Sammen om felles utfordringer

Det er en tydelig endring i kriminalitetsbildet for ungdom de siste 10-20 årene, skriver lensmann på Fosen, Per Ivar Olsen i dette leserinnlegget.

Lensmann Per Ivar Olsen ved Fosen lensmannsdistrikt har skrevet denne kronikken  Foto: Ola Bjerkevoll

Debatt

Fag- og forskningsmiljøer bekrefter de erfaringene som politiet også har når det kommer til mer liberale holdninger til narkotika. Sosiale medier og digitale plattformer har åpnet nye arenaer for mange former for kriminalitet, inkludert kjøp og salg av ulovlige rusmidler. Der vi tidligere kunne se mer lokale trender og utviklingstrekk, bidrar bruken av sosiale medier nå til at det som skjer ett sted i landet, over natten kan være aktuelt på Fosen."Litt lov"

Majoriteten av ungdommer har heldigvis fortsatt et nøkternt forhold til rusmidler.

På Fosen ser politiet en klar nedgang i den registrerte narkotikakriminaliteten de siste 10 år.

Samtidig vet vi at antall straffesaker innen rus og narkotika kun gir et begrenset bilde av virkeligheten. Det er store mørketall når det gjelder ungdom og rus, og vi knytter bekymring til økt rusvillighet og liberaliserte holdninger til narkotika. I Trøndelag rapporteres det om ungdomsmiljøer hvor åpenlys bruk av narkotika ansees som akseptert. Det er "litt lov" når man bruker det på fester, og flere ser på det som en naturlig del av kulturen de deltar i.

Politiet skal være i forkant

Politiet på Fosen har som sin viktigste oppgave å forebygge og redusere kriminalitet, og skape trygghet i lokalmiljøet. Ambisjonen er at vi skal være i forkant av kriminalitet og uønska hendelser. Det sparer samfunnet for både menneskelige og økonomiske kostnader.

Politiet har både kompetanse og virkemidler til å drive forebyggende innsats. Men, særlig i møte med ungdomskriminaliteten blir det tydelig at våre virkemidler alene ikke er tilstrekkelige. Erfaringsvis kommer våre ressurser og tiltak til anvendelse på de ungdommene som allerede står midt oppe i en krevende situasjon. På veien frem til dette deler vi ansvar med mange andre aktører.

Felles situasjonsforståelse og samarbeid

Oppdagelsesrisikoen for narkotikakriminalitet er i utgangspunktet lav. Det er veldig få innbyggere som anmelder narkotikasaker. Uansett hvor aktivt politiet jobber opp mot miljøer og personer, er vi fortsatt prisgitt informasjon fra publikum og aktører rundt ungdommene. Rikt informasjonstilgang gir oss muligheten til bedre situasjonsforståelse. Riktig situasjonsforståelse er en forutsetning for presise tiltak.

I møte med politikere og ansatte i Fosenkommunene opplever jeg et ektefølt engasjement for innbyggerne. Vi har allerede etablerte samhandlingsarenaer, og god tverretatlig dialog. Dette gjør at jeg føler meg trygg på at vi sammen skal klare å drive god forebyggende innsats inn mot våre felles utfordringer.

Politiet på Fosen vil i år ha et særskilt fokus på rus og vold i ungdomsmiljø. Men vi trenger flere med på laget. Foreldre, besteforeldre og søsken. Venner, naboen, fotballtreneren og læreren. Vi kan alle hjelpe ungdommene med å ta gode valg.

Det skal være trygt og trivelig å bo og vokse opp på Fosen.

Per Ivar Olsen,

Lensmann