundet i Møre- og Romsdal
Øystein Folden/s

Kopi:Norges Naturvernforbund
Direktoratet for naturforvaltning

Relaterte saker: