Selvfølgelig finnes det alternativer til eiendomsskatt

Salg av kommunale eiendommer er selvfølgelig ikke det eneste alternativet til eiendomsskatt slik overskriften i Fosna-Folket 17. november kan gi inntrykk av. Kommunal eiendomsmasse er dessverre like mye en del av problemet som løsningen, skriver Tom Myrvold (H), ordfører i Ørland, i dette leserinnlegget.

Tom Myrvold, ordfører i Ørland kommune.  Foto: Ola Bjerkevoll

Debatt

Nye Ørland kommune mangler rett og slett en egen oversikt over hva vi har, hva vi eventuelt ikke trenger og hva som må prioriteres når det gjelder bygg og infrastruktur. Små kommuner har dobbelt så stort bygningsareal pr. innbygger som de store. Dette innebærer at de må bruke dobbelt så mye ressurser pr innbygger til vedlikehold som de store. Vedlikeholdet må finansieres av en ofte svakere kommuneøkonomi i de små kommunene. Hvordan har vi stilt oss slik?

Min virkelighetsforståelse er at relativt god kommuneøkonomi de senere år har gitt oss økonomisk handlingsrom, men med for liten samordning. Særinteressene har fått styre i to selvstendige kommuner helt inn til målstreken for sammenslåing. Endeløse planprosesser og manglende gjennomføringskraft har preget utviklingen på offentlige bygg og infrastruktur både før og etter kommunesammenslåingen. Listen over offentlige prosjekter som ryker på tid og kostnad er lang og blir stadig lengre. Voksesmerter og kortsiktige løsninger preger som konsekvens utviklingen. Endringstakten holder rett og slett ikke tritt med behovene. Både politisk og administrativ ledelse har utsetter nødvendige endringer fordi vi har hatt råd til å la være. Det resulterer i sløsing med offentlige midler, og verdier som er bygget opp gjennom generasjoner forvitrer.

Det var en klar forutsetning ved kommunesammenslåingen at økonomisk effekt skulle tas ut. En sammenslåing av sentraladministrasjonen og politisk virksomhet i de to kommunene ble anslått alene å utgjøre samlet besparelser på minst kr 10,0 mill pr år. Den nye kommunen skulle yte en rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteproduksjon, og i intensjonsavtalen for sammenslåingen slås det fast at: «ved opprettelsen skal det ikke være eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer i den nye kommunen». Videre ble det erklært at «Ny kommune skal drives kostnadseffektivt.». Det finnes klare holdepunkt for ambisjonene er i ferd med å bli en drøm.

Derfor mener jeg og mange med meg at de tøffe valgene må tas nå. Få oversikt, prioriter og utarbeid strategiske handlingsplaner. Salg eller sanering er tvingende nødvendig for å få mulighet til å opprettholde standarden på det som er mest samfunnskritisk og mest brukt. Vi må prioritere tiltak som ivaretar folks helse og sikkerhet. Dette er tiltak som sikrer rent vann i kranen, godt inneklima, trygge veier, bærekraftig by- og stedsutvikling og tiltak for samfunnssikkerhet og -beredskap.

Nasjonale beregninger viser at det er helt nødvendig å øke både produktivitet og effektivitet i kommunal sektor for å finansiere et godt tjenestetilbud i framtiden. Den kraftige veksten i behovene for helse- og omsorgstjenesters har så vidt begynt. Er det noen som tror at det å innføre eiendomsskatt og velte kostnaden over på innbyggerne øker kommunens produktivitet eller effektivitet i tjenesteproduksjonen? Selvfølgelig ikke. Det betyr bare at vi kan fortsette å drifte videre med akkurat de samme grunnleggende utfordringene og ubalanse i organisasjonen. Forskjellen er bare at innbyggerne får ta regningen direkte.

Ørland kommune driver allerede kostnadseffektivt. Det er bare å berømme arbeidet de ansatte i kommunen gjør i det daglige arbeidet i møte med innbyggerne våre. De leverer et optimalt tjenestetilbud på marginale rammer. Problemet og ansvaret ligger hos oss folkevalgte – ingen andre.

Vi er ikke folkevalgte for å være populære. Vi er valgt for å ta ansvar på vegne av fellesskapet og framtidige generasjoner. Høyre og FrP mener det av avgjørende for den samfunnskontrakt vi har med våre innbyggere at vi leverer økonomiske effekter i samsvar med hva vi har lovet – uten eiendomsskatt. Alt annet vil være en fallitterklæring egnet til å skape politikerforakt.