«Banken vår…»

«Åfjord Sparebank har en ambisjon om å være med på å skape aktivitet og bygge gode lokalsamfunn. Vi skal være med på å bygge og sikre hus og heim, sterke bedrifter, stolte gårdsbruk og skape ny aktivitet», starter Einar Frønes, styreleder i Åfjord Sparebank, sitt leserinnlegg med.

Åfjord Sparebank.  Foto: Snorre Berg

Einar Frønes.  Foto: privat

Debatt

Vi er en liten bank med gode samarbeidspartnere. Selv om vi er liten har vi årlige inntekter på (ca) 100 mill kroner, forvalter en kapital på 3 milliarder kroner, har 6.000 kunder og 19 medarbeidere med Nord-Fosen som prioritert område. Banken er i vekst og vi opplever å ha tillit hos kundene. Vi er klar over at denne tilliten forplikter. Vi skal fortsatt være tilstede som en løsningsorientert lokal samarbeidspartner og levere kvalitet.

I disse pandemi-tider

I disse tider kommer lokalbankens styrke til sin rett. Lokalbanken har lokalkunnskap og kjenner sine kunder.

Vi har vært nødt til å stenge dørene, men er tilgjengelig likevel. Vi tar vår rolle på største alvor og vil bidra med drøftinger, rådgivning, kapital og samarbeidsløsninger. Rentenedsettelser er gjort på alle boliglån, og det gjøres fortløpende vurdering for nedsettelser i bedriftsmarkedet. Vi skal være tilstede for våre kunder og vi vil hjelpe raskt. Styret har gitt banksjefen utvidede fullmakter til å håndtere avdragsutsettelser og terminoverhopp der det er behov for det.

Hittil er det gjort avtaler med 90 privatkunder om praktiske løsninger for å gi trygghet og sikre gode løsninger for den enkelte og for banken. For privatkunder virker dette oversiktlig og ryddig og greit å håndtere.

For næringsengasjementene er det mere krevende både for kunde og bank. Mange bedrifter opplever kraftig inntektssvikt. Myndighetenes ordning med nye permitteringsregler og kontantstøtte til faste kostnader vil være til god hjelp. Banken har også fått en rolle i statens garantiordninger for nye lån, her er det strenge regler og det kreves grundige analyser fra både bedrift og bank før en kan få tilgang til likviditet gjennom nye lån. Vi har et sterkt ønske om «å gi støtte og hjelpe alle våre» i en ekstraordinær situasjon, men må være forberedt på at dette ikke er mulig for banken i alle tilfeller uten at også andre bidrar med kapital og tar risiko.

År 2019

2019 var et godt år for Åfjord Sparebank. Banken er avhengig av å tjene penger for å bygge soliditet. Vi er fornøyd med resultatet av bankdrifta, der årets resultat før tap ble på 25,9 mill kroner. Men tapene ble større enn budsjettert: vi måtte ta tap og foreta avsetninger til mulige tap på 4,9 mill kr og nedskrivninger på 1 mill kr, slik at årsresultatet før skatt ble på 20 mill kr.

Banken er i utgangspunktet en selveiende institusjon, men fra 2016 ble vi egenkapitalbevis-bank med private eiere. Eierkapitalen var ved årsskiftet fordelt med 81,6% på «samfunnsdelen» og 18,4% på egenkapitalbevisene og det årlige overskuddet fordeles etter de samme andeler.

Det ble utbetalt utbytte på egenkapitalbevisene i 2017 (3%) og 2018 (5%).

Styret i Åfjord Sparebank gjorde 23.03.2020 vedtak om 100% utbetaling av utbytte 2019 på egenkapitalbevisene, noe som ville gitt et utbytte på 6,5%. Den 25.03. fikk alle banker et kraftig signal fra Finanstilsynet, hvor det ble bedt om at styrene pga koronapandemien og usikkerhet rundt finanssituasjonen måtte vurdere sine disponeringer av årsresultatet på nytt og ikke dele ut utbytte og foreta gaveutdeling nå. Styret i Åfjord Sparebank vedtok 26.03.20020 å endre sitt tidligere vedtak og vedtok at banken ikke skulle utbetale utbytte og foreta gaveutdeling til allmennyttige formål på 2019-resultatet. Dette ble godkjent av forstanderskapet i møte 16.04.2020.

Vi forstår Finanstilsynets forsiktighet og «friskhetsnorm» i den usikre finanssituasjonen. Men det er rimelig at våre EKB-eierne forventer utbytte på sin investering. Videre er det naturlig at banken foretar gaveutdeling når resultat gjør det mulig. Styret er innstilt på å vurdere utbytte og foreta gaveutdeling på nytt, så snart situasjonen tilsier at det er forsvarlig.

19 medarbeidere, bankdrift og eget bankbygg på Årnes

Det er krevende tider i næringslivet, det gjelder også i bank. Et omfattende regelverk fra myndighetene stiller strenge krav til styring og kontroll av virksomheten, samtidig som vi skal ha en lønnsom bankdrift med små tap.

Spørsmål om bankstrukturer, fusjoner, alliansetilknytning og nye rammer for bankdrifta påvirker også oss.

Åfjord Sparebank har 19 godt kvalifiserte medarbeidere og har sterkt fokus på ytterligere utvikling av organisasjon og kompetanse.

Åfjord Sparebank holder til i eget hus, i Næringstorget. Bankbygget ligger meget sentralt i Åfjord sentrum, på egen tomt innkjøpt i 1960 og utviklet i flere runder deretter. Dagens bankbygg var nytt i 2015 og er skreddersydd for bankvirksomhet med de spesielle krav som følger med. Det er et kostbart bygg som belaster våre regnskaper, men bygget fungerer ypperlig for oss og våre kunder.

I andre etasje i Næringstorget er det utleielokaler til utviklingsorganisasjoner, små bedrifter og andre. Åfjord Sparebank gjorde denne utbygging for å tilby utleielokaler og være med på å skape et utviklingsmiljø. Her er det også 19 arbeidsplasser i dag og som bank trives vi godt med disse. Men situasjon og behov rundt utleielokalene endres og nye konsepter for drift kan bli aktuelle.

Som styreleder setter jeg svært liten pris på å bli fortalt at «kommunen nå skal overta bankbygget til rådhus».

Jeg er kjent med at kommunen har behov for kontorlokaler og det har vært samtaler på administrativt nivå om ledige lokaler og plass for nytt rådhus på Årnes.

For banken et det ikke noe mål i seg selv å eie bygninger. Men banken er avhengig av sentral plassering og gode lokaler for våre medarbeidere for sin virksomhet, slik vi har det i dagens bankbygg.

Dersom det er interessant kan et alternativ være å utnytte andre etasje i Næringstorget på ny måte. Det er også mulig å bygge en ny tredjeetasje på østre del av bankbygget til kontorlokaler og andre og tredje etasje kan driftes sammen. Dette alternativ er meldt tilbake til Åfjord kommune.

Styret i Åfjord Sparebank har vedtatt at Åfjord Sparebank skal driftes videre i dagens lokaler i 1. etasje i Stordalsveien 1. Dette tror vi vår virksomhet og vår rolle vil tjene på og våre kunder og medarbeidere er fornøyd med.

Samfunnsutvikling og forretningsdrift

Bankdrift er en spennende og krevende blanding av forretningsdrift og samfunnsutvikling. Åfjord Sparebank har over flere år vært medspiller og samarbeidspartner til kommune og næringsliv på utviklingsarbeid i Åfjord. Banken har i 10 år satset over 5 mill kr i direkte tilskudd til Åfjord Næringsforening og Åfjord Utvikling til organisasjon og aktivitet. Vi tror dette har vært viktig og nyttig.

Banken bidrar også med gaver og sponsorstøtte til organisasjoner og virksomhet.

Banken vil være en medspiller og en utviklingsaktør også framover og dette kan gjøres på flere måter.

Med en egenkapital på 240 mill kr, bygget opp med innskyterpenger og drift gjennom 118 år, skal vi videreføre historie, tradisjon og kultur gjennom nye utfordringer for våre kunder og lokalsamfunnet.

Vi er ved kundenes side. Våre medarbeidere kjenner lokalsamfunnene og innbyggerne, fordi vi bor her og vi jobber her. Det å være pådriver til et aktivt næringsliv, trygge familienes liv og bolyst har vært Åfjord Sparebank sin hovedoppgave gjennom generasjoner.

Vi trenger «å ta vare på banken vår».

Einar Frønes, styreleder i Åfjord Sparebank.

20.04.2020