Hvordan kan vi få overtallighet når det ikke er nedgang i elevantall og det styres mot brudd på lærernormen?

Kristin Rønne, Jessisa Pedersen, Beathe Hovstein og Torunn Persson har skrevet dette leserinnlegget.

Testmann Minne skole. 

Debatt

Ingen elevnedgang ved Testmann Minne - kutt i budsjett 2021 fører til brudd på vedtatt lærernorm.

Etter orientering fra rektor Camilla Skjelstad er vi informert om at det i disse dager gjennomføres samtaler med personer som blir overtallige ved Testemann Minne skole.

Hvordan kan vi få overtallighet når det ikke er nedgang i elevantall og det styres mot brudd på lærernormen?

Forklaringen er de økonomiske rammer som oppvekstsektoren har blitt pålagt å lage budsjett etter.

Testmann Minne har over flere år fått redusert sine budsjett, både pga fordelingsnøkkelen og nedgang i elevtall. Nå mener vi at det ikke kan tas flere kutt.

Vi ser med stor bekymring på hvordan vår skole skal driftes fra august 2021.

Lærernormen brytes på småtrinn og mellomtrinn. Lærernormen sier en lærer på grupper med 15 elever 1.-4.trinn og en lærer på grupper med 20 elever fra 5. –10.-trinn.

Skoleåret 2021/2022 får 1.trinn 24 elever, 2.trinn 17 elever, 3.trinn slåes sammen og blir 24 elever, 4.trinn 16 elever, 5.trinn 22 elever, 6.trinn 29 elever og 7.trinn 30 elever.

Vi vil anta at Statsforvalteren i Trøndelag vil komme med pålegg om å drive lovlig innenfor lærernormen, hva gjøres da? Hvorfor ikke omdisponere kommunale penger slik at skolene drives lovlig allerede fra skolestart høsten 2021? Våre dyktige ansatte som trolig har blitt overført til andre arbeidsplasser i kommunen, finnes det snarlige løsninger for at de får komme tilbake?

Det er bl.a våre dyktige miljøterapeuter som har fått varsel om at de er overtallige ved Testmann Minne skole. De elever som sliter faglig og sosialt, har psykiske plager eller av andre årsaker er av våre sårbare barn, vil miste sin oppfølging av en voksen. Miljøterapeutene har hatt mulighet til å følge opp enkeltelever og de har kunnet bistå i klasserommet og ute med observasjoner, hatt tid til samtaler og/eller gitt alternative opplæringsarenaer der det har vært nødvendig.

De to andre som har fått varsel om at de er overtallige, trengs også ved skolen. De underviser begge i bl.a praktisk estetiske fag. Med deres erfaring og utdanning vil fagene de har undervist i, få en svekkelse.

Forutsetning for at alle elever skal få tilpasset opplæring, er et godt arbeidsmiljø og at skolen har en vurderingspraksis som fremmer læring og utvikling. Dette er allerede en stor oppgave med dagens bemanning. Hva vil skje når vi får ytterligere reduksjoner?

Med «Korona-penger» har vi klart å ha to lærere i kjernefagene som matematikk, norsk og engelsk i de store klassene våre. Disse timene blir nå fjernet for å holde budsjett. Som flere elever har sagt; «hvordan skal det bli når det blir færre voksne i klasserommet. Da må vi vente enda lengre for å få hjelp da».

Hva med ressurser som har blitt brukt til å ta ut elever for å få bedre tilrettelagt undervisning? Dette gjelder elever som ikke fyller kravene til «individuell opplæringsplan»

En av våre elever sa det slik «stakkars de andre elevene i klassen når jeg kommer tilbake til klasserommet. Jeg vil jo helst være på grupperom og i mindre grupper jeg. Der har jeg fått tilbake lysten til å lære. Da blir det nok bråk igjen».

Vi skal se elevene våre, barna våre, vi skal forstå dem og når de er reflekterte til å komme med slike rop om hjelp, ja, da tar vi dem på alvor. For heller ikke de ønsker en dårligere skolehverdag der voksne løper med tungen hengende som slips, ikke rekker å ta seg av de som trenger det og som i gitte situasjoner heller ikke rekker å spise maten sin for å ha forsvarlig tilsyn ute i friminuttene. Elevene trenger forbilder og trygghet og at de voksne har nok tid til dem. Elevene trenger ALLE de voksne som er ved Testmann Minne skole.

Der det har vært 2 kontaktlærere til de store klassene, men nå blir det bare en. Med avsatt 45 min pr elevgruppe pr uke til kontaktlærerfunksjon, blir det knapt 2-3 minutter pr elev til å følge opp det å være kontaktlærer. Vi som foreldre opplever at vi nå kan ta kontakt med kontaktlærer til vårt barn når vi har behov for det. Tør vi det når vi vet hvor lite tid kontaktlærer har pr elev?

Vi har også bekymringer for sykemeldinger, vi er redde for ansatte i alle ledd i skolen- redde for at de skal finne seg andre jobber eller slutte i yrket.

Dette kan sikkert oppfattes som klaging, men hvis ikke vi som foreldre og ansatte står opp for våre barn og elever nå, hvem skal gjøre det?

Vi ber om at dere politikere tilfører oppvekstetaten nok penger slik at rektor får drive skolen vår på best mulig måte, og for ikke å snakke om lovlig. Våre barn og unge er framtida, og de fortjener at det satses på dem.


Kristin Rønne
Verneombud. Testmann Minne skole

Jessisa Pedersen
Leder FAU

Beathe Hovstein
Plasstillitsvalgt Utdanningsforbundet

Torunn Persson
Plasstillitsvalgt Fagforbundet

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.