En rettferdig klimapolitikk

Rødt Ørland står bak dette leserinnlegget.

Illustrasjonsbilde.  Foto: Terje Dybvik

Debatt

Vi trenger handling for å få ned klimagassutslippene, på en måte som ikke rammer urettferdig, men som gir storselskapene, direktørene og den politiske eliten det ansvaret de har.

Klimapolitikken som føres i dag er mest tilpasset folk med god råd og folk som bor i byene. Rødt jobber for at utslippene skal kuttes på en mer rettferdig måte. I byer og tettbygde strøk ligger forholdene til rette for at mer av persontransporten kan over på kollektivtrafikk. Vi vil derfor arbeide for flere avganger og halvering av prisene i mindre byer og tettsteder kombinert med restriksjoner på biltrafikken.

Vår kommune og andre distriktskommuner vil ikke være omfattet av dette. Her har vi ikke de samme forutsetningene for kollektivtrafikk. Rødt vil derfor at avgiftene på drivstoff skal differensieres, slik at drivstoff i distriktene er billigere enn i de store byene. Rødt mener at veinettet skal være et nasjonalt ansvar. Utbygging av fylkesveier, riksveier og stamveier skal ikke finansieres av bompenger. Vi vil arbeide for et samfunn med lavere utslipp av klimagasser og som stanser tap av naturmangfold og matjord. Rødt går imot bygging av mer motorveier, større flyplasser og andre investeringer som øker trafikken.

Ingen kraft er helt grønn, all energiproduksjon har omkostninger. Når fremtidens behov for elektrisk kraft beregnes tar de fleste det for gitt at elektrifiseringen av bilparken skal fortsette, og at vi skal kjøre like mye i framtida. Dette kraftbehovet brukes som argument for utbygging av vindkraft. Rødt sier nei til utbygging av ny vindkraft i Norge, både på land, i fjæra og til havs. Vi redder ikke miljøet gjennom å ødelegge naturen. Vindkraftutbygging er gjort lønnsom gjennom offentlige tilskudd i form av særegne skatteregler og avskrivningsregler. Dette er midler som i stedet kunne vært brukt til å ruste opp eksisterende vannkraftverk og å effektivisere strømbruken.

Vindkraftutbyggingen på Fosen ligger i trekk- og beiteområder for rein. Denne nedbyggingen av arealene truer eksistensmuligheten for reindriften og hele den samiske kulturen på Fosen. Dermed er helt grunnleggende deler av samiske rettigheter sterkt truet, og et brudd på de anerkjente rettighetene som urfolk. Rødt vil ha et samfunn der samiske rettigheter ivaretas, og der samisk kultur får sin rettmessige plass.

Til høsten er det Stortingsvalg. Rødt utgjør en forskjell. Rødt er ofte alene om å stille de kritiske spørsmålene. Vi er ikke til salgs og vi har ingen karrierepolitikere. Rødt er her fordi fellesskap fungerer.

Rødt Ørland

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.