Framtida til Fevåg/Hasselvika skole

FAU ved Fevåg/Hasselvika skole har sendt inn dette leserinnlegget.

Fevåg/Hasselvika skole. 

Debatt

Kommunestyret i Indre Fosen vedtok 14.oktober 2020 at Fevåg/Hasselvika skole skal opprettholdes og at det utredes et oppvekstsenter.

FAU ved Fevåg/Hasselvika skole gleder seg over vedtaket om at skolen skal bestå!

Grep som er gjort i ettertid og signaler vi har fått gjør oss derimot svært bekymret.

I budsjett for 2021 er det beregnet 3,8 millioner kroner til Fevåg/Hasselvika skole. Det er varslet ytterligere nedskjæringer i forbindelse med budsjettbehandling til høsten, slik at skolen ender med en ramme på knapt 2,7 millioner. Med dette følger kraftige innhugg i antall lærere og assistenter ved skolen.

Indre Fosen kommune har gjort vedtak om at skolen skal bestå. Samtidig har man en modell for budsjett som gjør det nærmest umulig og drive en liten skole i kommunen vår.

For vår skole betyr dette at Indre Fosen fra høsten av legger opp til en drift som er helt på kanten til hva som er både lovlig og forsvarlig.

Budsjettet for Fevåg/Hasselvika skole er beregnet blant annet ut fra en pris per hode per elev. En fådelt skole vil få langt mindre å drive for enn en stor skole. Dette er i seg selv en distriktsfiendtlig modell hvor små skoler i utgangspunktet er dømt til å tape.

Vi synes det er trist at administrasjonen i Indre Fosen kommune ønsker å gjøre en innsparing som så direkte rammer små barn på denne måten.

Vi oppfatter at løpet som nå kjøres tvinger fram en nedleggelse, uten at noen vil si høyt at det er dette som foregår.

Fevåg/Hasselvika skole fyller femti år i år. I de siste årene har det vært en dragkamp for å beholde skolen. Den største og viktigste begrunnelsen for fortsatt å ha den lille skolen i Hasselvika har alltid vært å skjerme barna.

Vi mener at skolegangen vil bli for lang for de minste med lang vei til skolen, særlig for barna i Fevåg. Totalbelastningen gjennom ti år med grunnskole og trolig tre år med videregående i Vanvikan blir for stor, når en ser på tid brukt i buss gjennom et grunnleggende utdanningsløp.

Barn skal få gå på skole i nærmiljøet sitt. Det er viktig for vennskapsbånd og sosiale nettverk at man i alle fall i de første årene av skolegangen møter de samme menneskene på skolen som i fritida. Det er snakk om å føle fellesskap og tilhørighet.

Indre Fosen skal spare 100 millioner kroner.

Men vi greier likevel ikke å være enige i at 5, 6 og 7 åringer skal lide for dette.

I barnekonvensjonens artikkel 3 står det at alle offentlige organer skal ha barnets beste som et grunnleggende hensyn.

Så lenge det ligger et vedtak om at Fevåg/Hasselvika skole skal bestå må det være grunnleggende at tilbudet som blir gitt er i henhold til opplæringsloven og at ungene blir ivaretatt på en måte Indre Fosen kommune kan være stolte av!

Vi er også veldig bekymret for hvilken inngripen en tenkt nedlegging vil ha for heimene i denne delen av kommunen og hva dette praktisk vil ha av betydning i folks hverdag.

I vår har skolestarterne våre møtt på førskole uten å vite om de virkelig har en framtid på denne skolen. Dette er svært uheldig. Alle våre skolestartere gleder seg stort til å begynne på Fevåg/Hasselvika skole til høsten.

Skolen har i årevis drevet i henhold til budsjett. Den har vært svært lojal mot kommunen.

Det utarbeides for tiden en handlingsplan for næringskraft og bolyst i Indre Fosen kommune. Hensikten er å snu utviklingen slik at det blant annet blir et bærekraftig folketall med større andel barn, unge og voksne innbyggere, og attraktive bosteder.

Når det er snakk om det viktigste foreldre har, nemlig barn, så vil spørsmål om opprettelse av privat skole komme opp. En privat skole vil gi dobbelt så store ressurser å drifte for.

Våre bygder har en svært sunn utvikling med tanke på innbyggertall. Mye tyder på at dette bare vil gå oppover.

Vi er ikke bekymret for at det skal bli for få elever ved skolen vår.

Det er på tide at barn og småbarnsfamilier i denne delen av kommunen får fred fra den konstante trusselen om at skolen kanskje blir lagt ned.

Vi minner om at flere av Indre Fosens politiske partier gikk til valg på at skoler ikke skulle legges ned.

Intensjonsavtalen mellom Rissa og Leksvik sier at «man skal sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne» og «utvikle gode nærmiljø og oppvekstvilkår i hele kommunen».


FAU ved Fevåg/Hasselvika skole

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.