Hold hodet kaldt og hold ut!

Den ekstraordinære situasjonen med korona-pandemien har de siste ukene naturligvis preget oss alle, skriver ordfører i Ørland, Tom Myrvold (H) i dette leserinnlegget.

Tom Myrvold på et kontor i Næringens hus på Brekstad.   Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Informasjon og kommunikasjon er en viktig del av all krisehåndtering. Utbrudd av alvorlig smittsom sykdom gir i tillegg noen særlige utfordringer, blant annet fordi det i større grad må planlegges for redusert bemanning, fokus på tiltak og etablere situasjonsforståelse. Dette er en utfordring siden informasjonsbehovet er enormt i samme fase. Som ordfører ber jeg om forståelse for at den kommunale kriseledelsen i den innledende fasen av håndtering av korona-pandemien ikke har hatt ressurser til å informere alle deler av kommunen i samsvar med alles forventninger like godt.

I tråd med Helsedirektoratets anbefalinger ble det vedtatt å utsette alle politiske møter som opprinnelig er berammet i perioden til og med 26.mars. I forlengelse av dette er det kommet en "Midlertidig forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner for å begrense spredning av Covid-19». Administrasjonen er i ferd med å sjekke ut og avklare de teknisk-praktiske implikasjonene i forhold til dette, slik at vi har vi ivaretar grunnleggende hensyn til møteoffentlighet og demokratisk innsyn ifm gjennomføring av møter på denne måten. Kommunestyremøtet 26.mars er av den grunn flyttet til 2.april. I tillegg er det gjort av hensyn for å ikke båndlegge administrative ressurser i den innledende fasen av håndtering av korona-pandemien. Av den grunn vil jeg henstilt alle ledere av råd og utvalg om å ikke beramme ordinære politiske møter før etter denne dato.

De overordnede målene for beredskapsorganisasjonen i Ørland kommune har så langt vært å:

  • Etablere og drifte til enhver tid en hensiktsmessig beredskapsorganisasjon for å bekjempe covid-19.
  • Så langt det er mulig hindre smitt av korona inn til kommunen og deretter i kommunen (kontaktreduksjon, hygiene og smittedeteksjon).
  • Ingen dødsfall som følge av Korona (gode prosedyrer for skjerming av sårbare grupper og håndtering og oppfølging av smittede på egnet måte på egnet plass, isolering av smittede uten hjelpebehov).
  • Bidra til at samfunnskritiske funksjoner opprettholdes – både de funksjoner vi har i egen regi og der vi bidrar for at de samfunnskritiske funksjoner i samfunnet rundt oss kan opprettholdes.
  • Sørge for at øvrige kommunale tjenester ytes best mulig etter å ha tatt hensyn til det overstående.
  • Jobbe for at korona i så liten grad som mulig går ut over lokalt næringsliv og samfunnsliv.

Dette innebærer at kontaktreduserende tiltak også blant egne ansatte veier tyngre enn å skape et godt undervisningstilbud for de barna som trenger det. Et tilfredsstillende opplegg med færrest mulig voksne til stede. Det innebærer at samfunnskritiske funksjoner ivaretas før næringsmessige hensyn. Dersom vi kommer i krevende avveininger mellom ulike mål, skal vi forsøke å benytte beslutningstabeller der ulike scenarier beskrives med konsekvenser og sannsynlighet.

Jeg benytte anledningen til å forsikre kommunens innbyggere om at vi har en svært profesjonell beredskapsorganisasjon, utrolig kompetente ansatte på mange plan og et planverk som både er øvet og trent - og som av den grunn gjør i stand til å håndtere situasjonen på best tenkelig måte på kommunalt nivå. Vi er alle «hverdagsheltene» i kommunen en stor takk skyldig!

Nå som vi har fått påvist våre første tilfeller av smitte i kommunen går vi på mange måter inn i en ny fase. Situasjonen håndteres fortløpende og jeg henstiller hver og en av oss om å holde oss best mulig oppdatert på situasjonen (søk informasjon på kommunens hjemmesider). I en pandemi med en ny virussykdom endres premissene hurtig. Ny kunnskap utvikles kontinuerlig, tiltak endres og vil stadig måtte tilpasses skiftende behov og tilgjengelige ressurser.

Mange er bekymret for dette. Så la meg gjøre det helt tydelig: Vi må være villige til å gjøre alt som trengs. Vi må samarbeider godt med alle etater og institusjoner. Lytt til rådene om hygiene og følg karantene-reglene. Vi må beskytte oss selv, for å beskytte andre. Still opp for naboen. Ring noen som kanskje er ensom akkurat nå. Husk at valgene du gjør får stor betydning for mange andre. Og husk at dette er ikke tiden for «jeg». Dette er tiden for «vi». Ingen kan gjøre alt, men alle kan bidra med litt.

Jeg ønsker oss alle lykke til i tiden som kommer.