Slaget om Lønngrunnen

De fikk ikke innvilget klagerett, de innbyggerne som ville protestere mot MOWI sine planer om å anlegge et oppdrettsanlegg på et av de siste og beste fiskeområdene innaskjærs, skriver Tommy Reinås, gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne ved fylkestinget i Trøndelag.

Bildet er tatt 2. november 2019 på kaia på Asenvågøy i forbindelse med at SV og MDG arrangerte protester mot planene mot oppdrett på Lønngrunnen. På bildet er fra venstre: Tommy Reinås (MDG), Ragnar Grønås (SV), Øyvind Næss (SV) og Dag Balavoine (MDG).   Foto: Snorre Berg

Debatt

Et område som inneholder verdifulle rekefelt og er viktig gyteområde for torsk. Innbyggerne som protesterte mot planene fikk ikke klagen sin behandlet, da flertallet av politikerne i Trøndelag fylkeskommune stemte imot å innvilge klagerett. Vi i MDG synes det er trist og beklagelig at et lokalsamfunn ikke fikk en demokratisk rett til å få klagen sin behandlet på en sak som angår dem.

Denne saken har et høyt konfliktnivå og MDG fikk for et par år siden gjennomslag i fylkestinget om at denne saken skulle behandles politisk. Godkjenning av oppdrettslokaliteter blir vanligvis behandlet administrativt, uten politisk debatt og voteringer. Saken om Lønngrunnen har da skapt presedens i forhold til framtidige saker, slik at man fra politisk side ikke skal “blande seg inn - i tide og utide”.

Vi i MDG er bekymret over at nettopp denne saken har skapt presedens, da man i saken om Lønngrunnen har lagt til grunn at innbyggere - gjennom felles protester fra over 500 enkeltpersoner- ikke skal ha klagerett. I tillegg var det et felles opprop fra lokalt næringsliv som heller ikke ble hørt - eller innvilget retten til å klage over et politisk fattet vedtak.

MDG forsøker å løfte debatten om dette med det demokratiske perspektivet, da vi tok til orde for at Knut Hellesvik skulle fått klagerett som en lokal representant for stor misnøye over et politisk fattet vedtak. Vi fikk støtte fra Venstre og SV i saka, men ingen andre partier støttet oss, verken i voteringer - eller ved å ta ordet i det politiske ordskiftet. Verken FrP, Høyre, Arbeiderpartiet, KRF eller Senterpartiet uttalte seg omkring det demokratisk dilemmaet - og det demokratiske underskuddet man fikk i denne saka hvor lokale innbyggere ikke fikk klagerett på et politisk vedtak. Lokalt mener man at dette har særs negative konsekvenser for friluftsliv, lokalt fiske, et lokalt rekefelt, vandringsruten for villaks, samt at det er et lokalt gyteområde for torsk.

Media har heller ikke vist sin interesse for akkurat denne problemstillinga med at innbyggere ikke får klagerett på vedtak som er fattet i fylkesting og fylkesutvalg. Det er underlig at ikke media har rettet fokus på denne saka, hvor et helt lokalsamfunn ikke får rett til å klage på demokratiske vedtak i fylkeskommunen.

Slaget om Lønngrunnen viser for meg at de grå politikerne i området er villig til å begrense demokratiske prosesser, og de grå politikerne er villige til å bygge ned sjøområder som er viktig for reker, villaks, torsk og at de er villige til å ofre naturarven vår bit for bit, for at oppdrettsnæringen kan fortsette i for stor grad sin virksomhet uten for høye krav til å ta vare på vår felles naturarv.

Taperne i slaget om Lønngrunnen er innbyggerne i Lysøysund som ikke fikk klagerett, og vår felles naturarv som aldri vil få noen klagerett.