Ørland Høyre ser nye Ørland kommune i helhet med stor positiv tro på fremtiden

Høyres kommunestyregruppe og Ørland Høyres styre har bidratt med dette leserinnlegget.

Ørland rådhus i Bjugn.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Kommunene er en av bærebjelkene i folkestyret og velferdssamfunnet. Kommunestrukturen må tilpasses dagens og fremtidens utfordringer med bla å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Større og sterkere kommuner vil gi bedre velferdstjenester og bærekraftig samfunnsutvikling.

Høyre er et styringsdyktig parti som tar ansvar og setter brukeren alltid først med frie valg. Kommunereformen må derfor fortsette, gjennom positive intensiver og verktøy for gode prosesser. Vi må se fremover og ikke bakover.

Viktig å minne oss alle sammen at det ble vedtatt en prosjektplan og styringsdokument av fellesnemda som besto av 20 politikkere fra henholdsvis gamle Bjugn og gamle Ørland. Dette er dokumentet for å gjennomføre kommunesammenslåingen fra 1. januar 2020. Dette har administrasjonen med kommunedirektøren fulgt. Her står det blant annet:

1. Administrasjonssentret med rådmann og ledergruppe, stabs og støttefunksjoner samt plan og byggesak skal ligge i gamle Bjugn

2. Tekniske tjenester som eiendom og drift, vann, vei, kloakk og renovasjon i gamle Bjugn

3. Næringssenter med næringsarbeid, samfunnsutviklere, landbrukskontor, lokaler for næringsforeningen samt nærheten til NAV i gamle Ørland

4. Oppvekstsenter med ledelse og stab innen skole og barnehage, PPT, voksenopplæring og Flyktningetjenesten i gamle Bjugn

5. Helse- og velferdsadministrasjon med ledelse og stab, forvaltning av tildelingskontor, NAV-kontor, legekontor og legevakt, Rustjeneste og psykiatri til gamle Ørland

6. Familiens hus med helsestasjon, skolehelsetjeneste, fysio- og ergoterapi, jordmor, støttekontakter og foreldreveiledning til gamle Ørland

7. Kulturadministrasjon med felles ledelse og stab kultur til gamle Ørland

8. Drift av bibliotek, kulturhus, kulturskole og andre kulturtilbud opprettholdes i begge kommunene

For å lykkes med fokusområdene og skape et godt omdømme er det en forutsetning å:

1. Videreutvikle Bjugn og Brekstad som sentra, med grunnlag i at det er gjensidig avhengighet mellom sentra og mellom sentra og omlandet

2. At Brekstad videreutvikles som kystbyen med et attraktivt handelssenter og bosted med urbane kvaliteter der det legges til rette for kunnskapsbaserte jobber, regionale funksjoner og et viktig transportknutepunkt

3. Med tjenesteutvikling og innovasjon i offentlig sektor og samling av administrasjonssenter i Bjugn, og i næringens hus/helsesenter/familiens hus/kultursenter i Brekstad er dette aktive grep for å samle fagmiljøer og skape innovasjon og utvikling.

Dette er ordrett tatt ut i fra prosjektplan og styringsdokumentet!

Det er viktig å ivareta både tidligere Bjugn og Ørland sine interesser og Ørland Høyre vil jobbe aktivt med dette videre fremover.

Til det beste i vår kommune kreves det godt samarbeid på tvers politisk, og Ørland Høyre vil fortsette videre sitt politiske arbeid med dette for øyet.

La oss sammen fortsette det gode arbeidet som er påbegynt, og vær med aktivt i å forene oss! Vær med på laget og husk å benytte stemmeretten din.


En positiv hilsen

Fra Høyres kommunestyregruppe og Ørland Høyres styre

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.