Et valg for fremtiden

En fusjon mellom Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank er en helt riktig og nødvendig vei å velge, også for å sikre de verdier som så mange generasjoner ansatte, ledere og tillitsvalgte før oss har skapt, styrelederne i Stadsbygd Sparebank og Ørland Sparebank i dette leserinnlegget.

Marit Vaarheim, styreleder i Stadsbygd Sparebank og Skjalg Ledang, styreleder i Ørland Sparebank.  Foto: Jakob Ellingsen

Debatt

Det vises til debattinnlegg med tittelen «En takk til Ørland Sparebank» skrevet av Aud Johanne Lund og publisert på Fosna-Folkets nettsider 2. mars.

Aud Johanne Lunds innlegg kan du lese her.

Som Lund helt riktig påpeker har Ørland Sparebank en lang og rik historie, der lokalsamfunnets beste alltid har vært vesentlig for bankens virksomhet. Det samme gjelder forøvrig Stadsbygd Sparebank. Begge bankene har i generasjon etter generasjon vært styrt av dyktige kvinner og menn som har vist evne og vilje til å ivareta og forvalte bankenes verdier på en, for alle, god og stødig måte. I dette ligger også at de samme menn og kvinner har hatt mot til å gjøre strukturelle endringer når det har vært nødvendig.

Styrene i Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank har på sine styremøter 24. februar i år vedtatt å innstille på en fusjon av disse to bankene. Et endelig vedtak blir fattet av generalforsamlingene i de to bankene, disse avholdes samtidig 26. mars.

I det nevnte leserinnlegget presenterer Lund en del påstander knyttet til fusjonsplanen som ikke kan stå uimotsagt. Lund påstår at det er vedtatt at ledelsen og hovedkontoret skal være i Rissa i Indre Fosen kommune. Dette medfører ikke riktighet. Lund har riktig i at forretningsadressen blir i Rissa, men det skal ikke være noe hovedkontor i banken og ledelsen vil også være desentralisert, det vil si jevnt fordelt mellom kontorene i Rissa og på Ørland.

Stadsbygd Sparebank i Rissa sentrum.  Foto: Arkivbilde

Lund beskriver også bankens kontor på Brekstad i Ørland som en «filial». Av samme årsaker som nevnte i forrige avsnitt er det helt feil å beskrive Brekstad som en filial – det vil være et bankkontor likestilt med kontorene i Rissa og Leksvik. Det er flere lokale sparebanker som har fusjonert i de senere årene som opererer likedan – de har ikke hovedkontor og de har desentralisert ledelse.

Det blir dermed også helt feil når det i debattinnlegget hevdes at «antall ansatte på Brekstad blir redusert og de mest interessante og best betalte stillinger flyttes til Rissa» - og dermed heller ikke sånn at skatteinntektene, fra de ansatte i den fusjonerte banken, vil bli mindre til Ørland kommune. Vi vil samtidig presisere at skatt som bedriften skal betale, dvs. den fusjonerte banken, ikke går til kommune men direkte til statskassen. Dette er spesielt for finansbransjen – samme gjelder for øvrig også arbeidsgiveravgiften som banken betaler – og denne er en fast prosentsats uavhengig av hvilken kommune banken har forretningsadressen i.

Ved en eventuell avvikling av den fusjonerte banken, skal eierandelskapitalen og overkursfondet fordeles forholdsmessig mellom eierne av Egenkapitalbevis. Sparebankens øvrige midler (sparebankens fond) overføres til sparebankstiftelser. Sparebankstiftelsene skal opprettes i Ørland og Stadsbygd, der de fusjonerte bankene hadde sine opprinnelige stiftelses steder. Egenkapitalen som hver av bankene har med seg inn i fusjonen, samt de merverdier som i ettertid er skapt av den fusjonerte banken, vil da bli tilbakeført til lokalsamfunnene.

Så det vil nok ikke være noen «århundrets gave» til Indre Fosen kommune om Ørland Sparebank fusjonerer med gode egenkapitalen som banken gjennom 170 år har tjent opp.

Når det gjelder sparebankenes rolle som støttespiller for lokale lag og foreninger så er dette spesielt ivaretatt i fusjonsavtalen som legges fram for generalforsamlingene.

Ørland sparebanks lokaler i Yrjarsgate på Brekstad.  Foto: Jakob Ellingsen

Styrene i Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank har over lang tid jobbet godt fram mot vedtakene om å innstille for en fusjon. Styrene har vært opptatt av å belyse alle aspekter, involvere og engasjere ansatte, og lytte til innspill. Ledelsen i begge banker er positive, og jobber grundig ut fra styrenes vedtak.

Både styret og generalforsamlingen i en ny fusjonert bank vil være sammensatt av et likt antall personer fra begge «nærområdene» til de to bankene – det er tatt hensyn til geografien ved sammensetningen av disse organene. Og til syvende og sist er det de som bestemmer og styrer den nye banken.

La oss trekke fram noen momenter vi mener taler for en fusjon:

  • Sikre det lokale engasjementet, til beste for lag, organisasjoner og innbyggere, også inn i ei utfordrende framtid.
  • Sikre attraktive og trygge arbeidsplasser.
  • Gi eksisterende og nye kunder en bank med styrket konkurransekraft.
  • Gi en bank med nødvendige muskler til å være en aktiv pådriver for næringsutvikling i vår region.
  • Sikre at egenkapitalen i begge dagens banker forvaltes til det beste for bankens mange lokale eiere.
  • Bygge en bank som er rustet til å møte dagens og morgendagens myndighetskrav til bankdrift.
  • Sist, men ikke minst, sikre en lokal sparebank med et fundament for en trygg og bærekraftig fremtid i en verden i rask endring.

En fusjon mellom Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank er en helt riktig og nødvendig vei å velge, også for å sikre de verdier som så mange generasjoner ansatte, ledere og tillitsvalgte før oss har skapt. Vi tar med oss historien, den bidrar til at vi står stødig for et viktig veivalg.