– Vi har ingen tid å miste, vi må handle nå!

Hanne Koksvik Høysæter og Roy Hellan Hoøen i Ørland Senterparti har sendt inn dette leserinnlegget.

Hanne Koksvik Høysæter og Roy Hellan Hoøen. 

Debatt

Det er med stor uro og bekymring vi ser en utvikling med økt bruk av rusmidler blant unge i Ørland kommune. Vi har ingen tid å miste, vi må handle nå!

Bekymringsmeldinger kommer inn. På skolen ser læreren at ungdommen blir mer og mer borte. Det har hendt at elever ruser seg i friminuttet. Foreldre ser at noe ikke stemmer. De sitter hjemme med en uro, hvor er gutten eller jenta nå og i hvilken tilstand? Små varsellamper lyser og har lyst en stund. Hver for oss har vi kanskje forsøkt å forebygge, men vi har ikke lyktes godt nok. Hva om vi setter inn felles ressurser tidligere? Vi må ikke la det gå så langt at veien tilbake blir uoverkommelig.

Ørland Senterpartiet har tro på en samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Vårt ønske er at kommunens barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt på tvers av etater og faggrupper. Det finnes i dag modeller for hvordan forebyggende arbeid kan organiseres. En av disse er SLT-modellen som er utprøvd med godt resultat i andre kommuner.

Det er viktig å handle tidlig, før det har gått for langt og før det har skjedd alvorlig skade. Da er vi nødt til å samarbeide nært, regelmessig og systematisk. Dette er et hovedfokus i SLT-arbeidet. Kommune og politi må møtes regelmessig for å utveksle kunnskap og erfaringer, og bli kjent med hverandres arbeidsmåter og kulturer. Gjennom et tett samarbeid kan vi finne mål og prioriteringer for rus og kriminalitetsforebygging og innlemme dette i planverket. Vi oppnår på denne måten en felles forståelse av hvordan bildet og behovet er i vår kommune. Da blir det enklere å drive målrettet forebygging. Når tidlige signaler fanges opp, kan tiltak settes inn mer presist og koordinert.

Forebygging må være vår hovedstrategi og være en del av alt arbeid som utføres. Vi må som samfunn jobbe bedre sammen for å gi barn og ungdom gode oppvekstvilkår, med god psykisk- og fysisk helse, trygg tilhørighet og mestring. Alle innbyggere har et ansvar og kan bidra i SLT arbeidet. Enkeltpersoner, offentlige instanser, næringsliv og frivillige organisasjoner er viktige aktører for å lykkes.

Enda mer fokus på forebyggende arbeid krever økte ressurser, noe som vil tjene samfunnet på sikt. Vi står i en situasjon hvor det vil bli større behov for oppfølging av barn og unge, og hvor kommunens evne til å hjelpe familier vil bli utfordret.

Ørland Senterparti utfordrer Ørland kommune, politiet, politikere, næringsliv, frivillige organisasjoner og innbyggerne i Ørland til å satse på barn og unge gjennom økt samarbeid og samhandling gjennom SLT-modellen. Ørland Senterparti utfordrer også Fosenregionens interkommunale politiske råd (tidligere Regionrådet) til å ta i bruk SLT-modellen i det forebyggende rusarbeidet med barn og unge i Fosenkommunene.

Hanne Koksvik Høysæter
Ørland Senterparti

Roy Hellan Hoøen
Ørland Senterparti