«Vindkraftaktørene på Fosen. Ikke bare usannsynlig frekke, men også inkompetente!»

Odd Einar Støkkan og Øystein Braseth har vært sentrale i motstanden mot vindmølleutbygginga på Fosen siden starten. Her oppsummerer de sitt inntrykk av hvordan det har gått i første fase etter åpning av vindkraftanleggene.

Storheia vindpark sett fra Svartvatnet på kommunegrensa mellom Åfjord og Ørland kommuner.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Storheia vindpark er satt i ordinær drift nå. Møllene har for så vidt snurret en stund, men er først nå i ordinær drift. Samene mangler stadig sine 33% av vinterbeiteareal for reinen sin. Det ble i fagrapport konkludert med at det i realiteten ikke finnes avbøtende tiltak for bortfall av dette beitearealet, noe vi har fått bekreftet i praksis. Domstolsbehandlingen rundt spørsmålet om godtgjørelse for dette er stadig ikke avsluttet. Utbyggerne hadde ikke skamvett nok til å tilby en reell kompensasjon for en næring med flere tusen års forankring i det norske samfunnet.

Samene

Som nevnt er parken i ordinær drift. Alle store anlegg ønskes åpnet med brask og bram, så også på Storheia. At aktørene har visualisert et totalt fravær av skamvett hva angår kompensasjon til samene hadde vi ærlig talt ikke ventet bedre. Men at de kunne inneha en sådan mangel på grunnleggende folkeskikk, ja det ble selv vi noe forskrekket over. Hva vi sikter til? Jo, vi snakker om den skandaløse invitasjonen som gikk fra Fosen Vind/Statkraft til samene om å delta på åpningen av parken. Endog å lage mat for de høye herrer, som de til alt overmål kunne stå og servere gjester under åpningen. Er det mulig? Ikke engang på mellomtrinnet i grunnskolen ville noen gjort noe så sjofelt. De tråkker faktisk på en som ligger nede. Da vi vokste opp var ikke det lov. Da trådte vi over en etisk og moralsk grense. Til og med i slagsmål var dette underkjent. Men ikke for vindkraftaktørene. Dette savner sidestykke i del-offentlig forvaltning. I ren vantro ser vi at dette skjer, på tross av at både konge og statsminister på vegne av det norske folk har bedt samene om unnskyldning for alle overgrep og all urett begått mot dem. Vi tar sterk avstand fra alle disse nye overgrepene mot denne, vår sårbare minoritetskultur. Vi velger også og tro at dette på ingen måte er representativt for den allmenne nordmann.


Økonomi

Så til dette om økonomi rundt prosjektet. Vi forfattet og leverte en høringsuttalelse til konsesjonssøknad på Storheia i juni 2008. Allerede da påpekte vi som helt ordinære lekfolk, den fundamentale bristen i forutsetninger for å få til positiv økonomi på dette prosjektet. Med ujevne mellomrom har vi gjentatt oss selv, og den eneste utviklingen vi har sett er at vi dessverre har fått mer og mer rett i våre økonomiske oppsett. I februar 2016 leverte vi en kalkyle på 20 års driftsperiode på Storheia. Den gang syntes vi at vi virkelig tok i hva angår negativ trend. I 2016 kalkulerte vi med en strømpris for produsent på 17 øre/kw. Prisen på el-sertifikat satte vi til 8 øre/kw. Også dette gjorde vi som lekfolk, ingen av oss har noen som helst utdanning som er relevant for denne tematikken. I dag kan vi innrømme at vi bommet. Det ble nemlig enda verre en hva vi hadde forutsett. I den siste tiden har strømprisen ligget mellom 10 – 15 øre/kw. El-sertifikatprisen i spot har ligget på 2 øre/kw. I sikringskontrakt (lengre periode) er prisen 1 øre/kw. Her har man altså bygget ut Norges største landbaserte vindpark, på et grunnlag som for oss ikke kan tolkes som annet enn inkompetanse. To usle helt ordinære personer greide med enkelhet å perforere de økonomiske forutsetningene lagt til grunn av en hel næring, et helt kobbel av fagfolk og konsulenter som har dette som heltidsjobb. Ikke nok med det. De to usle fikk rett, det ble faktisk enda verre. Desto verre blir det også da, å være vitne til raseringen av livsgrunnlag til samene, når dette til alt overmål blir en gedigen utgiftspost til samfunnet i form av stadig voksende subsidier.

Underskudd

Vi kalkulerte i 2016 med et reel underskudd på Fosen-pakken gjennom driftsperioden på 20 år på svimlende 26 milliarder norske kroner. Denne kalkylen ble ikke motsagt av en eneste mottaker. Ikke av Statkraft, ikke av Fosen Vind, ikke av NVE og heller ikke av Olje- og Energidepartementet. Ikke med en eneste bokstav. Skulle i grunnen vært en smal sak for fagfolk og konsulenter det da.

Nå skjønner vi hvorfor det ikke ble motsagt. Regnestykket har blitt ytterligere forverret. Underskuddet har faktisk økt med cirka 4 milliarder. Til 30 milliarder kroner, av grunner som påpekt overfor. Uomtvistelige grunner som enhver kan lese seg fram til på internett, og som vi forutså allerede i 2008.

Grundig feil

29.03.2019 sendte Statkraft et dokument til Olje- og Energidepartementet hvor de foreslår el-sertifikatordningen avsluttet da prisen er så lav at det ikke lenger rekker til annet enn administrasjon av nettopp denne ordningen. De baserte deler av inntektsgrunnlaget i driftsperioden på el-sertifikatprisen. Dette er nok det nærmeste vi kommer en innrømmelse av at vi hadde rett, og at fagmiljøet tok feil. Grundig feil.

Det bygges stadig ut både vindkraft og vannkraft. Både her hjemme på berget og også særlig i Sverige. Strømprisen vil fortsette å falle etter hvert som produksjonen øker. For oss lekfolk veldig enkel matematikk. For de med dette som fagfelt viste det seg helt uforutsigbart. Påfallende. Påfallende inkompetent synes vi.

En inkompetanse som i dette tilfellet vil koste AS Norge omkring 30 milliarder kroner. Lurer smått på hva som hadde skjedd med oss, om vi hadde skuslet bort 30 milliarder av det offentliges midler?


Åfjord, 08.05.2020

Odd Einar Støkkan

Øystein Braseth