- Jeg kan forsikre om at alle ansatte går på jobb, med en hovedmålsetting om å gi beboerne et godt omsorgstilbud

I en artikkel i Fosna-Folket 13.4.2021, ble det fremsatt en rekke påstander om forholdene ved Stadsbygd omsorgssenter. Kommunen ble ikke gitt tilsvarsmulighet og av den grunn finner vi det nødvendig å kommentere påstandene i dette innlegget, skriver Kjetil Mjøsund, kommunedirektør i Indre Fosen, i dette leserinnlegget.

Kjetil Mjøsund, ny kommunedirektør i Indre Fosen.  Foto: Indre Fosen kommune

Debatt

Les saken om Stadsbygd omsorgssenter her. Har fått 20-talls henvendelser om splitter nytt omsorgssenter: – Pårørende er slitne og fortvila

Mangel på informasjon til pårørende

De beboerne som flyttet fra Stadsbygd eldresenter til det nye omsorgssenteret i september 2020 opplevde en endring i driftsform, fra institusjon til omsorgsboliger. Dette var en endring vedtatt av kommunestyret. Endringen medførte et helt annet ansvar for brukere og pårørende, noe vi forstår opplevdes krevende. Kommunen arrangerte både fysiske og digitale møter med pårørende i august 2020 og sendte deretter ut skriftlig informasjon til beboere og pårørende i forbindelse med innflytting. Det er likevel snakk om betydelige endringer og mye nytt, særlig ettersom flyttingen skjedde midt i håndteringen av koronapandemien, med de ekstra utfordringer og oppgaver det ga ansatte og kommuneledelse.

I ettertid ser vi at vi til tross for koronapandemien burde gitt mer informasjon, både til beboere, pårørende og egne ansatte, om hva endringene ville innebære. Det tar vi til etterretning og arbeider for å forbedre dialogen med beboere og pårørende. De ansatte ved omsorgssenteret snakker med ulike pårørende hver dag og prøver å være tilgjengelig for alle. Det har i løpet av de første seks månedene kommet kun én formell klage til ledelsen ved Stadsbygd omsorgssenter.

Om at tekniske ting ikke fungerer

Et nytt bygg er sjelden helt optimalt ved innflytting, noe vi også har erfart ved Stadsbygd omsorgssenter. Flere utfordringer er rettet på og utbedret, for eksempel er det montert terskeleliminatorer/dørstokker der brannvernet gjør det mulig. Noe som medfører at beboerne lettere kan ta seg frem i bygget. Det ble bestilt alarmsystem allerede i fjor høst og det skulle opprinnelig monteres i januar. Det er forsinket på grunn av koronapandemien og manglende tilgang til deler fra utlandet, men monteres så fort det ankommer. Det er svært mye som skal på plass i et så stort nybygg og det blir arbeidet strukturert med tilpasninger og forbedringer.

Om mangel på rutiner og samhandling, samt mangler ved primærkontaktsystemet

Det er, som nevnt over, krevende å bygge opp en ny driftsform i nye lokaler. Det jobbes kontinuerlig, med rutiner og med samhandlingen mellom alle aktører som skal til for å skape gode tjenester. Dessverre så er det krevende å få alle gode rutiner på plass fra første dag i et nytt bygg med nye avdelinger.

Alle ansatte har stått på i dette første halve året, enkelte har bidratt utenfor arbeidstiden i flytteperioden. Det er tillitsvalgte og verneombud i virksomheten. Disse er, i tillegg til ledelsen, alltid tilgjengelig for ansatte. Når det påpekes svakheter, enten det kommer fra ansatte eller pårørende, blir dette benyttet i læringsprosesser for å forbedre driften.

Alle beboere ved Stadsbygd omsorgssenter har en primærkontakt. Utfordringen ligger i forståelse og oppfatning av hvilken rolle og hvilke oppgaver primærkontakt har. Vi kommer fremover til å bruke tid på å informere pårørende også om dette, slik at de vet hva de kan forvente at en primærkontakt tar tak i og ikke.

Om sikkerhet, omsorg og pleie

Ledelse og ansatte i kommunen reagerer sterkt på at det fremsettes påstander om at beboere med demens sitter på rommene sine med låste dører, uten tilgang på drikke og uten besøk, fellesskap og døgntilsyn/døgnhjelp. Det er de samme ansatte som jobber på Stadsbygd omsorgssenter per i dag, som jobbet på Stadsbygd eldresenter for seks måneder siden og de innehar samme kompetanse. De jobber hver vakt for å gi beboerne gode tjenester, hjelp, pleie og omsorg. Det er ansatte til stede i bygget hele døgnet, inkludert to ansatte per natt, og det utføres tilsyn etter behov.

Beboere med demens er like ulike som alle andre mennesker; enkelte liker å ha døra åpen hele dagen, andre liker best å sitte på rommet med døra låst. Det betyr ikke at de er innelåst eller at de sitter der mot sin vilje.

Det vil alltid forekomme diskusjoner om hva som er god pleie og omsorg og hva som er tilstrekkelig med ressurser. Bygningsmassen ved Stadsbygd omsorgssenter byr både på utfordringer og muligheter. Det er større avstander enn ved det gamle eldresenteret og dermed vanskeligere å få samlet alle beboerne, for eksempel til felles måltider i den størrelsesorden vi hadde tidligere.

Samtidig foreligger det mye forskning som viser at mindre grupper er tryggere og har positiv innvirkning for eksempel på personer med demens. Vi jobber alltid ut fra prinsippet om at alt kan bli bedre, men vi anser samtidig per i dag at det er forsvarlig drift ved Stadsbygd omsorgssenter.

Jeg kan forsikre beboere og pårørende om at alle ansatte ved Stadsbygd omsorgssenter går på jobb hver eneste dag, med en hovedmålsetting om å gi beboerne et godt omsorgstilbud innenfor eksisterende rammer. Jeg ønsker også å anerkjenne de ansatte som i en krevende flytteprosess har håndtert en omlegging av tjenesten tilpasset et nytt omsorgssenter, samtidig som de har ivaretatt beboerne under en krevende pandemisituasjon.

Kjetil Mjøsund, kommunedirektør