Vi har INGEN å miste! Vi må handle nå!

Det er ekstra bekymringsfullt å legge ned Drive for Life (DFL), når vi vet at ungdom sliter mer med ensomhet på grunn av koronapandemien, skriver Terje Olden i MDG i dette leserinnlegget.

Tom Tessem og Markus Bugten er lei seg for at de nå mister fritidstilbudet sitt.  Foto: Siri Wold Torsteinsen

Debatt

«Bekymringsmeldinger kommer inn. På skolen ser læreren at ungdommen blir mer og mer borte. Det har hendt at elever ruser seg i friminuttet. Foreldre ser at noe ikke stemmer. De sitter hjemme med en uro, hvor er gutten eller jenta nå og i hvilken tilstand? Små varsellamper lyser og har lyst en stund. Hver for oss har vi kanskje forsøkt å forebygge, men vi har ikke lyktes godt nok. Hva om vi setter inn felles ressurser tidligere? Vi må ikke la det gå så langt at veien tilbake blir uoverkommelig.»

Skriver Roy Hellan Hoøen (SP) sammen med Hanne Koksvik Høysæter (SP) i sitt innlegg – Vi har ingen tid å miste, vi må handle nå! i Fosna-Folket 19. februar. Vi i Miljøpartiet De Grønne Ørland deler mye av bekymringen til Senterpartiet, og ser nå med bekymring at et av de eksisterende forebyggende tiltakene i kommunen; nemlig Drive For Life, må legge ned fordi kommunen ikke har satt av midler.

Det har i den siste tiden vært flere avisoppslag i avisa om ungdom, og utfordringer kommunen har knyttet til ungdommens psykiske helse og rusproblematikk. Bekymringer for hva som skjer med de unge i dag. Politiet melder at de har store utfordringer med tanke på de unge i samfunnet. Korona og utenforskap Det er ikke alle som føler seg hjemme i idretten eller kulturskolen, og nå blir et av alternativene, Drive for Life (DFL), nedlagt. Dette er ekstra bekymringsfullt når vi vet at ungdom sliter mer med ensomhet på grunn av koronapandemien.

Vi vet enda ikke hvilke konsekvenser denne situasjonen vil påføre ungdommene våre. FN varsler om en psykisk helsekrise både under og etter pandemien. Noe som gjenspeiler seg i Arbeiderpartiets ønske om en krisepakke for psykisk helse her hjemme.

- Invester i framtida

Det at ungdommer har en inkluderende aktivitet å gå til, er ikke bare positivt her og nå, men også en god investering for framtida.

Det er viktig å skape trygge og inkluderende rammer for unge mennesker, både for deres psykiske helse og for å gi et godt grunnlag for et godt liv. Dette kan forebygge at våre unge ender opp i en kriminell løpebane, eller at det utvikles et problematisk forhold til rusmidler. En god start på livet MDG Ørland ønsker å støtte gode forebyggende tiltak, gjennom inkluderende fritidsaktiviteter for ungdom. Klubben har i dag en egenandel på 200.000, resten dekkes av Trygg Trafikk. Vi mener dette er lite hvis det kan bidra til at de unge får et godt fotfeste på veien inn i tenårene - og videre inn i de voksnes rekker.

Et godt og lønnsomt tiltak

DFL har svært gode prognoser som forebyggende tiltak. De har lyktes i å skape et inkluderende miljø der ungdommene føler tilhørighet. De motiverer unge som har falt fra, til å gjenoppta skolegang. De har fokus på trafikksikkerhet. Og det sies at for hver krone kommunen investerer i prosjektet frigjøres det sju kroner, i forhold til hva det vil koste kommunen i ettertid. Ivareta ungdommen DFL har vært åpent for fem ungdommer med nåværende prislapp, men i tillegg er det sju stykker som står på venteliste. Alle disse står nå uten et reelt tilbud i kommunen. For kun 50 000 mer kan de øke kapasiteten til å ivareta sju sårbare ungdommers trygghet, tilhørighet og psykiske helse.

- Forebygging handler om å unngå at problemene oppstår, isteden for å reparere når skaden har skjedd, sier tidligere politimann Roy Hoøen (SP) i forrige kommunestyremøte 18.2.21. Noe som støttes både av oss i Miljøpartiet, og de som jobber med forebygging i politiet i dag. Representanten Hoøen (SP), snakker videre om viktigheten av tidlig innsats.

- Innsatsen skal være mangfoldig. Den skal rettes mot gode sosiale miljøer, enkeltpersoner, og fysiske miljøer. Det å sikre gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge, og sørge for støtte til det som bidrar til mindre problematisk adferd, er nøkkelen til suksess, sier Hoøen (SP).

Også dette er noe vi i MDG Ørland er hjertens enig i.

En gavepakke til samfunnet

Vi mener DFL-modellen oppfyller alle disse kriteriene.

Ungdommene sier selv i FF 13. feb at de gjennom Drive for life har fått oppleve mestring, bli sett og føle at de har en tilhørighet, i tillegg til at de får drive med det de elsker. «Dette er den eneste hobbyen jeg har. Det har betydd mye for meg å ha dette tilbudet, særlig med tanke på det sosiale livet», sier en av deltakerne på 13 år. «Jeg har ikke vært med så lenge, men det føles som at jeg har en familie her.» Jeg tror alle forstår hvor viktig det er å oppleve mestring, tilhørighet, og anerkjennelse for å lykkes i livet. Drive For Life har lyktes med det som både politi, skole og andre kommunale tjenester har utfordringer med.

Dette er en gavepakke til samfunnet.

Miljøpartiet De Grønne Ørland utfordrer derfor Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Høyre, FRP, og SV, til å støtte dette gode forebyggende tiltaket, og i tillegg øke summen til 250.000 slik at tiltaket kan opprettholdes, og at det kan inkludere enda flere enn i dag.

Terje Olden, MDG Ørland