Kommunale næringsfond bidrar til utvikling av hele lokalsamfunnet!

Steinar Aspli  har forfattet dette leserinnlegget.

Steinar Aspli. 

Debatt

I Granavolden-plattformen til den sittende regjering kan vi lese at de vil "innrette de næringsrettede virkemidlene mest mulig effektivt for å stimulere til verdiskaping, omstilling og innovasjon". Stoler ikke Erna på forskninga som viser at kommunale næringsfond er det virkemidlet som er mest utløsende for vekst og verdiskaping?

Det er i distriktet verdiene skapes. Alle distrikt ligger i en kommune. Men når kommunen sine økonomiske rammebetingelser er så begrensede settes lokalpolitikere i en vanskelig klemme, de må ofte kutte avsetningen til kommunale næringsfond og prioritere nødvendige tjenester i stedet. Valget mellom tjenester til de mest sårbare i lokalsamfunnet og det å sette av penger til næringslivet sier seg selv. Men hvis det ikke brukes ressurser på næringsutvikling går det utover det lokale næringslivet som skaper verdier for alle innbyggerne i lokalsamfunnet.

Forskning viser at kommunale næringsfond virker. Det har opp gjennom årene vært forsket på virkningen av og hensikten med slike kommunale og regionale fond. Undersøkelser gjort opp gjennom årene viser at kommunale næringsfond tildeler midler slik at et stort antall bedrifter og gründere har fått tildelt mindre beløp. Tilskudd fra kommunale fond kommer svært ofte i tillegg til andre tilskuddsordninger som f.eks Innovasjon Norge og regionale utviklingsmidler fra fylkeskommunen.

Av 100 nyetablerte bedrifter ender statistisk sett to-tre stk av disse opp som vekstbedrifter. Disse bedriftene har gjerne en sterk vekst både i omsetning og i sysselsetting. Flere nyetableringer gir dermed flere vekstbedrifter. Lokale utviklingsmidler fra kommunale næringsfond kan her virke som "gjødsel til underskogen" av etableringer og oppstartsbedrifter.

En velfungerende og godt forvaltet næringsfond er bra. Men god næringsutvikling handler også ofte om tilstedeværelse og det å følge med næringslivet i egen kommune. Studier gjennomført av Telemarksforskning viser at mye handler om samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor. Skal kommunene klare å være aktive og offensive som lokale nærings- og samfunnsutviklere er det viktig å ha ressurser til dette. Og med ressurser menes her både penger og mennesker. Det er veldig lett i et stramt kommunebudsjett å redusere såkalte ikke lovpålagte oppgaver, som f.eks en halvstilling for en næringskonsulent, eller kjøp av ressurser til sånt arbeid fra den nærmeste næringshagen når det mangler penger for å få kommunebudsjettet i balanse.

I Granavolden-plattformen til den sittende regjering kan vi lese at de vil "innrette de næringsrettede virkemidlene mest mulig effektivt for å stimulere til verdiskaping, omstilling og innovasjon". Det kan enkelt gjøres ved å tilføre kommunene mer penger mener vi. Senterpartiet ser at kommunene er sentrale tjenesteprodusenter, samtidig som de også er lokalsamfunnsutviklere og selve grunnmuren i vårt folkestyre. Derfor må de kommunale næringsfondene styrkes slik at kommunene har ressurser, både penger og mennesker, til å være motoren i lokalsamfunnsutviklingen i hele Norge.

Steinar Aspli
Gruppeleder Trøndelag Senterparti

------------------

Har du lyst til å få ditt leserinnlegg på trykk? Send det inn til redaksjonen@fosna-folket.no

Du finner alle leserinnlegg som er publisert på Fosna-Folkets nettsider på Debatt-siden ved å trykke her.