Lar industri og motstandere mot marint vern bestemme det meste

Øyvind Næss, leder av Ørland SV, har skrevet dette leserinnlegget.

Øyvind Næss, leder av Ørland SV.  Foto: Ola Bjerkevoll

Debatt

Miljødirektoratet har kommet med sin tilrådning til marin verneplan for området Kråkvåg og Bjugnfjorden. Tilrådninga viser at det anbefales å redusere området fra Statsforvalterens anbefaling på ca. 224 km2, til ca. 111 km2. Det viser at miljødirektoratet har gitt etter for press fra næringslivsinteresser, industri og Ørland kommune. Området er strekt redusert og det er tatt ut store områder som inneholder verneverdige korallrev, samt andre marine arter.

Likevel, vi enig med direktoratet; noe vern er mye, mye bedre enn intet vern.

Sitat: «Det foreslåtte vernet vil bidra til det nasjonale målet om å bevare et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner. Et vern av disse marine områdene vil også bidra til å bevare et utvalg av representative, særegne, sårbare eller truede marine undersjøiske naturtyper, og å ta vare på naturverdier langs kysten og i territorialfarvannet for fremtiden. Rådgivende utvalg har utpekt Kråkvåg og Bjugnfjorden som ett av de fem områdene i Norge med spesielle gruntvannsområder som bør bevares». Sitat slutt

Vi har vært naive og trodd at Miljødirektoratet var på naturens og naturmangfoldets side, men den gang ei. De lar seg like mye påvirke av lobbyister, politikere og en sterk industri som bruker store midler på å få gjennom sine synspunkter. Og det er trist, at natur og naturmangfold skal tape også her.

Det er interessant å lese at hovedoppgavene til Miljødirektoratet er å redusere klimagassutslipp, forvalte norsk natur og hindre forurensing. Videre skal de på en bærekraftig måte forvalte arter og bestander, hav og kystmiljø. Det kan vi på ingen måte se at de gjør med denne anbefalingen.

Vi kan heller ikke skjønne at Miljødirektoratet med sitt oppdrag, går mot Statsforvalterens anbefaling om et større marint verneområde av Kråkvåg og Bjugnfjorden. Vi leser og at det anbefales fangst av levende bløtdyr og pigghuder på over 2 meters dybde. Uten noen nærmere forklaring. Skal vi ikke ta vare på marint miljø og mangfold på over 2 meters dyp?

Vi er imidlertid svært glade for at Miljødirektoratet ikke er enig med Ørland kommune i at plan og bygningsloven kan brukes i stedet for vern.

Det lite i tilrådningen om utslipp av klimagasser og avrenning fra landbruk og forsvar. Dette vil være et økende problem fremover, med økt flyaktivitet og bruk av gift i landbruket.

Det anbefales videre en rekke dispensasjonsmuligheter, bla. for reketråling og fangst av bløtdyr og pigghuder, på under 2 meter. Vi er svært forundret over dette. Vi minner om at store deler av området er beiteområder for trekkfugl og sjøfugl. Vi er forundret over at disse skal måtte kjempe om maten med fangsfolk. I området finnes og unike verneverdige korallrev som vil bli knust ved reketråling.

Det reduserte foreslåtte området tar ikke med eksisterende vernet område, til tross for at nåværende vern kun dekker land og overflateområder, og ikke undersjøiske områder med dets dyre og naturmangfold. Det er derfor viktig å ha disse allerede vernede områdene med i anbefalingen for vern. Bare slik blir det et helhetlig verneområde.

Miljødirektoratet anbefaler at Ørland kommune får forvaltningsmyndighet for verneområdet. Det stiller vi store spørsmålstegn ved. Ørland kommune viser i sine innlegg og høringssvar et svært ensidig syn mot vern av området. Med et slikt syn er vi redd for at dette vil påvirke forvaltingen mye. Vi tenker på behandling av søknader om dispensasjoner og lignede, samt brudd på forskrifter og behandlingen av disse. Ørland kommune har også vist med tydelighet at i denne kommunen kan en ta snarveier når det gjeler tillatelser og praktisering av plan og bygningslov. Ørland kommunes politiske flertall har liten troverdighet i spørsmål som handler om vern og beskyttelse av sårbare områder. Vi bare minner om raseringen av Brekstadbukta for få år siden, tillatelsen til oppdrettsanlegg ved Asen utenfor Lysøysund og behandlingen av den veien langs Oldenvassdraget. Det er mange eksempler.

Høyreregjeringa ga 1. januar 2014 nytt navn til det som tidligere var Miljøverndepartementet. Det heter nå Klima og miljødepartementet. Ordet vern ble tatt ut, og det merkes. Vern og bevaring av natur og naturmangfold er ikke høyt på prioriteringslista til dagens regjering.

Vi får likevel håpe at politikerne her tar til fornuft og hører på Statsforvalteren og ikke Miljødirektoratet i denne vernesaken.

Øyvind Næss
Leder Ørland SV

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.