Hvis ikke, bør særlig to mellomløsninger vurderes, heter det i Fylkesmannens endelige tilrådning.

Ikke entydig resultat

Tilrådninga fra Fylkesmannen er sendt til departementet onsdag, og vil trolig bli viktig i Stortingets behandling våren 2017.

Tirsdag vedtok Bjugn sammenslåing med Åfjord og «eventuelt» Roan, mens Åfjord gikk for en storkommune bestående av Åfjord, Bjugn og Roan.

«Fylkesmannen støtter i utgangspunktet de vedtakene som kommunene selv har gjort, men ser at summen av vedtakene ikke gir noe entydig resultat i dette tilfellet. Vi vil derfor gjenta vår tidligere tilrådning om en én-kommuneløsning», heter det i tilrådningen.

Mellomløsninger

En Fosen-kommune skal også inkludere Indre Fosen kommune, skriver Fylkesmannen.

«Av hensyn til de pågående prosessene mellom Rissa og Leksvik bør det vurderes ikrafttreden noe senere».

Dersom den primære tilrådningen ikke skulle være aktuell, kommer også Fylkesmannen med en subsidær tilrådning. Av denne går det klart fram at ingen «mellomløsninger» bør medføre at verken Ørland eller Roan blir stående alene.

Todeling eller storkommune

Av slike mer midlertidige løsninger vurderer Fylkesmannen at en sammenslåing mellom Bjugn og Ørland og en sammenslåing mellom Åfjord og Roan kan være mest hensiktsmessig. Fylkesmannen peker på at folkeavstemming og innbyggerinvolvering bygger opp under denne todelinga.

Videre skriver Fylkesmannen at også en storkommune bestående av Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan vil tilfredsstille målene i reformen, men at dette alternativet har blitt viet mindre oppmerksomhet.

«Dersom den skal velges bør den gjennomgå en utredningsfase», skriver Fylkesmannen.

Ikke endret mening

I den foreløpige tilrådningen som kom i desember 2016, ble det klart at Fylkesmannen vurderte å tilrå nasjonalt vedtak om at Fosen bør være én kommune allerede fra 1. januar 2020. Hun slo også fast at verken Ørland, Osen eller Roan bør bestå som egne kommuner.