Flakk - Rørvik legges ut på anbud

Statens vegvesen Region midt legger nå ut fergesambandet Flakk - Rørvik på anbud. Det legges nå opp til at fergene som skal brukes i sambandet skal være gassferger drevet av LNG-gass. Dessuten går man over til tre ferger fast.

  Foto: Terje Dybvik

New Articles

Det er i dag Fosen Trafikklag ASA som driver sambandet, som nå altså blir konkurranse om fortsatt drift av.
Vegvesenet opplyser om at kontraktsperioden for sambandet er åtte år – fra 01.01.2011 til 31.12.2018. Kapasiteten i sambandet vil bli økt. Dagens to ferjer blir erstattet med tre ferjer, hver med en kapasitet på 110 pbe.

Følgende står ellers å lese i meldingen fra Statens vegvesen:
For deler av dagen vil det gå timesavganger, halvtimesavganger og 20 minutters avganger. Sambandet er i dag et prøvesamband med forenklet takstregulativ og gratis for passasjerer. Sambandet er også inne i en prøveordning der trafikkanter kan betale med AutoPASS - brikke. Disse ordningene vil bli videreført i anbudsperioden.
Tilbudsfristen er satt til 9. november 2007 og det vil ventelig bli tatt en avgjørelse i begynnelsen av 2008.
Konkurranseutsettingen er et ledd i Stortingets vedtak om effektivisering i riksvegferjedriften, jf. St. meld. nr. 24 (2003-2004), Nasjonal transportplan 2006-2015.