Bygger vi kommunen etter drømmer eller behov?

KommuneLista i Indre Fosen skriver i dette leserinnlegget at de mener Vanvikan forfordeles i forhold til de andre bygdene i kommunen.

Illustrasjonsbilde av Vanvikan.  Foto: Arkiv

Debatt

Om noen måneder skal Indre Fosen kommune gjennom en hard og smertefull politisk prosess om strukturendring. Kommunen er tvunget til å gjøre drastiske grep for å unngå at staten griper inn og tar styringen over kommuneøkonomien. Barnehager, skoler og sykehjem må påregnes å bli nedlagt. Det kan også bli omstillinger i administrasjon og andre kommunale tjenester. Dette er politikerne gjort ettertrykkelig klar over, men de fleste partier ligger lavt for ikke å røre i den bølgen av protester som vil komme når alternativene blir framlagt rett over sommeren.

På tross av alt dette har flertallet i kommunestyret nettopp presset igjennom nye investeringer som vil begrense deres eget handlingsrom i den smertefulle prosessen som vil komme. I forrige kommunestyremøte ble det gjort vedtak om å bygge ny barnehage i Vanvikan. Prosjektet blir startet omgående. Barnehagene i Vanvikan skal med andre ord undras fra å være med i den omstillingsprosessen som de øvrige institusjonene i kommunen må igjennom. Barnehagen er besluttet bygd på en dyr og teknisk komplisert tomt. I tillegg er den dimensjoneres langt over den kapasiteten befolkningsprognosene viser det er behov for. Den nødvendige nedbemanningen må da følgelig komme i andre bygder. Blir løsningen å kjøre barn fra Stadsbygd og Rissa til barnehagen i Vanvikan for å fylle opp kapasiteten?

I Vanvikan planlegges det for opptil 120 nye boliger i henhold til den nye arealplanen. Hvor stor tilflytning er egentlig realistisk? Videregående i seg selv vil ikke skape mange nye arbeidsplasser. De fleste ansatte bor allerede i kommunen. Regner man med at lærerne vil flytte fra Rissa og Leksvik til Vanvikan når skolene samles dit? Vi er heller ikke kjent at det foreligger andre konkrete planer om nye arbeidsplasser i Vanvikan. At ringvirkningene av videregående vil medføre en storstilt tilflytning kan man jo ønske seg, men….

Bygges det nå barnehage slik man ønsker tilflytningen skal bli i stedet for behov basert på fakta og realistiske prognoser. Hvorfor kan ikke andre bygder også få bygd nye skoler og barnehager ut fra ønsket tilflytting? I Hasselvika og Fevåg er det også mange ledige boligtomter. Unicare og den stadige bedre forbindelsen til Ørlandet skulle tilsi at det her var attraktivt å bygge å bo. Innbyggerne der ønsker også tilflytting. Skal man på grunn av det bygge ut Hasselvika-Fevåg skole slik at den kan ta hånd om det antall elever man ønsker det skulle ha bodd i skolekretsen? Tilsvarende situasjon er det også på Stadsbygd, i Stjørna, Leksvik og Rissa for den del. Alle ønsker tilflytning og vekst i sine bygder. Men hvordan skulle kommunen ha sett ut om alle bygder fikk bygge barnehager, skoler og eldresenter slik de ønsker bosetningen i bygdene hadde vært? Det er selvsagt helt umulig, og det er en uansvarlig tankegang.

Nå forfordeles Vanvikan i forhold til de andre bygdene i kommunen. Resultatet er at risikoen for reduksjon og nedleggelser i skole og barnehagetilbudet i første rekke overføres til Stadsbygd, Hasselvika/Fevåg og Stjørna. Det er ikke ansvarlig økonomisk politikk, og det er ikke med på å samle en allerede splittet kommune.

KommuneLista
Indre Fosen