Oppgradering av Hasselvikveien

Fosna- Folket publiserte 10. mai en artikkel som gir leserne et feilaktig inntrykk av at Fosen Naturvernforening vil stanse en oppgradering av Hasselvikveien. Det gis dessverre ingen opplysninger om klagens innhold, skriver Fosen Naturvernforening i dette leserinnlegget.

Den 11 kilometer lange strekningen av fylkesvei 718 Hasselvikveien veien mellom Rissa og Hasselvika er smal og svingete.   Foto: Sigrun Overland

Debatt

Les saken om fylkesvei 718 her: Stanser oppgradering av vei etter klage

Fosen Naturvernforening har, i likhet med både NVE og statsforvalteren, ment at tiltakets størrelse betinger at det må utarbeides en reguleringsplan for området som ivaretar områdets kvaliteter på en bedre måte. Strekningen er på nærmere 2 km, det går gjennom et skredfarlig område, det berører strandsonen og kommunens kanskje beste friluftsområde. Veiføringen går gjennom et av de fineste kystlandskap i kommunen med verdifulle miljø- og naturverdier. Dette er noe en naturvernorganisasjon bør kjempe for.

Kommunen har valgt en hasteløsning i form av dispensasjon fra plankravet. Dette kan vise seg å føre til uopprettelige skader. Hovedargumentet fra kommunen er raskt, og så billig som mulig, å skaffe tilveie steinmasser til bl.a. annen veiutbygging. Området kan lett bli utskjemt og gi inntrykk av at en kjører gjennom et steinbruddsområde. I regi av Fosenveiene er det bygd mange fine veier. Vi ønsker nå at kystveien til Hasselvika også skal bli slik. Da kreves det etter vår mening en grundigere prosess med reguleringsplan.

I saksopplysningene fra fylkeskommunen anføres det også at naturen her ikke viser tegn til tidligere skredhendelser til tross for flere ras de senere år, for eksempel et større stein- og isras i februar 2019 fra 100 m oppe i bergveggen. Da ble både veibane og rekkverk ødelagt. Etter vårt syn foreligger det utilfredsstillende risikovurderinger og mangelfulle stabilitetsvurderinger. Det er heller ikke stilt spesifikke krav til grunnboringer, noe som var anbefalt av NVE. Og selv om en kan hevde at trafikksikkerheten blir bedre når en fjerner svingene, så vil det fortsatt være rasfare i området, ikke minst grunnet nye skjæringer.

På bakgrunn av at gjennomføringen av tiltaket kan føre til uopprettelige skader med alvorlige konsekvenser for landskap, naturmiljø, friluftsliv og ras, vil vi kreve en grundigere prosess i form av reguleringsplan. Dette betyr ikke at vi er imot en oppgradering av dette viktige området. Det betyr at vi krever er en bedre og sikrere oppgradering av Hasselvikveien.