- Stasi-metoder i barnehagen

Foreldre uttrykker frykt og sjokk over skjemaet som Ørland kommune ønsker å bruke ved foreldresamtaler i barnehagene. LES HER: Foreldreskjemaet

GOD TANKE: Bodil Eide Moe (t.v.) og enhetsleder Anne M. Risvik forsikrer at det lå de beste hensikter til grunn for skjemaet de ønsket å innføre til bruk i foreldresamtaler ved barnehagene i Ørland kommune. 

RÅDMANN Gunn Røstad ble kjent med skjemaet i går, og sørget straks for at det ble tatt affære internt i kommunen. 

New Articles

-Er dette virkelig lov å bruke, undrer en forelder. En annen mener Ørland kommune bruker «Stasi-metoder» (Stasi: det tidligere hemmelige politiet i Øst-Tyskland, red. anm.) når de utarbeider skjema med svært personlige og for mange sensitive spørsmål.

Uten at de mener å ha noe som helst å skjule eller frykte, så har flere foreldre med barn i barnehager i Ørland kommune de siste dagene kontaktet lokalavisa etter at de på kommunens nettsider har fått tilgang til det aktuelle samtaleskjemaet. Av føre-var hensyn til sine egne barn er det ingen som ønsker å stå fram med navn. Her stilles det en rekke spørsmål av svært privat karakter, som omhandler tema som sykdom, vold og rus. Og ikke bare i barnets egen familie, men også i barnets slekt og familiens omgangskrets.

I veiledningen til det omstridte skjemaet orienteres det om at ansatte i barnehagene har taushetsplikt, men at denne taushetsplikten ikke skal stå i veien eller være til hinder for at ansatte skal kunne sende bekymringsmelding til andre hjelpeinstanser. Slike instanser omfatter blant andre barnevernet og PPT-tjenesten.

-Hva skjer med lagringen av opplysningene dersom vi svarer på slike spørsmål, og hvem får tilgang til svarene, undrer bekymrede foreldre. Som føler at svarene, i en tenkt situasjon, kan bli brukt mot dem sjøl om de i utgangspunktet ikke har noe å skjule. Flere uttrykker også en frykt for at ikke alle som er ansatt i barnehagene har kompetanse til å takle slike spørsmål, og noen er også redd for at ikke alle har tilstrekkelig kunnskap om taushetsplikten.

Det omstridte spørreskjemaet skal signeres av foreldre eller foresatte og dato for samtalen skal skrives på når skjemaet er fylt ut. Skjemaet kommer for øvrig i tillegg til et annet foreldresamtaleskjema som har vært i bruk i lang tid. Dette skjemaet, som har fokus på barnets utvikling, er det ingen som har problemer med å akseptere.

Et annet problemområde som enkelte påpeker er at man ut fra spørsmålene som stilles blir oppfordret til å legge fram mange svært personlige opplysninger om mennesker som ikke er tilstede eller kan forsvare seg mot påstander som kommer fram. På den måten mener kilden det er en fare for at enkelte kan misbruke spørsmålene til å gi svar som sverter tredjeperson som ikke er tilstede.

Samtaleskjemaet er nå fjernet fra Ørland kommunes nettsider.
-Det er beklagelig at et skjema som hadde til hensikt å skape et godt forhold mellom barnehagene og foreldrene har ført til det motsatte, sier rådmann Gunn Røstad.

Rådmannen var overhodet ikke informert om innholdet i skjemaet da Fosna-Folket tok opp saken i går. Enhetsleder Anne M. Risvik beklaget dette overfor rådmannen, og hevdet det var en glipp at et slikt skjema ikke var klarert med rådmann før det ble fordelt til barnehagene og lagt ut på «Fronter», som er nettstedet for blant annet informasjon til foreldre og foresatte til barn ved skoler og barnehager i kommunen.

Reagerte straks
Rådmannens umiddelbare reaksjon, da hun fikk se spørsmålsformuleringene i skjemaet, var at dette kunne man ikke bruke. En times tid senere onsdag ettermiddag ringer rådmann Gunn Røstad, og forklarer at samtaleskjemaet fjernes fra nettsidene, og at samtlige fire barnehager som har skjemaet har fått beskjed om at det ikke skal brukes. Røstad forsikrer også at dersom noen foreldre allerede har blitt forelagt skjemaet så skal svarene snarest bli makulert.

Idéen fra Steinkjer
Det er Bodil Eide Moe i samarbeid med enhetsleder Anne M. Risvik som har utarbeidet foreldresamtaleskjemaet som skaper oppsikt. Etter først å ha forsvart spørsmålene kommer det fram at spørsmålene i det store og hele er hentet fra et tilsvarende skjema brukt i Steinkjer kommune. Enhetsleder Anne M. Risvik, som tirsdag denne uken svarte at skjemaet var tatt i bruk i samtaler, opplyste i går at dette allikevel var tilfelle.

Datatilsynet skeptisk
Hos Datatilsynet fikk Fosna-Folket onsdag formiddag en muntlig vurdering av innholdet i skjemaet, etter at tilsynet fikk tilsendt spørsmålene tirsdag denne uken. Av den enkle grunn at Ørland kommune har unnlatt å søke om konsesjon til å bruke skjemaet, så foreligger det ingen konklusjon fra Datatilsynet. Men i en muntlig orientering fra Datatilsynet kommer det fram en tydelig skepsis til å tillate en datainnsamling på den måten kommunen hadde lagt opp til. Datatilsynets skepsis begrunnes i en rekke forhold. Dette er delvis formalia, som at kommunen blant annet ikke opplyser foreldrene om hvor lenge opplysningene skal lagres. Det fortelles heller ikke noe om på hvilken måte lagringen skal foregå.

WHO og Legeforeningen
Men Datatilsynet mener også det er grunn til å stille spørsmål ved om ansatte i barnehager har nødvendig kompetanse til å stille slike spørsmål og tolke de svar som blir gitt. Tilsynet viser blant annet til et høringssvar som Den Norske Legeforening ga i forbindelse med NOU 2009:22. Ut fra denne kan man stille spørsmål ved om Ørland kommune i denne saken tenkte å bruke et skjema som er å betrakte som såkalt screening. Om det er tilfelle, så vil mange barn og familier som ikke har spesielle vansker eller er i en risikosone stå i fare for å bli stigmatisert. Legeforeningen viset i den aktuelle uttalelsen også til Verdens Helseorganisasjons (WHO) strenge krav til slike undersøkelser.

Var godt ment
Både enhetsleder Anne M. Risvik og Bodil Eide Moe forsikrer at intensjonene bak skjemaet var de beste. Eide Moe jobber med spesialpedagogikk i Ørland kommune, og skal ifølge Risvik være et bindeledd mellom skoler og barnehager opp mot instanser som barnevern og BUF. Ingen av de to har tenkt over at en datainnsamling og lagring av typen det var lagt opp til kunne være av en art som krever godkjenning fra Datatilsynet. De beklager også at enkelte foreldre har blitt oppskaket etter å ha sett formuleringene på spørsmålene i skjemaet.

Ingen kritikk
Risvik sier hun heller ikke har fått noen kritiske tilbakemeldinger fra ansatte i barnehagene eller foreldre i forbindelse med denne saken. Hun sier også at samtlige barnehager har deltatt i arbeidsgruppa som har utarbeidet skjemaet, men at enkelte barnehager nok har hatt problemer med å avse folk som har kunnet delta på møter.

Steinerbarnehagen sa nei
På nettet opplyser kommunen at kommunale og private barnehager i fellesskap har utarbeidet et nytt foreldresamtaleskjema som skal brukes i alle foreldresamtaler i årene framover. Informasjonen som barnehagene har delt ut til foreldre sier også svart på hvitt art skjemaet skal brukes i alle kommunale og private barnehager i Ørland kommune. Dette til tross for at Steinerskolens barnehage klart og tydelig har sagt fra at man der ikke vil bruke et slikt skjema.

Vi stryker spørsmål!
Onsdag ettermiddag, en drøy time etter at hun for første gang ble kjent ordlyden i det opprinnelige skjemaet, kunne rådmann Gunn Røstad opplyse at man hadde drøftet skjemaet.
-Sju spørsmål er nå strøket fra skjemaet, og de øvrige vil vi søke Datatilsynet om tillatelse til å bruke, forteller rådmann Gunn Røstad resolutt!