Johan J. Jakobsen og Jacob Børresen:

Full støtte til Ørlandet

OSLO: Johan J. Jakobsen og Jacob Børresen mener at Ørland hovedflystasjon er førstevalget, hvis Norge skal ende opp med èn jagerflybase. Her er en kronikk fra de to som begge er medlemmer av Forsvarspolitisk utvalg. Mer forsvarsnytt i Fosna-Folket
New Articles

Et alvorlig feilgrep å legge ned Ørland hovedflystasjon

Den 31. oktober leverte regjeringens forsvarspolitiske utvalg (FPU) sin innstilling; NOU 2007 xx. I tråd med sitt mandat har utvalget bl.a. drøftet de overordnede prinsipper og retningslinjer for Forsvarets framtidige lokalisering, men ikke tatt stilling til konkrete lokaliseringsspørsmål.

I Forsvarsstudien (FS07) foreslår forsvarssjefen at Ørland hovedflystasjon skal legges ned og virksomheten flyttes til Bodø. Det vil være et alvorlig feilgrep, ikke bare forsvars- og sikkerhetspolitisk, men også miljøpolitisk og samfunnsmessig i videre forstand:

Forsvars- og sikkerhetspolitiske hensyn
Medlemskapet i NATO er en hjørnestein i norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk. Derfor er det viktig at både baser og infrastruktur i Norge bidrar til å styrke NATOs evne til å støtte landet med operative kapasiteter. NATO har investert mellom 1,5 og 2 milliarder kr. for å understøtte NATOs flåte av AWACS luftvarslings- og kontrollfly på Ørland. Avvikling av Ørland som militær flybase kan innebære at denne viktige kapasiteten går tapt for Norge.
Ørland er videre utpekt som treningssenter for allierte luftstyrker og som treningsområde for NATOs data- og kommunikasjonssystem LINK-16. Flystasjonen er i denne sammenheng meget høgt ansett i NATO. Samtreningen med kampflyavdelinger fra andre NATO-land på norsk territorium bidrar til å knytte Alliansen nærmere til Norge. Tilsvarende øvelser og aktiviteter kan ikke legges til Bodø. Restriksjoner på flystøy og hensynet til sivil lufttrafikk gjør at de eventuelt må deles mellom Bodø, Bardufoss og Andøya. Om Ørland blir nedlagt vil det derfor kunne bidra til å redusere antall og omfang av allierte flyøvelser i Norge.
Jagerfly på høg beredskap, s.k. Quick Reaction Alert (QRA), er i dag stasjonert i Bodø, som geografisk sett er en ideell beliggenhet i forhold til denne oppgaven. Men stasjonering på Ørland er ikke til hinder for at QRA-flyene fortsatt kan operere fra Bodø, eller for eksempel fra Andøya.
Norge har forpliktet seg til å forhåndslagre materiell og ammunisjon for det amerikanske marinekorpset. Avtalen forutsetter at vi stiller en operativ jagerflyplass til støtte for programmet. Lagrene ligger i Trøndelag og støttepunktet er Ørland hovedflystasjon. En avvikling av Ørland kan føre til at også forhåndslagringen avvikles. Da Stortinget i oktober 2006 behandlet avtalen med USA uttalte en enstemmig utenrikskomité at "bilaterale forhåndslagringsavtaler er av stor sikkerhets- og forsvarspolitisk betydning for Norge".

Miljøhensyn
Flyplassen i Bodø inngår i det sivile stamflytettet med over 40 000 flybevegelser pr. år, og ligger inne i selve byen. Støykravene setter allerede i dag begrensninger på trafikken. Ytterligere militær flyaktivitet vil utløse nye støyrestriksjoner, bl.a. fordi nye kampfly har et høyere støynivå enn F-16.
I Avisa Nordland (30. sept. 2007) er det gjengitt et avsnitt fra Forsvarsstudien som illustrerer hvilke støyproblemene som vil melde seg: "En antakelse om at en skjerping av regelverk og mulig økt støynivå fra nye kampfly til sammen gir en forverring av støynivået tilsvarende 3 dB (desibel), vil det medføre at antall flybevegelser må halveres". Ved en forverring på 10 dB varsler FS07 "behov for konsekvensutredning, eventuelt massive støyreduserende tiltak - eller i verste fall behov for relokalisering av kampflybasen"(!) Å lokalisere Luftforsvarets jagerflyplass til Bodø vil derfor være en kortsiktig beslutning som kanskje om få år må omgjøres.Ørland er på sin side trolig Europas mest miljøvennlige militære flyplass.
Flystasjonen tilfredsstiller i dag alle miljømessige krav stilt av NATO og sivile krav stilt av Luftfartstilsynet. Heller ikke framtidige miljøkrav vil i særlig grad være begrensende for aktiviteten.

Andre samfunnshensyn
Som ledd i en totalvurdering må også andre samfunnsmessige konsekvenser vektlegges. Både Ørland og Bjugn kommuner vil bli sterkt berørt om flybasen legges ned. Ca. 650 arbeidsplasser vil forsvinne direkte. Tar en med ringvirkningene dreier det seg trolig om 1200 arbeidsplasser i Fosen-regionen. Avvikling i Bodø vil berøre ca. 800 arbeidsplasser. Bodø med ca. 45 000 innbyggere er et administrasjons- og utdanningssenter i vekst og med et variert næringsliv. Ørland er en distriktskommune med litt over 5 000 innbyggere. Nedlegging av flystasjonen vil få store konsekvenser for sysselsetting og skatteinntekter i hele regionen.

Økonomi
Mye kan tyde på at det er rene økonomiske innsparinger som ligger bak forslaget om å legge ned Ørland flystasjon. Det antall kampfly luftforsvaret disponerer i dag og i framtiden kan uten tvil opereres ut fra én hovedbase.
Og skal kampflyene i framtiden samles på én base, bør det ikke være tvil om at Stortinget må velge Ørland. For ytterligere å styrke økonomien for dette alternativet taler mye for å flytte luftforsvarets virksomhet på Rygge flystasjon til Ørland. Sammen med Luftkrigsskolen i Trondheim - som allerede i dag har et nært samarbeid med NTNU -vil en kompetanseoverføring fra Rygge bidra til å styrke det operative fagmiljøet i luftforsvaret.

Skulle Stortinget satse på opprettholde både Ørland og Bodø flystasjoner, slik Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag har gått inn for i sin utredning, vil det være desto mer påkrevet at Rygge flystasjon blir lagt ned, som et bidrag til å styrke luftforsvarets kompetansemiljøer og redusere driftsutgiftene i Forsvaret. Rygge vil uansett bli opprettholdt som en sivil flyplass med betydelige vekstmuligheter.

Forslaget i FS07 om å avvikle Ørland hovedflystasjon er et dramatisk forslag som vil bidra til å svekke Norges militære tilknytning til NATO. Også miljø- og andre samfunnshensyn taler sterkt imot å legge ned den militære virksomheten ved Ørland hovedflystasjon og flytte den til Bodø. Det må kort og godt ikke skje!