«I en innsparingsprosess så er det ikke ryddig at det er de minste innbyggerne i kommunen som skal rammes»

FAU ved Fevåg/Hasselvika skole, det vil si Foreldrerådets arbeidsutvalg, står bak dette innspillet til utredning av oppvekstsektoren i Indre Fosen kommune.

Fevåg/Hasselvika skole. 

Debatt

Prosessen med utredningen har pågått lenge, og vi viser til tidligere brev sendt av FAU sammen med lag og foreninger i Hasselvika og Fevåg, datert 19.03.20. Dette brevet gjengir veldig godt FAU sitt ståsted i denne saken.

Vi har allikevel behov for å understreke noen punkter vi mener er spesielt viktige, og som vi ber politikere og administrasjon ha med seg i vurderingene videre.

Barnets beste: I FNs barnekonvensjon artikkel tre står det at alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn.

Legges Fevåg/Hasselvika skole ned vil dette ha sterk innvirkning på hverdagen til små barn. Vi er særlig bekymret for de minste ungene våre, og mener at i en innsparingsprosess så er det ikke ryddig at det er de minste innbyggerne i kommunen som skal rammes.

Dette belegger vi med at:

 • Det blir en alt for stor totalbelastning på ungene med 10 år med pendling til en annen skole. I tillegg til enda lengre vei til videregående utdanning etter grunnskole.
 • Skoleveien er lang, særlig for barna fra Fevåg.
 • Skolevegen har dårlig standard og oppleves skremmende, særlig gjennom Ofaret.
 • Det sosiale livet på bussen vil være en utfordring for barna i fem- seks års alder som ikke er vant til å reise alene.
 • Skoledagen blir for lang. Det vil gå minst 1,5 time bare i venting og i å komme seg til og fra skolen.

Vi mener på det sterkeste at disse barna må skjermes, og at det ikke er riktig at de skal rammes i denne strukturdebatten. (Vi viser til utregninger og vedlegg i tidligere brev.) Ellers minner vi om at:

 • Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, (jmf. opplæringsloven § 9 A-2).
 • I intensjonsavtalen ved kommunesammenslåingen mellom Leksvik og Rissa står det at kommunen skal «utvikle gode nærmiljø og oppvekstsvilkår i hele kommunen, og ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen».
 • Våre barn er like mye verdt som barn i andre deler av kommunen.
 • Kommunen har plikt til å legge forhold til rette for barn der barn bor. Nærmiljøet til barn, er faktisk der barna bor. Nærmiljø og nettverk til barn i Fevåg og Hasselvika er i Fevåg/Hasselvika.
 • Alle barn har rett til å gå på nærskolen, (jmf. opplæringsloven § 8-1).
 • Ungene i Fevåg og Hasselvika hører sammen og skal vokse opp sammen. Fevåg og Hasselvika er et miljø, da det har vært felles skole i bygdene mange år. Splitting av miljø oppfyller ikke opplæringslovens krav om nærskole.

Hva som legges til grunn/bruken av tall: Vi synes bruken av tall i denne prosessen ikke er ryddig. Vi stiller spørsmålstegn ved tallet 5,5 millioner kroner i innsparinger ved å legge ned skolen. I 2019 var budsjettet til skolen 4,5 millioner kroner. Tallet 5,5 inkluderer både spesial- og tilpasset opplæring. Dette følger elever, og vil ikke være en ren innsparing. I tillegg er det heller ikke skissert utgifter til skyss. Vi stiller også spørsmålstegn ved tallet 144.000 kr som kostnad på hver elev ved Fevåg/Hasselvika skole. Her lurer vi blant annet på om riktig elevtall i forhold til samsvarende år er brukt.

Vi vil ellers presisere at:

 • Fevåg og Hasselvika er området i kommunen som har størst vekst av barn og unge i hele Indre Fosen kommune, og den eneste skolekretsen som opplever vekst i folketall.
 • På småtrinnet ved Fevåg/Hasselvika skole er det åtte elever i 2020. I 2024 vil det være 27 elever på samme trinn. Det er en stor vekst.
 • I en undersøkelse blant foreldre i barnehagen, gjort av FAU i september 2020, viser tall at 21 av 24 nåværende barn i barnehagen skal starte ved Fevåg/Hasselvika skole når de begynner på skolen. (De som ikke skal starte tilhører andre skolekretser.)
 • Elevene ved Fevåg/Hasselvika skole scorer minst like godt på nasjonale prøver som elever ved større skoler og er minst like godt rustet faglig.
 • Vi stiller spørsmålstegn ved lovligheten i å legge inn en klausul om at skolelokalene ikke skal brukes til skole i framtida.
 • Vi mener det er brutalt overfor skoleelevene å foreslå at skolen skal legges ned på to måneders varsel.
 • En totalplan må inneholde mer enn en utredning for bare deler av oppvekst og helsesektoren.
 • Ungene i Fevåg og Hasselvika hører sammen. De har hatt hele oppveksten i lag fra barnehagealder og utgjør hverandres nettverk. De tilhører hverandres nærmiljø. Vi ber kommunen ikke gjøre vedtak som vil splitte ungene våre.

Vi minner helt til slutt om at flere politiske partier i Indre Fosen gikk til valg på at de ikke skulle legge ned skoler.


FAU Fevåg/Hasselvika skole