Åsly skole tåler ikke ostehøvel-sparing

Hvis politikerne i Indre Fosen nå bestemmer seg for å bruke «ostehøvel-prinsippet» når det skal spares, kan resultatet for Åsly sin del bli at vi må drive skole med større elevgrupper enn det Stortinget har bestemt, skriver flere lærere ved Åsly skole i dette leserinnlegget.
Debatt

Resultatet av skolestrukturdebatten er klart. Det blir ingen endringer, MEN DET SKAL SPARES PENGER UANSETT.

Ansatte ved Åsly skole har fulgt med på både KS Konsulent og kommunepolitikernes innspill til økonomiske besparelser i Indre Fosen kommune. Vi har hatt «is i magen» og tenkt at uansett hva som blir utfallet i denne saken, må vi som kommunens største skole gjøre det beste ut av situasjonen og gi de 400 elevene som går hos oss det de etter loven har krav på.

Slik det ligger an nå, bruker skolesektoren ca. 128 000 000 i 2020. I 2021 ligger budsjettet foreløpig på ca. 117 800 000. Dette er et sprik på ca. 11 millioner. Og hvordan skal disse pengene spares inn? Det er ikke blyanter og viskelær som koster penger i skolen. Det er ansatte. 11 millioner er grovt sett 12-13 voksne årsverk mindre i skolen.

I skoleåret 2019/2020 ble Lærernormen for grunnskolen vedtatt i Stortinget. Den bestemmer at det skal være en pedagog pr. 15. barn fra 1.-4. klasse og en pedagog pr. 20. barn fra 5.-10. klasse. Åsly skole klarer pr. dags dato akkurat å oppfylle loven om lærertetthet.

Hvis politikerne nå bestemmer seg for å bruke «ostehøvel-prinsippet» når det skal spares, kan resultatet for Åsly sin del bli at vi må drive skole med større elevgrupper enn det Stortinget har bestemt. Dessverre er det ingen regler for hvor mange elever som kan få undervisning i et klasserom samtidig, men fjernes lærerstillinger er resultatet automatisk større elevgrupper. I et leserinnlegg tidligere skrev Jan Erik Furunes (lærer og tidligere tillitsvalgt ved Åsly) bl.a. at språkfag kommer til å lide under denne innsparingen. Praktiske fag på spesialrom som mat og helse, kunst og håndverk og musikk kommer også til å lide. Det er bare høvelbenker, steikeovner og instrumenter til 15-20 elever samtidig på disse rommene og blir det færre lærere kan en klasse på 40-60 elever deles i færre grupper, som igjen betyr flere elever på hvert klasserom og flere elever pr. lærer.

Erfaring viser at elevene får dårligere læringsutbytte hvis det er for store elevgrupper. Det blir mer støy og læreren rekker ikke å hjelpe alle i løpet av timen. Det kan å bli dårligere inneklima hvis arealnormen på minimum 2m2 pr. elev ikke overholdes.

Et område som også har blitt nevnt i denne debatten er spesialundervisningen. Det hevdes at Indre Fosen kommune bruker langt over gjennomsnittet på spesialundervisning. Til det ønsker vi bare å si at de elevene som mottar spesialundervisning trenger det! Dette er sårbare elever med store, omfattende utfordringer, vansker og traumer. For oss som er vant til å arbeide med barn og unge er det en selvfølge at disse barna blir møtt av trygge voksne som har tid, men for politikere og ledere som er nødt til å forholde seg til tall og budsjett kan det være vanskelig å se det som befinner seg bak tallene. Fjernes pengene til spesialundervisning, fjernes også tryggheten til de mest sårbare barna og de fratas noe av retten til å delta og lykkes i samfunnet.

Klubben på Åsly ønsker tydelig å kommunisere til politikerne at det ikke er rom for mer innsparing på Åsly.