«Når vi er sterkt kritisk til WWF så handler ikke det om populisme»

«Jeg reagerer med vantro når jeg ser at Daniel Fenstad beskylder Senterpartiet for populisme og symbolpolitikk gjennom vårt vedtak om å avstå fra deltakelse i årets TV-aksjon», starter Jørgen Rønning, styreleder Indre Fosen Senterparti, dette innlegget med å skrive.

Illustrasjonsbilde.  Foto: AP

Debatt

Plast i havet er en utfordring som angår oss alle, og det er i seg selv svært positivt at det er tema for årets innsamlingsaksjon. Når Sp likevel ikke ønsker kommunal deltakelse, så handler det om mottakeren av årets innsamling - organisasjonen WWF. Senterpartiet ønsker heller å tildele kommunens bidrag til en alternativ organisasjon, for eksempel «In the same boat», som rydder plast fra strender og fjorder langs norskekysten.

Indre Fosen er en distrikt- og utmarkskommune med aktiv beitenæring. Småfe, storfe og reinsdyr høster av utmarka og er bærekraftig og miljøvennlig matproduksjon på sitt aller beste. Den største trusselen mot beitenæringa er rovdyrene, men stortinget har gjennom inndeling i beite- og rovdyrprioriterte områder forsøkt å legge til rette for at vi kan ha både beitedyr og rovdyr i norsk utmark. WWF motarbeider stortingets rovdyrforlik ved enhver anledning, og går til stadighet til sak mot staten for å hindre uttak av rovdyr, til tross for at norsk rovdyrforvaltning er basert på et enstemmig rovdyrforlik i Stortinget.

WWF jobber med naturmangfold, men ser tilsynelatende bort fra rødlistede arter som er avhengige av norsk kulturlandskap og landskapspleie gjennom tradisjonell beiting. Det er i overkant av 2000 rødlistede arter i Norge, og tilbakegangen til nesten 700 av disse artene skyldes i hovedsak stadig mindre kulturmark i Norge. Kulturmark er naturtyper som er preget av langvarig bruk som beite eller slått, og tilbakegangen er en stor trussel for pollinerende insekter og blomster insektene lever av. I Indre Fosen er det dokumentert rødlistede arter på mange setertufter i kommunen. Flere steder i Trøndelag, og i landet for øvrig, er beitenæringene tilnærmet utradert som følge av stort rovdyrpress. Rovdyrpresset er allerede mer enn tøft nok i Indre Fosen, selv om vi i utgangspunktet er beiteprioritert område. WWF er en av de største pådriverne for at rovdyrpresset skal øke ytterligere.

WWF har også utmerket seg med motstand mot pelsdyroppdrett og hvalfangst, to lønnsomme næringer som også bidrar til verdiskaping i distriktsnorge.

Gjennom å motarbeide beitenæring og andre tradisjonelle distriktsnæringer er WWF en omstridt organisasjon. Det er også andre forhold som kan nevnes. For eksempel har Norge sendt ca 150 millioner bistandspenger til WWF i USA de siste 10 årene. Dette samtidig som topplederne i WWF USA har millionlønninger som Norges statsminister Erna Solberg bare kan drømme om. I 2017 var det 15 toppledere i WWF USA som tjente mer enn 2,5 millioner kroner i årslønn, og toppsjefen tjente hele 1,45 millioner dollar. I dagens kronekurs tilsvarer det 13,4 millioner kroner. Da kommer nok norske bistandspenger godt med. At lederne av denne idealistiske organisasjonen bevilger seg selv skyhøye lønninger burde være et tankekors for alle som velger å donere månedlige pengebeløp til WWF.

Når Indre Fosen Sp er sterkt kritisk til WWF så handler ikke det om populisme, men viktigheten for å stå opp for tradisjonelle distriktsnæringer som er under press. Det føles ikke riktig å bygge opp og gi legitimitet til WWF gjennom økonomiske bidrag i TV-aksjonen. Plastproblematikken er reell nok, og den ønsker vi helhjertet å støtte opp om. Derfor vil Sp sitt alternative forslag være at kommunens bidrag i år går til «In the same boat» og rydding av plast fra norske strender og fjorder.

Jørgen Rønning
Styreleder Indre Fosen Senterparti